نیاز سرمایی درختان پسته

درختان پسته مانند سایر درختان مناطق معتدله برای تکمیل رشد و تشکیل جوانه به گذراندن ساعاتی دمای کمتر از 7 درجه سانتی‌گراد نیاز دارند. برای تامین نیاز سرمایی دو عامل درجه حرارت و مدت زمان سرما مهم است.

درختان پسته مانند سایر درختان مناطق معتدله برای تکمیل رشد و تشکیل جوانه به گذراندن ساعاتی دمای کمتر از 7 درجه سانتی‌گراد نیاز دارند. برای تامین نیاز سرمایی دو عامل درجه حرارت و مدت زمان سرما مهم است. مدت زمان گذراندن در سرما برای تامین نیاز سرمایی به رقم درختان بستگی دارد.

با رسیدن پاییز برگ‌های درختان ریزش می‌کنند و هورمون‌های بازدارنده رشد که با کوتاه شدن طول روز ساخته می‌شوند باعث متوقف شدن رشد درختان می‌شوند و به این طریق به سرمای زمستان مقاوم می‌شوند.  

تعداد ساعات لازم برای تامین نیاز سرمایی درختان معتدله در دمای کمتر از 7 درجه‌سانتی‌گراد

نیاز سرمایی درختان پسته

دمای لازم برای شکستن رکود

دمای زیر صفر و بالای 7 درجه سانتی‌گراد در شکستن رکود تاثیری ندارد. برای محاسبه نیاز سرمایی سه مدل وجود دارد:

تعداد ساعت زیر صفر درجه سانتی‌گراد

تعداد ساعت بین صفر و 7 درجه سانتی‌گراد

مدل یوتا: مدل یوتا هم اثرات مثبت و هم منفی دما را نشان می‌دهد.

طبق این مدل برای مثال دماهای بالای 16 درجه سانتی‌گراد نه تنها نقشی در برطرف شدن نیاز سرمایی ندارد بلکه بخشی از سرمای ذخیره هم خنثی می‌شود.

نیاز سرمایی درختان پسته

اثرات تامین نشدن نیاز سرمایی در پسته

در درختانی که سرمای مورد نیاز را دریافت نکرده‌اند تعداد برگچه‌ها کمتر و عادت میوه دهی تغییر می‌کند. در این حالت میوه‌هابه جای اینکه به شکل جانبی روی شاخه‌ها تشکیل شوند به شکل انتهایی تشکیل می‌شوند.

همچنین در صورتی که نیاز سرمایی برای درختان پسته تامین نشود باز شدن جوانه‌ها با تاخیر انجام شده و تولید گرده به شدت کم می‌شود. گل آذین‌ها ممکن است ریزش می‌کنند. کاهش رشد میانگره‌ها، افزایش تعداد برگهای غیر طبیعی، ریزش جوانه‌ها، کم شدن تعداد میوه‌ها از اثرات دیگر تامین نشدن نیاز سرمایی است.

جدول تعداد ساعات سرمایی در ارقام مختلف پسته

نیاز سرمایی درختان پسته

 

اقدامات لازم برای برطرف شدن نیاز سرمایی در مناطق گرم‌تر

عدم استفاده از کودهای شیمیایی ازته در اواخر فصل رشد، استفاده از ترکیباتی مانند روغن ولک به خصوص مناطق گرم یا دورمکس


منبع : تامین نیاز سرمایی و اهمیت آن در پسته، حسین حکم آبادی، امان اله جوانشاه، 1385
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰