آسيب يخبندان در مرکبات

تحمل ارقام مرکبات نسبت به يخبندان متفاوت است. انواع ليمو نسبت به يخبندان بسيار حساس است. پرتقال و گريپ فروت به طور متوسط حساس و انواع نارنگی مقاوم هستند. بعضی از پايه های مرکبات مانند نارنج، نارنگی کلئوپاترا، نارنج سه برگ به سرما متحمل هستند و استفاده از آن ها موجب کاهش آسيب يخبندان می شود

تحمل ارقام مرکبات نسبت به يخبندان متفاوت است. انواع ليمو نسبت به يخبندان بسيار حساس است. پرتقال و گريپ فروت به طور متوسط حساس و انواع نارنگی مقاوم هستند. بعضی از پايه های مرکبات مانند نارنج، نارنگی کلئوپاترا، نارنج سه برگ به سرما متحمل هستند و استفاده از آن ها موجب کاهش آسيب يخبندان می شود در خلال سرمازدگی تابشی شرايط آرام است و گرما از راه تشعشع به سرعت از دست می رود. در يخبندان هم­رفتی باد توده ای از هوای سرد را جا به جا می کند. يخبندان در باغ های مرکبات بيشتر بر اثر سر مازدگی تابشی رخ می دهد و علت آن از دست رفتن سريع گرمای درختان در فرايند سر مازدگی تابشی است.


 زمانی که هوا بیش از 4 ساعت پائین تر از 2/2- باشد، میوه دچار خسارت می شود.
 ميوۀ سرمازده در بيشتر اوقات نشانه های خارجی از خود نشان نمی دهد ولی آسيب يخبندان موجب از دست رفتن زياد آب ميوه و خشک شدن کيسه های عصاره و جدا شدن برچه ها از همديگر می شود. يخبندان ملايم موجب آبگزیده شدن برگ ها يا پيچيدگی مو قت آن ها می شود. در مواردی که يخبندان شديد نباشد و موجب مرگ برگ ها نشود، ممکن است لکه های بافت مرده کوچکی در پهنک برگ ظاهر شود. 


چنانچه دما پايين تر يا دوره يخبندان طولانی تر باشد نشانه پيش رونده آسيب سرما از جمله ريزش برگ ها، مرگ سر شاخه ها و حتی مرگ تنه درخت ممکن است روی دهد. هرگاه به فاصله کمی بعد از يخبندان برگ ها خزان کنند، شاخه هایی که برگ هايش ريخته است از بين نمی رود و بر گ های نو رسته جديد روی شاخه که چوب آن از بين نرفته است می رويد. 


پوست شاخه های بی برگ و سر شاخه های کوچک بدون برگ در اثر سرما ترک می خورد. زوايای شاخه های اصلی و سطوح بالايی شاخه های فرعی مستعد آسيب يخبندان هستند. هرگاه زخم ها و لکه های ايجاد شده بر اثر يخبندان شديد نباشد، شاخه اصلی به حيات خود ادامه می دهد.


 در بيشتر موارد تنه و شا خه های اصلی آسيب ديده از يخبندان مورد تهاجم عوامل درجه دوم پوسيدگی قرار می گيرند و پوسيدگی چوب در آن ها تو سعه پيدا می کند و شاخه های اصلی ممکن است به طور کامل خشک شوند.  سرشاخه های خشکيده روی درختان آسيب ديده از يخبندان، بستر مناسبی برای حمله بسياری از قارچ ها است. برگ های خسارت ديده رنگی تيره وظاهری خيس خورده دارند ولی روز های بعد به تدريج شروع به ريزش می نمايند و در بعضی از گونه ها پيج خوردگی پيدا می کنند.
 

 

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴