معرفی انواع گلابی‌های موجود در ایران و جهان

گلابی بعد از سیب از نظر اهمیت در دومین جایگاه قرار دارد و در کشور ما دارای تنوع زیادی است. از نظر مدیریتی درخت گلابی تنش‌های محیطی و آبیاری را بهتر از درختان سردسیری دیگر تحمل می‌کند.

انواع گلابی‌های موجود در ایران

شاه ميوه

(شاه ميوه اصفهان، شاه ميوه كرج متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

مشخصات ميوه و درخت: ميوه گلابي شكل، با پوسـت صـاف و زرد رنـگ، بافـت ميـوه نـرم، شيرين و آبدار با سلول هاي سنگي پراكنده در تمام ميوه، فاقد قدرت انبارماني، پوست ميـوه بـسيار نازك، ميوه شيرين و آبدار. منشا این رقم اصفهان است.

 زمان گلدهي در منطقه كرج: 13 الي 28 فروردين

 زمان رسيدن در منطقه كرج: نيمه دوم مرداد ماه

خصوصيات مثبت و منفي رقم: حساسيت به آتشك: نيمه حساس  

قابليت نگهداري: فاقد قدرت انبارماني و حساس به قهوه‌اي شدن بافت

ساير خصوصيات : درخت داراي مقاومت بالايي به كلروز ناشي از كمبود آهن بـوده و بـه پـسيل نسبتاً مقاوم است.

گلابی رقم سیبری

متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

منشاء: اصفهان

 مشخصات ميوه و درخت : ميوه سيبي شكل و گرد، با پوست صاف و زرد كم‌رنگ، بافت ميوه ترد و بسيار آبدار با سلول‌هاي سنگي فراوان، قدرت انبارماني كم، پوست ميوه كمي زبر.

زمان گلدهي در منطقه كرج: 11 الي 28 فروردين و زمان رسيدن در منطقه كرج: نيمه اول مهر ماه

حساسيت به آتشك: تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. قابليت نگهداري: قدرت انبارماني خوب ساير خصوصيات : درخت داراي مقاومت بالايي به كلروز ناشي از كمبود آهن بـوده و بـه پـسيل نسبتاً مقاوم است. بر خلاف شكل ظاهري ارتباط ژنتيكي به گلابي‌هاي آسيايي ندارد.

گلابی رقم سردرودی(پیغمبری)

متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

منشاء: آذربايجان

 مشخصات ميوه و درخت : ميوه گلابي شكل و كشيده با لپ كمي قرمز، ديررس و داراي طعـم مطلوب، بافت ميوه نسبتا نرم و آبدار، فرم درخت نسبتاً عمودي و درخت قوي الرشـد، رنـگ ميـوه رسيده سبز مايل به خاكستري با گوشت سفيد و پوست نازك

زمان گلدهي در منطقه كرج: 14 الي 28 فروردين زمان رسيدن در منطقه كرج: نيمه دوم مهر ماه

حساسيت به آتشك: حساسيت متوسط تا زياد

 قابليت نگهداري: قدرت انبارماني نسبتاً زياد ساير خصوصيات : درخت داراي مقاومت متوسط به كلروز ناشي از كمبود آهن بوده و بـه پـسيل نسبتاً حساس است.

رقم گلابی سيف تبريز

متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

منشاء: آذربايجان

 مشخصات ميوه و درخت : درختي نسبتاً بلند قامت با رشد بسيار عمودي، ميوه هـا در دسـته هـاي چند تايي، دم ميوه بسيار كشيده، رنگ پوست زرد خوشرنگ و كمي مايل به نارنجي، فاقد سال آوري، بافت ميوه نسبتاً نرم. زمان گلدهي در منطقه كرج: 10 الي 26 فروردين زمان

رسيدن در منطقه كرج: نيمه دوم مرداد ماه

حساسيت به آتشك: نيمه متحمل

قابليت نگهداري: قدرت انبارماني محدود

ساير خصوصيات : درخت داراي مقاومت بالايي به كلروز ناشي از كمبود آهن بـوده و بـه پـسيل مقاوم است.

رقم گلابی دم کج کرج

متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

منشاء: كرج (استان تهران)

 مشخصات ميوه و درخت : درختي نيمه بلند با رشد تقريباٌ عمودي، ميوه ها در انتها كمـي مايـل، گوشت و پوست ميوه نرم، زودرس ترين رقم بومي است، برگ‌ها ظريف و كوچك با رنگ روشن و اغلب همراه با كلروز آهن، زود گلده و نسبتاًكم محصول، فاقد ريزش قبل از برداشت

زمان گلدهي در منطقه كرج: 12 الي 26 فروردين زمان رسيدن در منطقه كرج: هفته آخر تير و هفته اول مرداد حساسيت به آتشك: نيمه متحمل

قابليت نگهداري: قدرت انبارماني ندارد و درخت حساس به كلروز ناشي از كمبود آهن بوده و به پسيل بسيار حساس است.

رقم گلابی فلسطینی

متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

مشخصات ميوه : ميوه بزرگ، داراي اشكال متفاوت از گلابي شكل تا گرد، كـم آب ولـي خوشـمزه، مزه ترش و شيرين، بافت بدون سلول‌هاي سنگي، بدون زنگار، كاملاً زرد با حاشيه كاملاً قرمز- درختي نسبتاً پر رشد داراي ريزش قبل از برداشت، ميوه بايـستي نـارس چيـده شود. ميوه حساس به قهوهاي شدن بافت‌هاي دروني

زمان گلدهي در منطقه كرج: 15 الي 27 فروردين ماه

زمان رسيدن در منطقه كرج: اواسط تا اواخر مرداد ماه

حساسيت به آتشك: حسايت متوسط تا زياد نسبت به آتشك

 قابليت نگهداري: فاقد توان انبارماني.

رقم گلابی بیروتی

متعلق به جنس و گونه Pyrus communis. L

منشاء: نامشخص

 مشخصات ميوه : ميوه مخروطي شكل منظم و متوسط، نسبتاً زودرس، ميوه در زمان رسيدن بافـت زرد متمايل به سبز، شيرين و آبدار و فاقد سلول‌هاي سنگي- درختي است نسبتاً بزرگ، برگ هاي متوسط، شكل گسترده و پا بلند، پر بار و كمي داراي ريزش هاي قبل از رسيدن، از ارقام نيمـه زودرس تجـارتي، همچنـين بـه لحـاظ تحمـل نسبي آن به آتشك رقم مطلوبي است.

زمان گلدهي در منطقه كرج: 20 تا 28 فروردين ماه زمان رسيدن در منطقه كرج: اواسط تا اواخر مرداد ماه حساسيت به آتشك: حساسيت كم نسبت به بيماري آتشك

 قابليت نگهداري: قدرت انبارماني كم تا متوسط

نام رقم

ویژگی‌های مهم

بيروتي

نسبتاً زودرس و كيفيت و عملكرد مطلوب، تحمل خوب به بيماري آتشك

تاشكندي

انبارماني بالا، متحمل به آتشك، كيفيت و عملكرد مطلوب ميوه

درگزي

انبارماني بالا، متحمل‌ترين رقم بومي به آتشك، باردهي بسيار زياد، فاقد سال آوري

دم‌كج

بسيار زودرس، ارزش تجاري كم ميوه، فاقد انبارماني

سبري

كيفيت بالاي ميوه و آب‌دار، حساسيت رقم به آتشك تاكنون بررسي نشده

سردرودي

کيفيت ميوه، قابليت نگهداري مطلوب، حساس به آتشك

سه فصله

كيفيت بالاي ميوه و بازارپسند، درخت كم رشد و پاكوتاه، احتمالاًحساس به آتشك

سيف‌تبريز

رقم تابستانه ميان‌رس، حساس به قهوهاي شدن دروني ميوه

شاه‌ميوه

بازار پسندي بالا، مورد پسند مصرف كننده ايراني، فاقد انبارماني، نيمه حساس به آتشك

فلسطيني

طعم متفاوت، زيبايي ظاهري و كيفيت ميوه، عملكرد متوسط، حساس به آتشك

 

ارقام گلابي وارداتي

رقم گلابی آنجو

منشاء: فرانسه

 مشخصات ميوه : ميوه گرد، نسبتاً كم آب، ريزش محصول در مناطق پر باد زياد، رنگ ميوه زرد با متن سبز خاكستري، ميوه بدون زنگار داراي مزه شيرين، بافت ميوه تقريباٌ نرم

زمان گلدهي در منطقه كرج: 16 الي30 فروردين ماه، زمان رسيدن در منطقه كرج: هفته آخر شهريور ماه

حساسيت به آتشك: متوسط تا نسبتاً زياد

 قابليت نگهداري: فاقد قدرت انبارماني طولاني ساير خصوصيات: ميوه به سرعت در شرايط كمبودها داراي آبگزيدگي داخل بافت مي شود و يا لكه‌هاي چوب پنبه‌اي نشان مي‌دهد.

رقم گلابی اسپادونا

منشاء: ايتاليا

 مشخصات ميوه و درخت : ميوه گلابي شكل، ميوه نارس نسبتاً سنگي ولي با رسيدن كامـل نـرم و شيرين شده و ريزش مي كند، درخت فرم عمودي، بدون سال آوري و بسيار پر بار، شاخه هـا زيـر بار اغلب خواهند شكست، رنگ ميوه رسيده سبز خاكستري

زمان گلدهي در منطقه كرج: 12 الي 26 فروردين، زمان رسيدن در منطقه كرج: نيمه دوم شهريور ماه

حساسيت به آتشك: متحمل (از ارقام مطلوب براي مناطق آلوده به آتشك در ايران)

قابليت نگهداري: قدرت انبارماني نسبتاً مطلوب

 ساير خصوصيات : درخت داراي مقاومت بالايي به كلروز ناشي از كمبود آهن بـوده و بـه پـسيل نسبتاً مقاوم است.

رقم گلابی بارتلت(ویلیامز)

منشاء: انگلستان

مشخصات ميوه : ميوه گلابي شكل، متن ميوه كاملاً زرد و داراي لكه قرمز در سمت نـور گرفتـه، ميوه بسيار آبدار و با كيفيت. ميوه بزرگ تا نسبتاً بزرگ و داراي طعم مناسب است.

زمان گلدهي در منطقه كرج: 20 الي 28 فروردين ماه زمان رسيدن، در منطقه كرج: نيمه اول شهريور ماه

حساسيت به آتشك: حساس تا بسيار حساس قابليت نگهداري: فاقد قدرت انبارماني طولاني

رقم گلابی بوسک

منشاء: نوعی گلابی اروپایی و بومی فرانسه و بلژیک

مشخصات ميوه : گردن کشیده و رنگ پوست حالت سوخته و زنگ زده دارد. رنگ گوشت آن سفید و بافت میوه متراکم‌تر، تردتر و لطیف‌تر از ارقام اونجو و ویلیامز است. گوشت میوه آبدار شیرین و ترد است. زمان خزان آن از شهریور شروع می‌شود.

رقم گلابی دوشس(Duchesse d' Angouleme)

منشاء: فرانسه

مشخصات ميوه : ميوه نسبتاً گرد تا مخروطي نامنظم و ديررس، بافت ميوه تا زمـان رسـيدن بـسيار سفت ليكن در زمان رسيدن نرم و آبدار، فاقد، ريزش ميوه بوده و سطح ميوه ناصاف است. مـزه آن با اسيديته بالا و كمي ترش است. در انبار رنگ مي‌گيرد.

 زمان گلدهي در منطقه كرج: 22 الي 30 فروردين ماه، زمان رسيدن در منطقه كرج: اواسط تا اواخر مهر ماه حساسيت به آتشك: بسيار حساس

 قابليت نگهداري: داراي قدرت انبارماني بالا

ساير خصوصيات : درخت نسبتاً بلند با ارزش تجارتي بالا، و رقم پاسكراسان تلقيح كننـده خـوبي براي آن است.

گلابی رقم کوشیا(Coscia)

منشاء: ايتاليا

مشخصات: ميوه مخروطي و كاملاً منظم، بسيار زیبا و دارای اندازه متوسط تـا كمـي كوچـك، كمـي حاشيه قرمز، بسيار آبدار و شيرين، سطح ميوه صاف، فرورفتگي انتهاي ميوه منظم و كم عمق، ميوه فاقد سلول‌هاي سنگي است. داراي سال آوري، توليد ميوه بـه صـورت خوشـه‌اي، فـرم درخـت عمـودي و مقاوم به خاك‌هاي سنگين.

زمان گلدهي در منطقه كرج: 12 الي 24 فروردين ماه، زمان رسيدن در منطقه كرج: اواخر مرداد ماه

حساسيت به آتشك: حساسيت كم تا متوسط

قابليت نگهداري: داراي قدرت متوسط حمل و انبارماني ساير خصوصيات

 

کاشت درخت گلابی

مبارزه با بیماری آتشک گلابی

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها

منبع:

عبداللهی، ح.، 1389.،  گلابی گياهشناسي، ارقام و پايه‌ها، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴