استفاده از سم‌پاش‌ها

امروزه حدود 30 تا 50 درصد از سموم کشاورزی کشور به دلیل عدم استفاه صحیح از سم‌پاش‌ها هدر می‌رود. برای مثال اگر اندازه قطرات خارج شده از نازل از حدی ریزتر باشند سبب بادبردگی سموم شده و اگر از حدی درشت‌تر باشند از روی برگ‌ها سر خورده و هدر می‌روند.

امروزه حدود 30 تا 50 درصد از  سموم کشاورزی کشور به دلیل عدم استفاه صحیح از سم‌پاش‌ها هدر می‌رود. برای مثال اگر اندازه قطرات خارج شده از نازل از حدی ریزتر باشند سبب بادبردگی سموم شده و اگر از حدی درشت‌تر باشند از روی برگ‌ها سر خورده و هدر می‌روند. برای کاهش این عوامل تنظیم یا کالیبره کردن سم‌پاش‌ها یکی از راههای کاهش مصرف سموم است. سمپاشی دستی و مکانیزه دو روش مهم انجام سم‌پاشی است.

کالیبره کردن سم‌پاش به معنی تنظیم سمپاش به منظور پاشش مقدار معینی از محلول سم در هکتار با اندازه ذرات از پیش تعیین شده و تعداد قطرات در واحد سطح معین می‌باشد.  اهداف کالیبره کردن:

  • جلوگیری از اتلاف سم و کاهش تاثیر بر محیط زیست
  • توزیع یکنواخت سم در واحد سطح به منظور جلوگیری از گیاه سوزی
  • کاهش زمان و هزینه سم‌پاشی

با استفاده از کالیبراسیون می‌توان نازل مناسب را انتخاب کرد و به 90 درصد عملکرد سم‌پاشی مطلوب دست پیدا کرد. برای انتخاب نازل مناسب ابتدا باید سرعت پیشروی تراکتور و سم‌پاش بر اساس مساحت و پستی بلندی و جوی و پشته‌ مزرعه پیش بینی و انتخاب شود.

نوع و شماره نازل بر ویژگی‌های زیر تاثیر می‌گذارد:

اندازه قطرات سم، الگوی پاشش، میزان پاشش محلول در دقیقه و ارتفاع بوم

عواملی مانند نوع محصول، نوع عارضه، هدف از سم‌پاشی و میزان سم‌پاشی در هکتار بر نوع و شماره نازل تاثیر می‌گذارند.

 

کالیبره کردن سم‌پاش پشت تراکتوری

روش میدانی یا مزرعه‌ای

  • مخزن سم‌پاش با آب تمیز پر شود و فشار سیستم نازل‌ تنظیم شود. عرض سم‌پاش محاسبه شود(تعداد نازل ضربدر فاصله دو نازل). یک مساحت مشخص مثلا حدود 50 متر مشخص شود و سم‌پاشی انجام شود و زمان با کرنومتر اندازه‌گیری شود.
  • حجم محلول مصرف شده را از روی مخزن تعیین می‌کنیم.
  • با داشتن مقدار سم مصرف شده در مساحت مورد نظر میزان سم مورد نیاز در هکتار را محاسبه کنید.

روش ایستاده یا آزمایشگاهی

در این روش همه مراحل گفته شده تکرار می‌شود ولی به جای اندازه گیری حجم مصرف شده در زیر نازل‌ها یک مخزن قرار می‌دهیم و تراکتور مسافت مورد نظر را در زمان در حال اندازه‌گیری طی می‌کند و به این روش حجم سم مصرفی به دست می‌آید.

با استفاده از دبی به دست آمده و مقدار پاشش در زمان اندازه‌گیری شده نوع نازل و مقدار سم مورد نیاز در هکتار تعیین می‌شود و مشخص می‌شود بر اساس توصیه انجام شده اگر سم‌پاش با سرعت معین حرکت کند مقدار سم مشخص شده پاشیده می‌شود.

#اپلیکیشن_امداد_کشاورز #اپلیکیشن_کشاورزی

منبع

کالیبراسیون سمپاش‌ها، 1394، محمد علی رستمی

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲