شتر

پرورش شتر از دير زماني در كشورهاي جهان از جمله ايران رايج بوده و همواره قسمتي از پروتئين حيواني مورد مصرف مردم را تأمين ميكرده است. اما صنعتي شدن پرورش شتر نياز به استفاده از تكنولوژي برتر را مشخص مي سازد كه در اين مورد متأسفانه نشريات كمي در ايران منتشر شده است.

شتر

پرورش شتر از دير زماني در كشورهاي جهان از جمله ايران رايج بوده و همواره قسمتي از پروتئين حيواني مورد مصرف مردم را تأمين ميكرده است. اما صنعتي شدن پرورش شتر نياز به استفاده از تكنولوژي برتر را مشخص مي سازد كه در اين مورد متأسفانه نشريات كمي در ايران منتشر شده است.