انواع پیوندهای مورد استفاده در باغبانی

اتصال دو قطعه از دو گیاه به یکدیگر به نحوی که جوش بخورند و یک گیاه واحد را تشکیل دهند(دو ساقه یا ساقه و ریشه).

تعریف پیوند:

اتصال دو قطعه از دو گیاه به یکدیگر به نحوی که جوش بخورند و یک گیاه واحد را تشکیل دهند(دو ساقه یا ساقه و ریشه). در بحث پیوندزدن باید به نکات زیر توجه شود:

 شرایط محیطی زمان پیوند، شرایط سنی پیوندک، محل و زمان گرفتن پیوندک، شرایط نگهداری پایه و پیوندک، منطبق شدن لایه‌های زاینده و آوندی پایه و پیوندک با یکدیگر، رعایت شرایط بعد از پیوند زدن

كوپيوند: مانند پیوند است ولی پیوندک کوچک‌تر است قطعه‌‌ای از پوست به همراه یک یا چند جوانه

برای جوش خوردن پیوند به نکات زیر توجه کنید:

پایه و پیوندک باید از نظر گیاه شناسی متجانس باشند.

لایه‌های زاینده پایه و پیوندک بر هم منطبق باشند.

 انتخاب زمان عمل پیوند: همه پیوندهای شاخه زمانی باید انجام گیرند که پیوندک در حال استراحت است، در غیر این صورت، قبل از اتصال کامل بافت های پایه و پیوندک، جوانه های پیوندک شروع به رشد می کنند و آب پیوندک تبخیر و پیوندک خشک می شود. اما در پیوندهای جوانه، چون پیوندک را زیر پوست پایه قرار می‌دهیم، پوست پایه باید خیلی راحت کنده شود (پوست به سادگی از چوب جدا شود)، معمولا این عمل زمانی امکان پذیر است که شیره گیاهی در حال جریان باشد، این وضعیت به طور عموم در اواخر بهار (زمان جودرو) و یا اوایل پاییز پیش می آید.

 

مهارت در پيوند يا كوپيوند زدن

ايجاد برش يكنواخت و تماس كامل بين لايه هاي زاينده پايه و پيوندك، استفاده از چاقوی تیز و تمیز در تهیه پیوند جهت جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و یکنواخت شدن برش‌ها

زدن چسب پيوند بلافاصله پس از پيوند و انجام مراقبت از پیوند انجام شده.

آلوده نبودن پیوندک گرفته شده به ويروس، حشرات و بيماري‌ها

 

ناسازگاری پایه و پیوندک:

گاهی به دلیل یکسان نبودن پایه و پیوندگ از نظر خانواده یا گونه پیوند جوش نمی‌خورد. برای رفع ناسازگاری می‌توان از میان پایه استفاده کرد. مثال معروف پیوند به روی گلابی بارتلت که با میان پایه الدهوم برطرف می‌شود.

نوعی از ناسازگاری وجود دارد که حتی با میان پایه هم اصلاح نمی‌شود زیرا این نوع ناسازگاری منتقل شونده است که به دلیل آلودگی به نوعی ویروس یا عوامل میکوپلاسمایی اتفاق می‌افتد.

سرشاخه کاری:

گاهی در بعضی از باغات به دلیل اقتصادی نبودن رقم فعلی، جوان‌سازی درختان، استفاده از ارقام نر و گرده‌افشان اقدام به پیوند پیوندک جدید روی تنه درختان موجود می‌کنند. در باغات مسن می‌توان برای پیوند زدن در ابتدای فصل سرشاخه‌های اصلی را قطع کرد و در مرداد و شهریور که پیوندک مناسب هست پیوند زد.

انواع پیوند با تصویر:

پيونداسكنه

 

پیوند نیمانیم

پیوند زبانه‌ای

پیوند زینی

پیوند برشی یا ترصیعی

پیوند جانبی

 

پیوند کنده‌ای

پیوند پلی

پیوند اتصالی

پیوند مجاورتی

انواع کو پیوند

کوپیوند T یا سپری یا شکمی

 

كوپيوند سپري واژگون

کوپیوند قاشی

کوپیوند وصله‌ای

کوپیوند لوله‌ای

کوپیوند حلقوی

منبع:ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله، حسین رادنیا، علی باباگل زاده


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹