مراحل احداث باغ فندق در اپلیکیشن امداد کشاورز

فندق به زمستان نسبتاً سرد و تابستان خنک نیاز دارد برای رشد میو  به تابستان خنک و طولانی از تابستان گرم و طولانی بهتر است. درختان فندق برای رفع نیاز سرمایی باید مدت نسبتاً  طولانی در معرض سرمای متوسط قرار گیرند. ارتفاع مناسب برای کاشت درخت فندق 0 تا 1300 متر است.

احداث باغ فندق

شرایط اقلیمی

فندق به زمستان نسبتاً سرد و تابستان خنک نیاز دارد برای رشد میو  به تابستان خنک و طولانی از تابستان گرم و طولانی بهتر است. درختان فندق برای رفع نیاز سرمایی باید مدت نسبتاً  طولانی در معرض سرمای متوسط قرار گیرند. ارتفاع مناسب برای کاشت درخت فندق 0 تا 1300 متر است. در مناطق با بارندگی 800 تا 1000 میلی‌متر در سال به صورت دیم قابل کاشت است. در زمان برداشت شهریور تا مهر نیاز به بارندگی ندارد.

خاک مورد نیاز

 باید حداقل دارای عمق 50 سانتی‌متر و قدرت جذب بالا باشد. اسیدیته حدود 6 بهتر از اسیدیته بالای 7.5 است و شوری تا 4 دسی زیمنس مناسب است. در خاک‌های سنگین، مرطوب، فشرده و غیر قابل نفوذ توصیه نمی‌شود. فاصله بین درختان در سیستم مستطیلی 4 در 5 و در مناطق کوهستانی 4 در 4 مناسب است. به ازای هر سه ردیف درخت یک ردیف گرده‌زا نیاز هست.

زمان کاشت

زمان کاشت فندق بعد از سپری شدن فصل یخبندان در اواخر زمستان تا اوایل بهار است. بعد از کندن گودال ریشه نهال‌ها را در در محلول حاوی آب، خاک و کود حیوانی و قارچکش فرو کرده و به طوری که طوقه بالاتر از خاک قرار بگیرد در گودال قرار می‌دهند. برای حفظ نهال در برابر باد از قیم استفاده می‌شود. ﻧﻬﺎل ﻫﺎ را ﭘﺲ از کاشت از فاصله 40 تا 50 سانتی‌متر از سطح خاک قطع کرده و 4 تا 6 شاخه باقی می‌گذارند.

گرده افشانی

  ﻓﻨﺪق ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ است(گل نر و ماده روی یک درخت قرار دارد) و ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد انجام می‌شود. زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮔﻞ ﻫﺎي ﻧـﺮ در ﺷﺎﺗﻮن‌هایی ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ میﮔﺮدد .ﮔﻞ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺼـﻮرت ﺧﻮﺷـﻪ ﺑـﻮده و در ﺷـﺎﺧﻪ سال جاری تشکیل می‌شود. گرده افشانی اگر در جهت بادهای زمستانه باشد به خوبی انجام می‌شود. اگر گرده‌افشانی به طور کامل انجام نشود مغز تشکیل نمی‌شود و میوه‌ها  ریزش می‌کنند.

تغذیه

هر ساله در پاییز حدود 15 تا 30 تن کود دامی پوسیده یا 8 تا 10 کیلوگرم به ازای هر درخت اضافه شود. در سه سال اول فقط کود ازته مقدار 100 گرم به ازای هر درخت در بهار اضافه شود. در سال سوم تا پنجم 150 گرم کود ازت و فسفر و 50 گرم کود پتاسه نیاز دارد.  

زمان برداشت

 ﻳﻌﻨـﻲ  زﻣـﺎﻧﻲ  ﻛـﻪ  ﮔﺮﻳﺒﺎﻧـﻪ ﻓﻨـﺪق(پوشش میوه) ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻧـﮓ دهد و تقریبا قهوه‌ای شود و تا رسیدن به رطوبت 6% خشک شود.

منبع

ﺳﻮﻧﺎ حسین آوا، ﻣﻨﺼﻮره ﻛﺸﺎورزي، ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻨﻲ، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورز، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ   ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﻨﺪق


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹