شرایط کشت و تغذیه نیشکر

گیاه نیشکر (Saccharum officinarum)  گیاهی چند ساله از خانواده غلات است که به هدف استفاده از ساقه‌های آن کشت می‌شود. .ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺎزه ﻧﻴـﺸﻜﺮ با 90 درصد عصاره حاوی 12 تا 17 درصد ساکارز است.

نیشکر

گیاه نیشکر (Saccharum officinarum)  گیاهی چند ساله از خانواده غلات است که به هدف استفاده از ساقه‌های آن کشت می‌شود. .ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺎزه ﻧﻴـﺸﻜﺮ با 90 درصد عصاره حاوی 12 تا 17 درصد ساکارز است. از هر تن ساقه تازه نیشکر حدود85  تا 110کیلوگرم قند استخراج می‌شود. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻃﻮل دوره رشد خود به آب فراوان نیاز دارد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻢآﺑﻲ ﺣـﺴﺎس اﺳـﺖ و در ﻋﻴﻦﺣﺎل، رﻳﺸﻪ آن ﺑﻪ ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺪن دراز ﻣﺪت ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد. در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ تا ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  رﻳـﺸﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻔﮕﻲ ﺗـﺪریجی  رﻳﺸﻪ، ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه زرد می‌شود و عملکرد کاهش پیدا می‌کند.

خواص نیشکر

ﻧﻴﺎز ﻛﻮدي ﻧﻴﺸﻜﺮ

    ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺸﻜﺮ اﺳـﺖ اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺣﺪود ﻳﻚ درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺸﻜﺮ رﺳﻴﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫـﺪ وﻟـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ آن از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﭼﻮن ﻛﺮﺑﻦ، اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻴـﺪروژن ﻛـﻪ  ﺑـﻴﺶ از 90 درصد وزن ﮔﻴـﺎه را دربر می‌گیرند کمتر نیست.

NPK مورد نیاز نیشکر در طول یکسال

نیتروژن: 120 تا 160 کیلوگرم خالص در هکتار

فسفر: 25 تا 46 کیلوگرم خالص در هکتار

پتاس: 250 تا 200 کیلوگرم خالص در هکتار

ریشه نیشکر کم عمق و فیبری است و برای افزایش عملکرد نیشکر استفاده از کود اوره به شکل کود آبیاری توصیه می‌شود. کود اوره مورد نیاز در هکتار 250 تا 300 کیلوگرم، فسفات 80 تا 100 کیلوگرم و پتاسیم 125 تا 250 کیلوگرم است.

ﻛﻮدآﺑﻴﺎري ﻧﻴﺸﻜر

 درﻛﻮدآﺑﻴﺎري، اﻣﻜـﺎن مصرف کم و مکرر و تقسیطی کود و کنترل آبشویی عناصر غذایی در طول دوره رشد وجود دارد. همچنین به دلیل توزیع یکنواخت کود گیاه به شکل یکنواخت رشد کرده و می‌رسد.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد اوره در ﻛﻮدآﺑﻴﺎري ﻧﻴﺸﻜﺮ

  برنامه کودی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺤـﺼﺎري مشخص شود. ﻛﻮدآﺑﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮدﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻛﻮد را ﻫﻨﮕـﺎم ﻛﺎﺷـﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﻮدﭘﺎش ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺬر ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮند. در این روش کمتر از 50 درصد کود نیتروژن مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی از طریق آبشویی تلف می‌شود.

برای توزیع یکنواخت کود بهترین زمان تزریق کود بین 5 تا 15 درصد کل زمان قطع جریان بوده و تزریق های طولانی تر منجر به کاهش راندمان می‌شود. تزریق کود در تمام مدت آبیاری یا زمان‌های انتهایی آبیاری نسبت به نیمه اول یکنواختی بیشتری ایجاد می‌کند.

نیشکر

زمان‌های تقسیط اوره در نیشکر

در دو نوبت: زمان مناسب در نیمه دوم اردیبهشت ماه به مقدار 60 درصد کود مورد نیاز و تقسیط دوم در نیمه اول تیرماه به مقدار 40 درصد کود مورد نیاز است.

در سه نوبت: زمان مناسب نیمه دوم فروردین ماه به مقدار 30 درصد کود مورد نیاز، تقسیط دوم در نیمه دوم اردیبهشت به مقدار 40 درصد کود مورد نیاز و تقسیط سوم در نیمه اول تیرماه به مقدار 30 درصد کود مورد نیاز است.

در چهار نوبت: نیمه دوم اسنفند تا اواسط فروردین مقدار 20 درصد، نیمه اول اردیبهشت ماه مقدار 30 درصد، نیمه اول خرداد ماه 30 درصد و اواسط تیرماه 20 درصد کود مورد نیاز استفاده شود.

مقدار کود اوره مصرفی به کیفیت آب، غلظت نیترات در آب و سن گیاه بین 200 تا 275 کیلوگرم در هکتار است.

آبیاری نیشکر

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺼﺮف آب واﺑـﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕـﺎمﻛﻮدآﺑﻴﺎري، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ آب و ﻛـود ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺗﻠﻔﺎت آن ﻛﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ بود. دﺑﻲ ورودي و ﺷﻴﺐ ﺟﻮﻳﭽﻪﻫﺎ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آب وﻛﻮد ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند. ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮدآﺑﻴﺎري به هیچ وجه مدت آبیاری نباید از 8 ساعت بیشتر شود.

تزریق کود اوره 2 ساعت بعد از شروع آبیاری بهتر است شروع شود. فاصله بین تقسیط های کودی بیشتر از یک ماه یا سه آبیاری نباشد.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی امداد کشاورز

دانلود اپلیکیشن کشاورزی

مشاوره رایگان کشاورزی، مشاوره تلفنی کشاورزی، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی هوشمند، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی ، کشاورزی، اخبار کشاورزی، اخبار اقتصادی کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، کافه بازار، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن امداد کشاورز، امداد کشاورز، ماشین آلات کشاورزی، پرورش قارچ

منبع

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻮد در ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﻓﺮﻳﺒﺮز ﻋﺒﺎﺳﻲ،  ﻋﻠﻲ ﺷﻴﻨﻲ دﺷﺘﮕﻞ-1395


منبع : نیشکر
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰