آفت سرخرطومی یونجه

ظآفت سرخرطومی یونجه یکی از مهم‌ترین آفات این محصول در سراسر جهان است. بیشترین خسارت مربوط به لارو سن 3 و 4 است البته خود حشره هم از برگ و ساقه تغذیه می‌کند. مزرعه شدیدا آلود از دور سفید به نظر می‌رسد. هر چه ارتفاع گیاه کمتر باشد میزان خسارت سرخرطومی بیشتر می‌شود.

اهمیت یونجه

یونجه یکی از مهم‌ترین مواد غذایی در تغذیه دام است و از نظر داشتن پروتئین، کلسیم، ویتامین و خوش خوراک بودن بسیار مورد علاقه دام است.

آفت سرخرطومی یونجه 

Hypera postica(Gyllenhal)

برای از بین بردن آفات علاوه بر مصرف سموم شیمیایی می‌توان از روش‌هایی مانند چرانیدن دام در مزرعه یا سوزاندن سطحی گیاهان با شعله افکن استفاده کرد.

مراحل رشد آفت سرخرطومی

در مناطق سردسیر در زمستان به شکل حشره کامل در بقایای محصول وجود دارد و در مناطق معتدل‌تر به شکل ردیف‌های تخم 3  تا 60 تایی قرار دارند. با گرم شدن هوا و رسیدن دما به 17 درجه سانتی‌گراد حشرات شروع به تخمگذاری می‌کنند. طول دوره جنینی بین 5 تا 15 روز است.

ﻻروﻫﺎي ﺳﻦ اول اﺑﺘﺪا از ﺟﻮاﻧهﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎي ﻟﻄﯿﻒ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪي از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮگ‌ها ﺗﻐﺬﯾﻪ کرده و ﺑﺮگ‌ها را ﺳﻮراخ و ﻣﺸﺒﮏ می‌کنند. در ﺣﻤﻠﻪﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ برگ‌ها ﺧﺸﮑﯿﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺰرﻋﻪ از دور ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد.  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻨﮏ روز انجام می‌شود.

آفت سر خرطومی یونجه

لارو آفت سر خرطومی یونجه

آفت سر خرطومی یونجه

روش‌های کنترل آفت سرخرطومی

برداشت زودهنگام چین اول قبل از به گل رفتن باعث از بین رفتن لاروها به دلیل محدود شدن مواد غذایی لاروها و تابش نور خورشید می‌شود.

در مناطقی که زمستان گذرانی آفت سر خرطومی به حالت تخم یا حشره کامل است و سن یونجه بیشتر از 2 سال است در اواخر اسفند ماه از شعله افکن استفاده می‌شود.

یکی از روش‌های کنترل تلفیقی این آفت استفاده از یخ آب زمستانه و کشت یونجه با 20 درصد بذر شبدر قرمز است.

چراندن دام در مزرعه تا حدودی سبب کاش این آفت می‌شود.

مبارزه شیمیایی با سمومی مانند فوزالن(2.5 لیتر/هکتار)، مالاتیون(3 لیتر/هکتار) و فن والریت(1 لیتر/هکتار)- زمانی باید مبارزه شیمیایی انجام شود که دشمنان طبیعی آفت کمترین آسیب را ببینند برای مثال پاییز بهترین زمان مبارزه است. برای چرای پاییزه دام باید حداقل 15 روز از سمپاشی گذشته باشد البته با توجه به نوع سم این دوره زمانی متفاوت است.

منبع

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﺑﺮگ ﯾﻮﻧﺠﻪ، ﺳﯿﺎﻣﮏ روﺷﻨﺪل

فهرست آفات بیماری‌ها و علف‌های هرز محصولات عمده کشور، سعیده نور بخش، حمیده صحرائیان


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴