انواع آفات کلزا

کلزا یکی از گیاهان روغنی خانواده کلم‌ها است و روغن آن خواص زیادی دارد. برای افزایش عملکرد و جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصول باید آفات کلزا را بشناسیم.

شته مومی

انواع مختلفی از شته‌ها می‌توانند به گیاه کلزا خسارت وارد کنند. شته مومی یکی از مهمترین آفات کلزا یا دانه‌های روغنی می‌باشد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﭼﻮن، ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ و ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ ﺷﺘﻪﻫﺎ در آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و به راحتی در دماهای کمتر از 5 درجه سانتیگراد تولید مثل می‌کنند.

کنترل شته در کلزا

برای مبارزه با شته مومی از شته‌کش‌هایی مانند متاسیستوکس(1.5 لیتر در هکتار) و پریمور (یک لیتر در هکتار) با فاصله 15 تا 17 روز استفاده شود.

آفت کلزا

کک کلزا

 سوسک‌های ریزی هسستند که به واسطه داشتن قدرت پرش کک نامیده می‌شوند. ﮐﮏﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺮ ﺧﺎك و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا از ﭘﻨﺎهﮔﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺮگ ﮐﻮﺗﯿﻠﯿﺪوﻧﯽ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ می‌کنند. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻔﺖﮔﯿﺮي ﺣﺸﺮات ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺧﺴﺎرت زا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻرو ﮐﮏ ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ اﯾﻦ آﻓﺖ، ﺑﺮگﻫﺎي ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روي ﺑﺮگ آنﻫﺎ می‌شوند.

کنترل کک کلزا

سموم شیمیایی مانند دیازینون(1 تا 1.5 لیتر در هکتار) و کنفیدور(یک لیتر در هکتار) توصیه می‌شود.

استفاده از قارچکش‌هایی مانند کائوچو 8 تا 12 گرم در هر کیلوگرم بذر می‌تواند تا حدودی از خسارت کک جلوگیری می‌کند.

کک کلزا

سوسک منداب

زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎ خارج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را از ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﻮﺳﮏ ﻣﻨﺪاب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ روزت ﺑﺮ روي ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد کند.

کنترل

استفاده از دیازینون 60 درصد

سوسک منداب

ﺳﻮﺳﮏﻫﺎي ﮔﺮدهﺧﻮار ﮐﻠﺰا

ﺳﻮﺳﮏﻫﺎي ﮔﺮدهﺧﻮار داخل غنچه‌ها تخم ریزی کرده و لاروها پس از تفریخ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﭘﺮﭼﻢﻫﺎي ﮔﻞ تغذیه می‌کنند.

همزمان ﺷﺪن زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺳﻮﺳﮏﻫﺎي ﮔﺮدهﺧﻮار( اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد) ﺑﺎ اﺗﻤﺎم دوره ﮔﻞدﻫﯽ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰاي ﺗﯿﭗ ﺑﻬﺎره ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻠﺰا ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﻗﺮار بگیرند.

کنترل

کاربرد سمومی مانند فوزالون 2.5 لیتر در هکتار یا آندوسولفان 3 تا 3.5 لیتر در هکتار

سوسک کرده خوار کلزا

سفیده بزرگ کلم

یکی از آفات مهم کلزا است و زمستان گذرانی آن به شکل شفیره است. خسارت به این صورت است که لاروها ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و رﮔﺒﺮگﻫﺎ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

کنترل سفیده بزرگ کلم

استفاده از سمومی مانند فوزالون به مقدار 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار یا استفاده از دیازینون و سوین از حاشه بیرونی مزرعه به سمت داخل

آفات کلزا

سرخرطومی دانه کلزا

ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﻓﺖ، به ﺧﻮرﺟﯿﻦﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﮔﻞدﻫﯽ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺣﻤﻠﻪ می‌کنند و در داﺧﻞ ﺧﻮرﺟﯿﻦﻫﺎ ﺗﺨﻢرﯾﺰي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ از ﺑﺬور در ﺣﺎل ﻧﻤﻮ ﮐﻠﺰا ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داخل خورجین‌های کلزا دالان‌هایی ایجاد می‌کنند.

آفات کلزا

سن لیگوس

دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آنها از خورجین و برخی از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و اندام‌های هوایی را از بین می‌برند. این آفت در طول دوره گلدهی روی کلزا تخم ریزی می‌کنند و سببب تولید خورجین‌های چروکیده می‌شوند.

کنترل

از بین بردن خردل وحشی و زیر خاک کردن بقایای گیاهان در کنترل آفت می‌تواند مهم باشد.

آفات کلزا

انواع کنه‌ها

انواع کنه مانند کنه قرمز یا کنه قرمز زمینی که پس از ظهور گیاهچه کلزا از برگ‌های آن تغذیه می‌کند. حمله کنه Bryobia باعث جمع شدن و فنجانی شدن برگ‌های کلزا می‌شود.

آفات کلزا

مشاوره رایگان کشاورزی، مشاوره تلفنی کشاورزی، کشاورزی هوشمند، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی،  گاو، گوسفند، میگو

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

 

مطالعه روش کشت کلزا

 

منبع

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮي راد، اﻣﯿﻦ ﻧﻮﺑﻬﺎر، ﻋﺒﺎس ﻣﮋده اي، ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻓﺮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﺰا، بهار 1397


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴