سیاهک پنهان ذرت خوشه ای

یکی از شایع ترین بیماریهای ذرت سیاهک ذرت common smut می باشد که عموماً در نواحی گرم و نسبتاً خشک خسارت زیادی می زند.

یکی از شایع ترین بیماریهای ذرت سیاهک ذرت common smut می باشد که  عموماً در نواحی گرم و نسبتاً خشک خسارت زیادی می زند. علائم این بیماری ذرت به صورت گل هایی به اندازه های مختلف روی ساقه، برگها و اندامهای نر و ماده ذرت می باشد. در ابتدا این گال دارای پوسته سفید براق است و پس از رسیدن پوسته ترکیده و توده اسپورهای قارچ آزاد می شود. گالهای ساقه ممکن است سبب کاهش محصول و اغلب خمیدگی ساقه شوند و گالهای روی برگها سبب پیچیدگی برگها می شوند. در آلودگی خوشه و سنبله بافتهای دانه و گل نر به ترتیب بوسیله گال جایگزین می شوند. آلودگی گیاهچه هر چند به ندرت صورت می گیرد ولی اغلب باعث کوتولگی و مرگ گیاه می شود.

کنترل سیاهک ذرت: استفاده از ارقام مقاوم ـ اجتناب از ایجاد زخم در گیاه در طول مراحل کلتیواتورزدن یا سمپاشی ـ حفظ تعادل غذایی خاک در صورت امکان -حذف گالها از روی گیاه قبل از پاره شدن پوسته آنها و سوزاندن آنها ـ تناوب زراعی و رعایت بهداشت

سیاهک پنهان ذرت خوشه ای:

میزان خسارت بیماری سیاهک پنهان ذرت نسبتا زیاد است. تا قبل از خوشه دهی ذرت خوشه ای علائم خاصی مشخص نیست. پس از آلودگی گلها، دانه ها تشکیل نمی شوند و بصورت  گالهای محتوی توده سیاه رنگ که اسپورهای قارچ هستند تبدیل می شوند. سیاهک پنهان ممکن است همراه سیاهک شاخی روی یک گیاه نیز باشد ولی علائم و عامل بیماری متفاوت است.

 ضدعفونی بذر با کاپتان یا ارتوساید به طریق خشک و به نسبت ۲ در هزار نیز برای کنترل سیاهک ذرت خوشه ای مناسب است.

منبع : تیم تولید محتوا صنعت یار
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲