زینتی

زینتی

گیاهان زینتی که به عنوان گل های فضای سبز استفاده می شوند. این گیاهان معمولاً مقاوم به سرما نیستند و دوره زندگی نسبتاً کوتاهی دارند. اما برخی از آنها قابلیت رشد و نمو در تمام طول سال را دارند. هدف از پرورش این گیاهان لذت بردن پرورش دهنده ها و بازدیدکننده ها از گیاهان زینتی است.

 

 


 سنبل

گل ناز