ورس یا خوابیدگی در غلات

ورس در غلات یکی از پدیده های خطر ناک است که باعث کاهش عملکرد غلات می شود. اگر گیاه ورس کند مورد هجوم آفات و بیماری ها واقع می شود تلقیح درآن به خوبی صورت نمی گیرد و کیفیت دانه پایین می آید.

ورس در غلات یکی از پدیده های خطر ناک است که باعث کاهش عملکرد غلات می شود. اگر گیاه ورس کند مورد هجوم آفات و بیماری ها واقع می شود تلقیح درآن به خوبی صورت نمی گیرد و کیفیت دانه پایین می آید. اگر خوابیدگی یا ورس در مرحله گلدهی یا ظهور سنبله انجام شود بیشترین خسارت را به عملکرد غلات وارد می کند زیرا عمل گرده افشانی به خوبی صورت نمی گیرد وعمل انتقال مواد فتوسنتزی به دانه مختل می شود. مهمترین عوامل که باعث ورس می شوند عبارتند از:

1-کشت متراکم:تراکم زیاد باعث می شوند که نفوذ نور به درون جامعه گیاهی کمتر شده و گیاه مجبور است برای رسیدن به نور،طول میانگره های پایینی خودرا افزایش دهد و ساقه ای ضعیف تشکیل می شود.

2-کود نیتروژن زیاد:نیتروژن زیاد باعث طویل شدن میانگره ها ی ساقه می شود و بافت های مکانیکی توسعه چندانی نمی یابند و استحکام دیواره ساقه کاهش می یابد زیرا کمبود هیدرات کربن در میان گره پایینی بوجود می آید و سنتز پروتئین تشدید می گردد.

3-باد

4-کشت سطحی(کشت در عمق کم)

5-سست بودن ریشه

برای مقاومت به ورس می توان :1-استفاده از ارقام مقاوم به ورس(پا کوتاه)2-ایجاد تراکم مطلوب گیاهی3-مدیریت در مصرف کود نیتروژن4-استفاده از کود پتاسیم(مقاومت به ورس ایجاد می کند)5-استفاده از مواد شیمیایی و هورمونها  برای پا کوتاهی غلات  ،مثل سایکوسل یا کلرو کلین کلراید یا CCC

اثرات مفید سایکوسل :ازاثرات مفید سایکوسل می توان به ضخیم شدن دیواره سلولی و ازدیاد دستجات آوندی ساقه،جلوگیری از رشد طولی میانگره و کاهش ارتفاع بوته ،تشدید رشد ریشه ها (مقاومت به خشکی)کوچک تر شدن سلول و غلیظ شدن شیره پروتو پلاسمی که باعث افزایش مقاومت به خشکی می شود.راندمان مصرف آب ،افزایش مقاومت به شوری خاک(افزایش فشار اسمزی سلول ها)اشاره کرد.

نحوه کاربرد سایکوسل یاCCC: -آغشته نمودن با بذر :گرد یا پودر سایکوسل را درون آب حل کرده (محلول 5درصد)و سپس بذوررابه مدت 4ساعت در آن خیس می کنند.

2-پاشیدن روی برگ همراه با محلول پاشی یا همراه با علف کش ها:در زمان یا در مرحله 5برگی گندم با شروع پنجه زنی یا ابتدای طویل شدن ساقه،سایکوسل را به مقدار0.8 کیلو گرم در هکتار در گندم بهاره و 1.7کیلو گرم در گندم پاییزه استفاده می کنند.این هورمون سایکوسل اثر سمی روی گیاه و میکروارگانیزم های خاک ندارد.

منبع : تیم تولید محتوا صنعت یار
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷