مزایای سمپاشي زمستانه

به علت اينكه درختان باغ، برگ و ميوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه مي بينند.

✔️ به علت اينكه درختان باغ، برگ و ميوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه مي بينند.

✔️ مقدار سم و محلول سمي كمتري براي پوشش كامل درختان لازم است.

✔️به علت نبودن برگ و ميوه، سم رساني به تمامي قسمت هاي درخت ممكن و آسان است.

✔️ مشكل مسموميت محصول توليدي وجود ندارد و يا بسيار كم است بر خلاف موقعي كه سم روي برگ و ميوه پاشيده مي شود.

✔️ سمپاشي درختان باغ و انجام عملیات سمپاشی راحت تر است.

✔️ با يك سمپاشي زمستانه خوب و دقيق مي توان از چندين سمپاشي بعدي در فصل بهار و تابستان جلوگيري كرد.

✔️ برخي از آفات و بيماريها فقط با سمپاشي زمستانه قابل كنترل هستند.

✔️ بسياري از عوامل خسارتزاي مهم با سمپاشي زمستانه كامل يا به ميزان زيادي كنترل مي شوند. آفات مهمي كه با سمپاشي زمستانه كنترل مي شوند مانند انواع كنه ( کنه دو نقطه اي و كنه قرمز و ... )، انواع شپشكها (نخودي و واوي، الفي و آرد آلود و ... )،انواع شته ها(مومي و خوني، هلو، ..... ) و بيماريهاي مهمي مانند آتشك دانه دارها، لكه سياه سيب و گلابي، لكه آجري بادام، پوسيدگي موميايي ميوه، لكه غربالي هسته دارها و حتي بسياري از بيماريهاي سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانكرها با سمپاشي زمستانه كنترل مي شوند.

✔️  سمپاشي زمستانه پوشش محافظتي قوي و مناسبي براي درختان بعد از هرس هاي گياهپزشكي وهرس باروري ايجاد مي كند.

منبع : تیم تولید محتوای صنعتیار
تاریخ مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵