مراحل آبیاری گندم

آبیاری گندم از مهم‌ترین مراحل در تولید محصولات کشاورزی است. با کاهش بارندگی و منابع آبی استفاده بهینه از منابع آبی بسیار با اهمیت می‌شود. ﮔﻨﺪم ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎي بخش کشاوروزی در تمام کشورهای جهان است.

آبیاری گندم

آبیاری از مهم‌ترین مراحل در تولید محصولات کشاورزی است. با کاهش بارندگی و منابع آبی استفاده بهینه از منابع آبی بسیار با اهمیت می‌شود. ﮔﻨﺪم  ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎي بخش کشاوروزی در تمام کشورهای جهان است. برای تولید گندم با کیفیت و فروش با قیمت گندم باید به کلیه مراحل داشت از جمله آبیاری توجه شود. یکی از راه‌های بهبود کیفیت گندم با منابع آب محدود اسنفاده از سامانه‌های نوین آبیاری است.

ﮔﻨﺪم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺻـﻮرت، دﻳـﻢ، آﺑـﻲ و آﺑﻴـﺎري ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲﻛﺸﺖ می‌گردد.

 ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺼﻮرت دﻳـﻢ ﻛـﺸﺖ ﻣـﻲﺷﻮد

اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤـﻪﮔﺮﻣـﺴﻴﺮي ﺑـﺎ ﺑﺎران زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﺮم ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﻮا، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔـﺎع بیشتر از 1500 متر از سطح دریا و مناطقی که بارندگی زمستانه دارند.

ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲﻛﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺼﻮرت آﺑﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮند

 اﻗﻠـﻴﻢﻫـﺎيﮔﺮم، زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﻮا و زﻣﻴﻦﻫـﺎي ﭘﺴﺖ دور از اﺳـﺘﻮا، در اﻗﻠـﻴﻢﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣـﺴﻴﺮي ﺑـﺎ ﺑـﺎران ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ آﺑﻴﺎري در زﻣﺴﺘﺎن انجام می‌شود. در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤـﻪﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺎران زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑـﺼﻮرت آﺑﻴـﺎري ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ کشت می‌شود.

آبیاری گندم

معرفی کلی گندم

گندم بهاره برای رشد به 100 تا 130 روز و گندم زمستانه به 180 تا 250 روز نیاز دارد. دمای مناسب برای پنجه زنی گندم بین 15 تا 20 درجه سانتی‌گراد است. pH مناسب برای رشد گندم 6 تا 8 است. مقدار کود مورد نیاز به طور عمومی 150 کیلوگرم کود ازته، 35 تا 45 کیلوگرم کود فسفره و 25 تا 50 کیلو گرم کود پتاسه در هکتار است. عمق کاشت حدود 3 تا 4 سانتی‌متر و در مناطق خشک 6 تا 7 سانتی‌متر مناسب است.

مراحل رشد گندم

کشت، جوانه زدن(7 روز بعد از کشت)، سبز شدن، پنجه زدن، ساقه دهی، خوشه دهی، گلدهی، شیری شدن، خمیری شدن، دانه بستن و رسیدن.

نقش آبیاری در مراحل مختلف رشدی گندم

آبیاری کردن در زمان متورم شدن ساقه یا تشکیل خوشه از تشکیل گل‌های نازا جلوگیری می‌کند. ﺑﺮاي خوشه‌ها آب ﺑﺎﻳـﺪ در دﺳـﺘﺮس ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺟـﺬب آب ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ ﺧـﻮد برسد. در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤـﻲرﺳـﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧـﻪ در ﺧﻮﺷـﻪ و در ﻛﻞ ﺑﻮﺗﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. 

عدم آبیاری در مرحله گلدهی باعث ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌـﺪاد داﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد وارد ﻣﻲﻛﻨـﺪ.

برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از تولید داﻧﻪﻫﺎي ﭼﺮوﻛﻴـﺪه و ﻻﻏـﺮ در اﺛـﺮ ﺗـﻨﺶ آﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺪم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻴﺮي ﺷﺪن ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺮي ﻧﺮم آﺑﻴـﺎري ﺷـﻮد. ﻛﻤﺒﻮد آب در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺸﻜﻴﻞ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫـﻮاي ﮔﺮم و ﺑﺎد ﺑﺸﺪت وزن داﻧﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

مراحل آبیاری گندم

ﻛﻤﺒﻮد آب در اﻳﻦ ﻣﺮاحل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺧﻮﺷـﻪ، ﻃـﻮل ﺧﻮﺷﻪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺧﻮﺷﻪ و اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد می‌گردد.

بلافاصله بعد از کشت

ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻨﺠﻪ دﻫﻲ و ﺷﺮوع ساقه‌دهی

ﺧﻮﺷﻪدﻫﻲ و ﺷﺮوع ﮔﻠﺪهی

ﺷﺮوع ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻤﻴﺮي ﻧﺮم

کشاورزی نوین، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، مشاوره رایگان، اپلیکیشن موبایل، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن امداد کشاورز، کارشناس کشاورزی

منبع

 راهنمای ﺟﺎﻣﻊ آﺑﻴﺎري ﮔﻨﺪم، علیرضا کیانی،1394

 

 


منبع : امداد کشاورزی
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷