بهینه كردن عملكرد بوقلمون در تابستان

با اینكه تابستان گرم برای گردش و تفریح دلپذیر است ولی برای صنعت پرورش بوقلمون ناخوشایند می باشد در این حالت میزان رشد و تولید تخم عمدتا به خاطر افزایش كرچی كاهش می یابد. كه یك اثر كاهشی نامتناسب در تولید گوشت سینه بوقلمون دارد.

با اینكه تابستان گرم برای گردش و تفریح دلپذیر است ولی برای صنعت پرورش بوقلمون ناخوشایند می باشد در این حالت میزان رشد و تولید تخم عمدتا به خاطر افزایش كرچی كاهش می یابد. كه یك اثر كاهشی نامتناسب در تولید گوشت سینه بوقلمون دارد. باید از خود پرسید كه چه چیز می تواند این اثرات زیان آور را كاهش دهد؟ 
برای حل این مشكل معمولا عاقلانه به نظر می رسد كه به علت اصلی این مسئله برگردیم. اولین موضوع در مورد پرورش بوقلمون این است كه آنها بتوانند زنده بمانند و این بدان معنی است كه درجه حرارت بدن آنها بایستی در شرایط متغیر محیطی ثابت بماند. درجه حرارت نرمال بدن بوقلمونها 41 تا 41/2 درجه سانتی گراد می باشد. هضم غذا, فرایند رشد و فعالیت در بوقلمون ایجاد حرارت می كند كه دفع این حرارت بایستی از طریق تشعشع حرارتی و انتقال صورت گیرد و وقتی لازم باشد بوقلمون می تواند با له له زدن (نفس نفس زدن) میزان اتلاف حرارتی را به طریقه خنك شدن تبخیری افزایش دهد.
بازده یا كارآیی دفع حرارت بستگی به درجه حرارت محیط و حركت هوای اطراف پرنده دارد اتلاف حرارتی از طریق تشعشع توسط تراكم گله تحت تاثیر قرار می گیرد و هر چقدر پرندگان نزدیك به یكدیگر باشند تشعشع حرارتی یكدیگر را بیشتر جذب می كنند بنابراین فاكتورهای مدیریتی بر روی اثرات درجه حرارت محیطی خیلی موثر می باشند. با گردش هوای اطراف, حرارت بدن بوقلمون دفع می شود بطوریكه می تواند درجه حرارت بدنش را بصورت ثابت حفظ كند گردش هوای اطراف پرنده عامل مهمی در كاهش استرس گرمایی است بنابراین ونتیلاتورهای (هواكشهای) با سرعت بالا ترجیح داده می شوند برای همین منظور هواكشهای مدور كه باعث جریان هوای بالای سر پرندگان می شوند مفید می باشند. 
در روزهای بسیار گرم بوقلمونها در مسیر جریان هوای ناشی از این هواكشها قرار می گیرند و سرشان را در داخل هوای پرجریان قرار می دهند. جریان هوای حاصل از هواكشهای مدور تعبیه شده می تواند بطور دقیق برآورد شود بشرطی كه آنها در سالنهای پرورشی نصب شده باشند همچنین احتمال می رود كه سرمایه گذاری جهت پرورش تجاری ارزشمند باشد بویژه اگر پرندگان سنگین وزن را پرورش دهیم. 
بطور نظری كاهش درجه حرارت آب قابل دسترس پرندگان دارای مزایای زیادی است اگرچه مدارك كمتری در مورد این موضوع وجود دارد. ممكن است كه این مسئله با آب نوشیدنی خنك حل شود ولی در این حال امكان دارد روشهایی برای جلوگیری از افزایش دمای آب در آب و هوای گرم وجود داشته باشد. بخاطر مكان قرار گرفتن لوله های آب, اگر آب قابل دسترس پرندگان گرم باشد یك اثر منفی در توانایی پرندگان برای خنك كردن خودشان خواهد گذاشت. ممكن است دلیلی برای عایق كردن لوله های آب مصرفی و مخزن آب وجود داشته باشد. كار كردن با ماده های تخمگذار (تخمی) مزایای بالقوه آب خنك را آشكار می سازد.


جدول 1 : عملكرد جوجه های تخمی در دمای 33 درجه سانتی گراد با آب آشامیدنی گرم و خنك
 


هدف عوامل گزارش شده فوق این است كه بوقلمونها غذای بیشتری را بدون اصلاح درجه حرارت بدنشان مصرف كنند. بوقلمونها نمی توانند تخم یا گوشت تولید كنند مگر اینكه مواد مغذی مصرف كنند. همچنین متخصصان تغذیه نقش مهمی در كاهش اثرات زیان آور ناشی از درجه حرارت تابستان دارند در درجه حرارت بالاتر بوقلمون به انرژی كمتری جهت ثابت نگهداشتن درجه حرارت بدنش نیاز دارد بنابراین نسبت مواد مغذی ضروری بایستی كمتر باشد وقتی كه آب و هوا گرم است بوقلمون بخاطر جلوگیری از ایجاد حرارت درونی بدن فعالیت كمتری می كند بنابراین زمان بیشتری را برای خوردن و ایستادن صرف نخواهد كرد.
مواد مغذی باید در زمان كمتری مصرف شود این حالت می تواند با افزایش درصد مواد مغذی در جیره حاصل گردد بنابراین بهترین روش جهت كاهش نسبت مواد مغذی به انرژی, كاهش مقدار انرژی قابل متابولیسم نمی باشد بلكه افزایش مقادیر سایر مواد مغذی است این امر باعث افزایش هزینه هر تن ماده غذایی و كاهش ضریب تبدیل غذا می شود و لی در حفظ میزان رشد و عدم كاهش تعداد تخم موثر خواهد بود. به شرطی كه برای پرورش دهنده عملی باشد. روش دیگر موجود متخصصان تغذیه كاهش مقدار درجه حرارت حاصل از جیره است كه توسط بوقلمون مورد هضم قرار می گیرداین روش با موارد زیر حاصل می شود:
1- افزایش میزان انرژی حاصل از چربیها یا روغنها نسبت به كربوهیدراتها
2- كاهش میزان اجزای جیره كه فیبر بالایی دارند
3- كاهش مقادیر اضافی نیتروژن دفعی حاصل از درصد كل پروتئین, در حالیكه مقادیر اسیدهای آمینه ضروری در حد تعادل باشد
همچنین احتمال می رود كه در درجه حرارت بالا اثرات متقابل ما بین اسیدهای آمینه افزایش یابد نمونه هایی از این مورد در نتایج حاصل از آزمایشات But گزارش شده است در این آزمایش نتایج حاصل از درجه حرارت های 15 و 25 با دو برنامه غذایی مقایسه شدند. یكی از برنامه های غذایی توسط But پیشنهاد گردید و برنامه دیگر شامل سطوح لایزین و متیونین مختلف بود كه با افزودن 10 درصدی منبع سنتتیك این اجزاء همراه بود.
به نظر می رسد كه از سن 0 تا 68 روزگی پاسخ رشد یكسانی در هر دو برنامه دمایی با افزودن اسیدهای آمینه حاصل میگردد. اما از 68 تا 134 روزگی اثرات متقابل محسوسی ما بین مواد مغذی نسبت به درجه حرارت بالا مشاهده میگردد.

جدول 2 : اثرات دما بر روی اسیدهای آمینه از 68 تا 134 روزگی  

*لایزین و متیونین به نسبت 10% افزایش یافته است 

در نتیجه افزودن اسیدآمینه در درجه حرارت بالا یك كاهش محسوسی در رشد وجود دارد كه این حالت در درجه حرارت پایین مشاهده نمی گردد و علت آن هنوز معلوم نشده است اما احتمال می رود كه یك اثر معكوسی ما بین این دو اسیدآمینه وجود داشته باشد. همانگونه كه نسبت آرژنین به لایزین در حیوانات متاثر از درجه حرارت می باشد این نسبت هم مورد تردید میباشد كه تحقیقات بیشتری را می طلبد ضمنا BUT پیشنهاد كرد در سنین بالا بایستی مقدار آرژنین حداقل 15% بیشتر از مقدار لایزین باشد. 
همانند كاهش مصرف غذا در درجه حرارت بالا مصرف ویتامین ها و مواد معدنی نیز كاهش می یابد معمولا مقادیر آنها در حد كافی است ولی منطقی به نظر می رسد كه در مخلوط كردن ویتامین و مواد معدنی مقدار یكی از آنها به اندازه 20 تا 30 درصد افزایش یابد. بوقلمونها می توانند ویتامین C را خودشان تولید كنند بنابراین افزودن آن در جیره لازم نیست با این وجود توانایی پرندگان در تولید ویتامین C در اثر استرسهایی نظیر درجه حرارتهای بالا كاهش می یابد به همین دلیل افزودن ویتامین C به جیره بوقلمونها در آب و هوای گرم مفید می باشد. متاسفانه ویتامین C با پلیت كردن خوراك از بین می رود ولی امروزه یك ویتامین C مقاوم به حرارت تولید می شود اگر این ویتامین در جیره قابل استفاده نباشد افزودن آن به آب آشامیدنی بوقلمون ممكن است مطلوب باشد.
همچنین متخصصان تغذیه می توانند در كیفیت پلیت های تولیدی و انتخاب اجزای آن موثر واقع شوند حداقل 15% گندم در جیره پیشنهاد می گردد چربی یا روغن های افزوده شده به جیره نبایستی به اندازه ای زیاد باشد كه آسیاب قادر به تهیه پلیتهای خوبی نباشد. كیفیت پلیت همیشه مهم می باشد اما این موضوع در آب و هوای گرم بسیار مهمتر است چرا كه زمان ممكن برای تغذیه مقدار غذای مصرفی بسیار كم می باشد.
با بروز اولین استرس اگر بوقلمون قادر به از دست دادن گرمای بدن بخاطر درجه حرارت بالای محیطی نباشد هیچ متخصص تغذیه ای قادر به تحریك رشد یا تولید تخم در بوقلمون نخواهد بود بنابراین بهترین موقع برای دریافت غذای كافی سردترین زمان از روز می باشد و احتمالا این زمان قبل از طلوع آفتاب است بنابراین بهتر است كه مكمل ها به جای شب, قبل از طلوع آفتاب به جیره اضافه شوند.

منبع : تیم تولید محتوا صنعت یار
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰