نکاتی که کارور تراکتور باید با آنها آشنا باشد

در اين مقاله اطلاعات اساسي در محدوده تراكتورها و ماشين هاي خودگردان و رعايت اصول ايمني و چگونگي كار با اين ماشين ها و ادوات ارائه مي گردد.

مقدمه

در اين مقاله اطلاعات اساسي در محدوده تراكتورها و ماشين هاي خودگردان و رعايت اصول ايمني و چگونگي كار با اين ماشين ها و ادوات ارائه مي گردد. مهاره مي بايست بعنوان يك اپراتور يا هدايت كننده ماشين آلات يادگرفته باشيم همان محافظت از خود و ديگران است . بايد ياد بگيريم كه با كمترين هزينه و كمترين آسيب بيشترين بازده راداشته باشيم و تلاش كنيم تا با فراگيري اصول ايمني يك اپراتور خوب باشيم.

آنچه يك اپراتور تراكتور بايد بداند:

 

· سرويس و نگهداري مناسب را باتوجه به كتابچه دستورالعمل انجام دهد.

· از تراكتور فقط براي كاري كه طراحي شده استفاده مي كند.

·  وارسي قبل از كار را انجام ميدهد.

· در هنگام سوخت گيري خطر آتش سوزي يا انفجار را بر طرف مي كند.

·  توصيه هاي داده شده در راه اندازي و خاموش كردن تراكتور را رعايت مي كند.

· در هنگام كار دقت ويژه اي براي جلو گيري از سوانح انجام مي دهد.

 

. در هنگام كشيدن ادوات و ماسين ها احتياط هاي خاصي را رعايت مي كند.

 

. استفاده از تراكتورها براي كارهايي كه مشخص شده است ، در عمليات كشاورزي تراكتورها كارهاي مختلفي انجام مي دهند كه اين اعمال عبارتند از:

 

· كشيدن كشيدن ادوات سنگين براي اعمال شخم.

·  بعنوان يك واحد حمل و نقل براي انتقال وسايل از يك محل به محل ديگر.

·  حامل ادوات كه ابزار سوار راحمل مي كند.

· تامين منابع قدرت براي ماشين هاي ديگر از طريق محور توان دهي يا سيستم هاي هيدروليك.

 

براي انجام اين كارهاي گوناگون تراكتورها بايد قابليت هاي مختلفي داشته باشند كه عبارتند از:

·  قابليت تغييرفاصله چرخ ها .

· قابليت فرمان دادن سريع.

· موتور هاي باقدرت بالا.

· جعبه دنده هاي چند سرعته.

· ارتفاع زياد شاسي از زمين.

·  توزيع وزن نابرابر بين چرخ هاي جلو و عقب.

· ترمز هاي مستقل براي هرچرخ.

·  اتصال مالبند قابل تنظيم.

· اتصال قابل كنترل هيدروليكي.

·  كنترل هاي هيدروليكي.

· امكان افزودن وزن و چرخ هاي دوتائي.

·  مدارهاي هيدروليك براي نيرو دادن يا بلند كردن ادوات و ماشين ها.

·  محور توان دهي براي راه اندازي ادوات كشيدني و سوار.

·  قفل ديفرانسيل.

·   امكان سوار كردن ادوات روي شاسي تراكتور.

 

نكته

قابليت هاي ذكر شده به يك ماشين اجازه مي دهد كه در عمليات زراعي كارهاي متنوعي را انجام دهد و بازدهي تراكتور و سهولت عملكرد آن را افزايش دهد و كاركرد تراكتور را ايمن سازد.هر چه طراحي ماشين براي انجام كار هايش بهتر باشد خطرات كاري كمتري وجود دارد. لازم است كه از تراكتور در انجام كارهاي مشخصي كه براي آن طراحي شده است استفاده كرد و تراكتور يك وسيله تفريحي نيست واز همه ي احنياط ها و توصيه هاي ذكر شده در كتابچه ي دستورالعمل پيروي كنيد.

 

  - وارسي هاي قبل از كار:

تراكتور خود را همانند خلباني كه هواپيما را وارسي مي كند وارسي كنيد .

·  لاستيك ها

·   سپرها

·  سكو و پله ها

·   لوله هاي سوخت رساني و هيدروليك

·  قابليت ديد اپراتور از داخل كابين

·   ترمز ها

·   فرمان

·   وسايل روشنايي

·    تنظيم صندلي

·    كليد ايمني روشن كردن در حالت خلاص

 

توجه

قبل از وارسي تراكتور خود رانيز امتحان كنيد. لباس هاي گشاد و آويزان در داخل قطعات متحرك گير كرده شمارا به سمت ماشين

مي كشد. كفش ايمني خود را وارسي و از وضعيت خوب آن از قبيل داشتن گف هاي ضد سريدن و بستن محكم بند ها اطمينان حاصل كنيد.

 

 - بازديد لاستيك ها

بريدگي روي آج و ديواره لاستيك را نگاه كنيد.

فشار باد لاستيك را كنترل كنيد.

توجه داشته باشيم كه لاستيك هاي آسيب ديده مي تركند و تراكتور را از كنترل خارج مي كنند و باد كم لاستيك موجب آسيب داخل آن و باد زياد لاستيك موجب پرش چرخ هاي جلو در برخورد باسطح ناهموار شده و كنترل ماشين از دست شما خارج مي شود.

 

  - بازديد سپرها

اطمينان حاصل كنيد كه همه سپرها سر جايشان هستند .سپر ها شما را از قطعات متحرك و نقاط گير كردنحفظ مي كنند.هميشه اطمينان حاصل كنيد كه محور توان دهي تراكتور و همه حفاظ هاي كه براي ادوات محور توان دهي گرد فراهم شده است سر جايشان هستند.

 

  - بازديد سكو و پله ها

گل هاي لغزنده ، گريس و هر نوع بقاياي گياهي را كه مكن است در روي پله ها و سكوي اپراتور جمع شده باشند تميز كنيد . به خاطر داشته باشيد كه زنجيرها و ابزاري كه بر روي سكوي اپراتور حمل مي كنيد ممكن است در كار پدال دخالت كرده ، موجب لغزش يا سقوط از تراكتور شوند ، بنابراين آنها را خارج كنيد.

 

  - بازديد لوله هاي سوخت رساني

نشت و خطوط سوخت رساني و اتصالات ،خطر آتش سوزي و هدر رفتن سوخت را به دنبال دارد.هدر رفتن فشار يا روغن از لوله هاي سيستم هيدروليك منجر به تلفات در فرمان هيدروليكي ،ترمزهيدروليكي و كنترل اتصال سه نقطه خواهد شد. لوله هاي سيستم هيدروليك را در وضعيت خوبي نگه داريد. فشار مايعات تحت فشار مي تواند به داخل پوست نفوذ كند و آسيب جدي بساند. لذا قبل از قطع لواه هاي سوخت رساني، فشار را تخليه كنيد. و قبل از وارد كردن فشار همه اتصالات را سفت كنيد.از يك تكه مقوا يا كاغذ براي پيدا كردن نشت استفاده كنيد و از دست هاي خود براي اين منظور استفاده نكنيد.براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از خروج روغن تحت فشار و اجتناب از هدر رفتن توان هيدروليك در فرمان ،ترمزو كنترل اتصال سه نقطه ،لوله ها ،اتصالات و واشر هاي معيوب را تعويض كنيد و اتصالات بايد سفت باشند.

 

  - بازديد قابليت ديد راننده

براي كارمطمئن با تراكتور به ديد خوب در همه جهات نياز داريد.تميزي شيشه جلو يا برف پاكن و تنظيم آينه را در تراكتور هاي كابين دار وارسي كنيد. اگرپنجره ها نياز به تكيز كردن دارند ،اين كار را روزانه انجام دهيد.

 

 - بازديد ترمزها

قبل از حركت تراكتور، ترمز هاي آن را امتحان كنيد و دوباره در سرعت پايين اين كار را انجام دهيد. اگر تراكتور شما داراي ترمز هيدروليكي است،موتور را روشن كنيد،سپس هر پدال را به پايين فشار دهيد و نحوه كارش را مشاهده نماييد. ترمزها بايد سفت باشند. و فاصله حركت پدال بايد از آنچه در كتابچه اپراتور تعيين شده بيشتر باشد. سپس هردو پدال را به هم قفل كرده ، به آراميبه جلو حركت داده ،كلاچ را آزاد نموده ، ترمز ها را به پايين فشار دهيد. اگر ترمز ها متعادل نباشند تراكتورمنحرف خواهد شد. اگر ترمزها با اين آزمايش خوب عمل نكردند،كتابچه دستورالعمل براي تنظيم ترمزها را مطالعه يا اين كه از كارگاه سرويس بخواهيد تنظيم ترمزها را براي شما انجام دهد.

 

 

  - بازديد فرمان

غربالك فرمان را در جهتي بچرخانيد وبه مقدار چرخش غربالك قبل از چرخيدن جرخ ها توجه كنيد.فرمان دادن بايد سريع،عكس العمل پذير ،حساس و بدون حركات اضافي در اتصالات فرمان باشد. ماشين هاي كه به فرمان هيدروليكي مجهز هستند با كوچك ترين فشار انگشت بايد عكس العمل نشان دهند.

 

  - بازديد وسايل روشنايي

در طي روز وقتي ديد كافي نيست و بعد از غروب آفتاب و همچنين هنگام حركت در روي جاده هاي عمومي به نور نياز داريد. اگر ضرورت استفاده از روشنايي را پيش بيني مي كنيد،فبل از شروع به كار ،وسايل روشنايي را وارسي كنيد. چراغ ها را به طور مرتب با رعايت موارد ذكر شده در كتابچه راهنما به خوبي تنظيم كنيد. جراغ هاي اخطار دهنده را به هنگام را در هنگام حركت در روي جاده هاي عمومي طي روز و شب روشن نگه داريد تا مردم بتوانند به راحتي شما را تشخيص بدهند.

 

  - تنظيم صندلي راننده

در صورتي كه شخص ديگري از تراكتور شما استفاده مي كرد،وضعيت صندلي خود را تنظيم كنيد. وقتي كه دست هاي شما روي غربالك فرمان قرار مي گيرد، زاويه ساعد وبازوي شما بايد 90 درجه باشد. پاي شما بايد بعد از فشردن پدال كمي زاويه دار باشد.بسياري از صندلي هاي تراكتور به تناسب وزن اپراتور قابل تنظيم هستند. تامانند يك بالش اپراتور را در مقابل ضربات و تكان هاي شديد حفاظت كنند.

 

- بازديد كليد هاي روشن كردن تراكتور در حالت خلاص

كليد هاي روشن كن در حالت خلاص در هنگامي كه دنده يا كلاچ در گير باشد،جلو روشن شدن موتور را مي گيرد آنها را مرتب وارسي كنيد تا از كاركرد درست آنها مطمئن شويد.

 

   - جلوگيري از گريختن ( در رفتن ) تراكتور

با جلو گيري از گريختن ماشين آز آسيب يا مرگ احتمالي اجتناب كنيد. با كوتاه كردن اتصال ترمينال هاي استاتور(راه انداز)موتور را روشن نكنيد. هرگز زماني كه روي زمين هستيد موتور را روشن نكنيد. موتور را فقط از صندلي اپراتور و در حال قرار داشتن دنده در وضعيت خلاص يا پارك روشن كنيد.

 

- سوخت گيري

در هنگام سوخت گيري از آتش سوزي و انفجار جلوگيري نماييد.بيشترين خطر در هنگام كار با بنزين يا گاز مايع است.اين سوخت ها از درجه حرارت 22 درجه سانتيگراد به صورت بخار در مي آيند و با هواي اطراف مخلوط قابل انفجاري را در غلظت نسبتا" پايين (6 درصد) سوخت – بخاربه وجود مي آورند. سوخت گازوئيل را مطمئن تر مي توان استفاده كرد. گازوئيل در حرارت 43 درجه سانتيگراد بخار مي شود. اما موارد ايمني كه براي گازوئيل به كار

 مي گيريد همانند بنزين باشد.

 

 - موارد ايمني در خصوص سوخت بنزين و گازوئيل

مخازن سوخت را شناسائي كنيد احتمال خطر به اشتباه گرفتن سوخت بنزين يا گازوئيل را از بين ببريد.

مخازن بنزين را با بر چسب قرمز و مخازن گازوئيل را با برچسب سبز مشخص نمائئد.

سوخت بنزين و گازوئيل را در قوطي هاي تاييد شده از نظر ايمني حمل كنيد.

حد اقل 5دقيقه يا بيشتر قبل از سوخت گيري يك موتور گرم صبر كنيد تا خنك شود و بعدا سوخت گيري كنيد.

هنگام جوشكاري يا سيگار كشيدن اقدام به سوخت گيري نكنيد و موتور و همه كليد هاي برقي را خاموش كنيد.

 

روشن كردن تراكتور

بعد از اين كه اقدامات ايمني قبل از كار را تكميل كرديد. احنياط هاي زير را در هنگام روشن كردن موتور را رعايت كنيد:

اگر تراكتور را در داخل كارگاه روشن مي كنيد ،تهويه كافي فراهم نمائيد چون منو اكسيد كربن ،كه يك گاز بي بو و بئ رنگ و كشنده است ،در گازهاي خروجي همه موتورها موجود است. اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام روشن كردن موتور در داخل ، هواي كافي و تميز وجود داشته باشد . درها و پنجره ها  را باز كنيد وبه استقبال مرگ نرويد.

تراكتور را از سكوي اپراتور روشن كنيد و هرگز از بين چرخ ها تراكتور را روشن نكنيد چون اگر دنده درگير باشد به شما صدمه وارد خواهد شد.

مراقب باشيد كه محور توان دهي در گير نباشد.

قبل از روشن كردن موتور ، كلاچ را قطع و دنده را در وضعيت خلاص يا پارك قرار دهيد.

در هنگام اتصال ادوات از محل صندلي اپراتور خط اتصال را ميزان كنيد. در هنگام اتصال به هيچكس اجازه ندهيد بين تراكتور شما و وسيله قرار گيرد.

قبل از حركت تراكتور به جلو و عقب نگاه كنيد .مرقب باشيد كه مانع يا اشخاصي در جلو يا عقب تراكتور نباشند. ويا با بوق زدن ديگران را از حركت تراكتور خبر كنيد.

درگير كردن نيرو به چرخ هاي محرك را به آرامي انجام دهيد. درگير كردن ناگهاني كلاچ يا تعويض دنده هيدروليك با سرعت بالا مي تواند موجب واژگوني تراكتور خصوصا در شيب گردد.

 

متوقف كردن و پارك تراكتور

براي جلوگيري از حوادث در هنگام توقف نكات ذيل را رعايت كنيد:

قبل از توقف،چرخيدن،ياكم كردن سرعت،علامت دهيد.

در بزرگراه هادر صورت امكان براي توقف به طرف شانه دست راست جاده حركت كنيد.

قبل از ترمز گرفتن سرعت راكم كنيد و كلاچ را پايين نگهداريد و ترمز كنيد. در حركت روي بزرگراه پدالهاي هردو ترمز را به هم قفل كنيد.

در هنگام توقف روي سطوح لغزنده مانند يخ،برف،و زمين نرم يا كود دامي،ترمزرا چندين بار بالاوپايين كنيدواگر ترمز گرفته شد و تراكتوربه يك سمت سر خورد ترمز را چندين بار بگيريد و رهاكنيدتا تراكتور متوقف شود.

در هنگام كشيدن و متوقف كردن بارهاي سنگين مراقب باشيد

در هنگام ترك تراكتور همه ادوات را پايين بياوريدوهمه كليد هاي الكتريكي راقطع كنيد و آنها را برداريد.

 

- انواع حوادث تراكتور كه يك راننده با آن مواجع است:

واژگون شدن تراكتور

سقوط از تراكتور

له شدن زير تراكتور

زير گرفتن

تصادف با وسايل موتوري ديگر

گير افنادن در محور توان دهي

 

- براي فهميدن علل  واژگون شدن تراكتوربايد نيروهايي را كه روي تراكتور عمل مي كنند را بشناسيد:

 نيروي ثقل

نيروي گريز از مركز

 گشتاور محور عقب

اهرم بندي يا نقطه اتصال

 

- جلوگيري از وا‍ژگون شدن تراكتور

براي سالم ماندن خود و جلوگيري از صدمه ديدن تراكتور ،از معلومات خود در مورد دلايل واژگوني استفاده كنيد. از روش هاي كه با ستفاده از نيروي ثقل تراكتور ،شما را راست نگه مي دارند و نيروهايي كه واژگون كردن تراكتور را به حد اقل مي رساند ،پيروي كنيد. حدود سه چهارم آسيب هاي واژگوني تراكتور ناشي از واژگون شدن به پهلو است.

 

وسايل ايمني محافظت از واژگوني تراكتور

 استفاده از قاب هاي محافظ واژگون شدن

استفاده از اطاقك محافظ واژگون شدن

 

حوادث غير ضروري و قابل اجتناب در رانندگي تراكتور

·   سقوط از تراكتور

·  سقوط اپراتور

·    حمل مسافر

·   تراكتور هاي  چهار چرخ محور

·   حوادث محور تواندهي

·  حوادث مربوط به اتصال ادوات

 

نكات ايمني

·  پله هاو سكوها را تميز كنيد

·   از روي تراكتور نپريد

· براي بالا رفتن از تراكتور از دستگيره يا نرده استفاده كنيد

·   فقط تراكتور را از سكوي اپراتور هدايت كنيد

·   سرعت مطمئن كاري را حفظ كنيد

·   در هنگام خستگي استراحت كنيد و هر 2تا 2.5 ساعت كار 10 الي 15 دقيقه توقف كنيد.

·   تراكتور ها براي حمل فقط يكنفر ،و ان هم اپرا تور طراحي شده است

·  تراكتور هاي چهار چرخ محرك با فرمان مفصل دار در وسط لولا مي شوند لذا هرگز در هنگام روشن بودن موتور بين چرخ هاي تراكتور قرار نگيرد.

·  محور تواندهي بدون محافظ خطرناك است ، لذا از روپوش و محافظ محور استفاده كنيد.

·   از صندلي اپراتور ،تراكتور خود را براي اتصال در وضعيت مناسب قرار دهيد.

·    قبل از باز كردن ادوات، موتور را خاموش كنيدو ترمز دستي رابكشيد.

·   نقطه اتصال را به وسيله قفل محكم كنيد.

·  در هنگام حمل و نقل وسايل در جاده ها ي عمومي از زنجير اطمينان بين تراكتور و وسيله نقليه استفاده كنيد.

 

نكات ايمني در خصوص اتصال ادوات دنباله بند به تراكتور

·  از فلزات و پيچ مهره هاي فولادي و محكم استفاده كنيد.

·   از جك ها،بالاكش ها براي بلند كردن ادوات و اتصال آنها استفاده كنيد.

·  اگر وسيله خوب حمايت نشده باشد در زير آن قرار نگيريدو ماظب انگشتان  خود باشيد.

·  مواظب باشيد كه قفل ها ي ايمني  ودسگيره ها محكم بسته شده باشند.

 

نكات ايمني در خصوص جدا كردن ادوات دنباله بند از تراكتور

جاي مناسبي را انتخاب كنيد يك سطح صاف ،و سفت و زهكشي شده.

پايه هاي حمايت كننده و جك هارا پايين بياوريد.

از اتصالات حمل و نقل يا پايين آوردن وسيله بر روي زمين استفاده كنيد.

 

تصادفات روي جاده هاي عمومي

حدود 17در صد تصادفات كشنده مربوط به  حركت تراكتور در روي جاده هاي عمومي است

 

نكات ايمني

استفاده از علامت خودرو هاي كندرو

استفاده از چراغ هاي هاي اخطار دهنده در جلو و عقب تراكتور.

 استفاده از آينه هاي بغل و داخل كابين

 

كشيدن تراكتور ها و ماشين هاي خودگردان

اگر لازم است تراكتور يا ماشين خود گرداني را بكشيد موارد ايمني زير را رعايت كنيد:

وسيله رابراي كشيدن آماده كنيد، همه اهرم هاي تغيير دنده را در وضعيت خلاص و حركت محور توان دهي راقطع كنيد.

اتصال ايمن را برقرار كنيدو يك نقطه  اتصال محكم را براي كشيدن پيدا كنيد.و هرگز از طناب استفاده نكنيد.