آشنایی با گیاه تمر هندی و روش‌های کشت آن

تمــر هنــدی با نام علمی tamarindus indica درختــی اســت همیشــه ســبز کــه ارتفــاع آن تــا 25 متر و قطر تاج آن به 12 متر می‌رسد.

معرفی گیاه تمر هندی

تمــر هنــدی با نام علمی tamarindus indica درختــی اســت همیشــه ســبز کــه ارتفــاع آن تــا 25 متر و قطر تاج آن به 12 متر می‌رسد. در واقــع بــرای مناطــق خشــک گیاهــی مناســب اســت، بویــژه محل هایــی کــه در طــی ســال 5 تا 6 ماه خشــکی های بلند مــدت تجربــه می‌کننــد. بــا وجــود ایــن نســبت بــه آتش ســوزی، ســرمازدگی و زهکشــی ضعیــف خــاک حســاس اســت. تمــر هنــدی ارقــام و واریته هــای متعــددی دارد و به طورکلــی بــه دو دســته شــیرین و تــرش تقســیم می شــوند.

ســیتهونگ، پیــاری و جیهــوم از جملــه ارقــام مهــم ایــن گیــاه به شــمار می رونــد. کشــورهایی که ارقام شیرین ندارند ارقام محلی ترش را تولید می‌کنند. گاهــی روی برخــی درختــان تمــر هنــدی تــرش، شــاخه هایی بــا توانایــی تولیــد میــوه شــیرین دیــده می شــود. چنانچــه از ایــن شــاخه ها بــرای تکثیــر رویشــی (قلمــه یــا پیونــد) اســتفاده شــود، گیاهــان حاصلــه میوه هــای شــیرین تولیــد خواهنــد کــرد.


 

درخت عمر زیادی دارد و کم آفت است. در سن 20 سالگی می‌تواند تا 150 تا 200 کیلوگرم محصول تولید کند.

درختی کم توقع است و قابل توصیه برای خاکهای کم بازده و شرایط نامناسب خاکی و آبی است. درختان در بارندگی 500 تا 1500 میلی‌متر می‌توانند به حالت دیم رشد کنند. حداکثر دمای قابل تحمل برای رشد بین 33 تا 37 درجه سانتی‌گراد است. در مناطقی که دارای یخبندان است نباید کشت شود و حداقل دمای قابل تحمل برای درخت 9.5 درجه سانتی‌گراد است.

این گیاه در انواع خاک‌ها از جمله خاکهای سنگلاخی، شنی یا حاصلخیز به شرط داشتن زهکشی مناسب قابل کشت می‌باشد. در شرایط آفتابی رشد خوبی دارد. دارای سیستم ریشه عمیق و گسترده است که به پایداری گیاه در برابر باد و طوفان کمک می‌کند.

روش‌های تکثیر

هم با استفاده از بذر و هم به روش رویشی قابل تکثیر است. بذرها باید درون بستر کمپوست مرطوب کاشته شوند. مــدت زمــان لازم برای تولید محصول در روش بذر از روش رویشی طولانی تر است. روش تکثیر رویشی استفاده از قلمه، پیوند و خوابانیدن است و بهترین زمان تکثیر بستگی به شرایط اقلیمی و دسترسی به آب و روش تکثیر دارد. زمان تهیه پیوندک جوانه یا ساقه در سراسر طول سال است ولی بهتر است با توجه به گرما و تبخیر شدید در نیمه اول سال تهیه قلمه و تکثیر در نیمه دوم سال انجام شود. درختانی که از آنها قرار است قلمه تهیه شود باید دارای تاج و تنه قوی و عاری از بیماریها باشند. غلاف‌های بذر و پیوندک از درختانی که بیش از 15 سال دارند و میوه تولید می‌کنند انتخاب شوند.

منبع

دستورالعمل تولید تمرهندی، حسین جهان تیغی. 1397. وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰