معرفی ارقام نارنگی

نارنگی‌ها از یکی مهم‌ترین مرکبات هستند و تنوع ارقام زیادی دارند. انواع نارنگی‌هایی که در مناطق شمالی و جنوبی کشور کشت می‍‌شوند: نارنگی‌های شمال: نارنگی انشو، یافا(کلمانتین)، نارنگی محلی، نارنگی پیج، تانجیلا، یونسی نارنگی جنوب: نارنگی کینو، بندری(سیاهو)، کلمانتین، کارا، اورلاندو، تانجلو

انواع نارنگی‌ها

نارنگی‌ها از یکی مهم‌ترین مرکبات هستند و تنوع ارقام زیادی دارند. انواع نارنگی‌هایی که در مناطق شمالی و جنوبی کشور کشت می‍‌شوند:

نارنگی‌های شمال: نارنگی انشو، یافا(کلمانتین)، نارنگی محلی، نارنگی پیج، تانجیلا، یونسی

نارنگی جنوب: نارنگی کینو، بندری(سیاهو)، کلمانتین، کارا، اورلاندو، تانجلو

نارنگی ساتسوما یا انشو

به سرمای کمتر از 9- درجه سانتی‌گراد مقاوم است. مقاوم‌ترین رقم نسبت به سرما در شمال ایران است. بومی ژاپن است و 80 درصد مرکبات ژاپن را تشکیل می‌دهد. پوست نازک است و به راحتی جدا می‌شود.

کلمانتین(یافا)

اﻧﺪازه ﻣﯿﻮه آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺸﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺎرﻧﮕﯽ اﻧﺸﻮ ﺑﺬر دارد ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺸﻤﺎر می‌رود. این رقم نستا به سرما مقاوم است و نیازمند خاک‌های سبک در خاک‌های سنگین میوه آن ریز و پوست آن کلفت است. قطر درختان کلمانتین حدود 5 سانتی‌متر و اندکی پخ تا کروی یا کشیده وگاهی نیز هرمی است. رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﯿﺮه، ﺗﺮد، ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭘﺮآب، ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ.از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ رﻗﻤﯽ زودرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. درﺧﺘﺎن ﮐﻠﻤﺎﻧﺘﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺗﺎج و ﭘﺎﮐﻮﺗﺎﻫﯽ، از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

نارنگی پونکن یا پونسی

ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻌﺮوف ﻧﺎرﻧﮕﯽ‌ﻫﺎي ﺑﺬردار و ﻣﺒﺪاء آن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ. درﺧﺘﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﻗﻮي، ﺑﺎﻻروﻧﺪه و ﺳﺎل آور اﺳﺖ. ﻣﯿﻮهﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و از اﻧﻮاع ﻧﺎرﻧﮕﯽﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖدار ﺑﺬردار وزودرس اﺳﺖ ﻣﯿﻮه آن درﺷﺖ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ارﻗﺎم ﻧﺎرﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺟﺰوﮔﺮوه ارﻗﺎم زودرس ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺎرﻧﮕﯽ اﻧﺸﻮ وﮐﻠﻤﺎﻧﺘﯿﻦ درﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

نارنگی پیج

میوه آن پهن وگرد و به رنگ پرتقالی مایل به قرمز و میوه دارای پره‌های درشت و ترد است. تعداد بذرها زیاد و پوست آن سفت است. در شمال کشور به دلیل نوسانات آبیاری دچار ترکیدگی می‌شود. رقم زودرسی است ولی نسبت به سرما مقاومت زیادی ندارد.

نارنگی پاکستانی یا کینو

این رقم پر آب و شیرین، گوشتی و دارای پوستی نازک و رنگ قرمز پرتقالی است. درختان بالارونده بدون تیغ، پر محصول و میان رس هستند.

نارنگی محلی

این رقم بومی هند است و ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي ﺑﻤﯽ، ﺟﻬﺮﻣﯽ، دزﻓـﻮﻟﯽ  ﺳﯿﺎﻫﻮ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود. کیفیت این ارقام در جنوب کشور بیشتر از شمال است.

نارنگی اورلاندو

یکی از ارقام دو رگه است، دارای درختانی ﭼﺘﺮي و ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ برگ‌های ﻗﺎﺷﻘﯽ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ و داﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 1:10 کاشته شود. زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻧﺎرﻧﮕﯽ اورﻻﻧﺪو اواﺧﺮ آذر ﺗﺎ اواﺧﺮ دي ﻣﺎه اﺳﺖ.

نارنگی مینولا

نارنگی تانجلو

نارنگی کارا

نارنگی دنسی

نارنگی تمپل

نارنگی کلئوپاترا

منبع

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ارﻗﺎم ﻧﺎرﻧﮕﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ، رﺿﺎ زاﺋﺮي اﻣﯿﺮاﻧﯽ


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴