پرورش شتر مرغ

ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎﻟـﺖ ایستاده حدود 2.1 تا 2.7 متر است چثه ماده‌ها کمی کوچتر است. وزن شتر مرغ‌ها بسته به نژاد 86 تا 145 کیلو است. شتر مرغ‌ها از 5 میلیون سال پیش و در مناطقی از ﭼـﻴﻦ، ﻫﻨﺪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

شتر مرغ

ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎﻟـﺖ ایستاده حدود 2.1 تا 2.7 متر است چثه ماده‌ها کمی کوچتر است. وزن شتر مرغ‌ها بسته به نژاد 86 تا 145 کیلو است. شتر مرغ‌ها از 5 میلیون سال پیش و در مناطقی از ﭼـﻴﻦ، ﻫﻨﺪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﭘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺷـﺎﻫﭙﺮﻫﺎ و ﭘﺮﻫـﺎي دﻣـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺳـﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎده ﻧﻴﺰ از ﭘﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻬـﻮه اي ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه، و ﺷﺎﻫﭙﺮﻫﺎي ﻣﺎدهﻫﺎ ابلق هستند. شتر مرغ‌ در هر پای خود 2 اﻧﮕـﺸﺖ دارد سرعت دویدن آنها بین 40 تا 64 کیلومتر در ساعت است.

انواع شتر مرغ‌ها

ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺎﺳـﺎئی، ﺷــﺘﺮﻣﺮغ ﺳــﻮﻣﺎلی، ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺟﻨﻮب و شمال آﻓﺮﻳﻘﺎ،  ﺷــﺘﺮﻣﺮغ عربی. در سال 1857 اولین مزرعه پرورش شتر مرغ در الجزایر شکل گرفت. طی سال‌ها اصلاح نژاد ﺳﻪ ﻧﮋاد ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﮔﺮدن ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﺮدن آﺑﻲ و ﮔﺮدن ﺳﻴﺎه آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ایجاد شده‌اند.

رفتار شتر مرغ/محل زندگی شتر مرغ‌ها

ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از زندگی در علفزارها با علف های بلند خودداری می‌کنند. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮ غﻫﺎ در دﺷﺖﻫﺎي ﺑﺎز ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه  ﭘﻮﺷـﻴﺪ ه ﺷـﺪه  زﻧﺪﮔﻲ میﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﺪه آل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮﻫـﺎي ﺷـﺘﺮﻣﺮغ آﻧﻬﺎ ر ا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﺘﺎب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮده و در ﺷـﺐﻫـﺎي ﺳـﺮد ﺑﻴﺎﺑـﺎن دﻣـﺎي ﺑﺪﻧﺶ را ﻛﻨﺘﺮل میﻧﻤﺎﻳﺪ. دﻣﺎي ﺑﺪن را ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎل زدن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲکنند، ﺷﺘﺮﻣﺮغ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻨـﺪ و در ﻫﻮاي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم نفس‌های تند دارد. ﺷﺘﺮﻣﺮغ از ﺑﺎلﻫﺎي ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺟﻔـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﺮﺳـﺎﻧﺪن دﺷـﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده می‌کند. ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮي ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.

جوجه شتر مرغ

تغذیه شتر مرغ

در محیط طبیعی از یک غذای یکسان یا ثابت استفاده نمی‌کند و ترکیبی از علف‌ها، ساقه‌ها و دانه‌‌می‌باشد. ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺧﻮراك ﭘﺮﻛﺎﻟﺮي ﺑـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن داده ﺷـﻮد و ﺑﺎﻳـﺪ خوراک ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز باشد و ﺑﺨﺸﻲ ا ز آن را  ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮب و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﺧـﻮراك در ﻃـﻮل روز در وﻋﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤـﺮك ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧـﺪه ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮراك ﻣﻲ‌شود. رفتارهایی مانند رسیدگی به پر و بال، خمیازه، حمام شن و کشیدن اندام‌ها مورد علاقه شتر مرغ‌ها است.

تولید مثل شتر مرغ

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺨـﻢﮔـﺬاري ﻳـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎروري ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد و اﮔـﺮ او ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪ  ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اعمال تولید مثلی موفق نخواهد بود. رقابت بین ماده‎‌ها هم به اندازه رقابت بین نرها در شتر مرغ مهم است. آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔـﺖ راه ﻋﻤﻠـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬاري و  ﺑﺎروري اﺳﺖ. رقص ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي جفت‌گیری ﻳﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻲتواند ﺑـﺎ  ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع رﻗﺺ را ﺗـﺸﺨﻴﺺ دﻫـﺪ.  ﻧﻤﺎﻳﺶ رﻗﺺ ﻧﺮﻫﺎ و ﻛﻼﻛﻴﻨﮓ ﻣﺎدهﻫـﺎ(بال زدن) ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼﻣـﺖ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻣﺰارع  ﺑﺎﺷﺪ. همچنین سر و صدای ماشین‌ها و انسان‌های زیادی که آنها را تماشا می‌کنند مانع تولید مثل آنها می‌باشند.

مواد غذایی مورد علاقه جوجه شتر مرغ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داده ﺷﻮد آنها تمایل به چریدن دارند اﻣﺎ در اﻳﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠـت ﭘـﺮور ش آﻧﻬـﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ. در ﻋـﻮض، ﺟﻮﺟـﻪﻫـﺎ ﺧـﻮراك ﻛﻨـﺴﺎﻧﺘﺮه آردي و ﭘﻠـﺖ ﺷـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮادﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ از اﻗـﻼم ﺧـﻮراﻛﻲ ﭼـﺎﭘﺮ ﺷـده و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻻروﻫﺎﻳﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ. ﺗﻜـﻪﻫـﺎي ﺑـرگ ﺳـﺒﺰ ﺑﻌﻨـﻮان مواد ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻮجهﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬـﺎ از زﻣـﻴﻦ و ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

نحوه توزیع غذا در مزرعه شترمرغ

غذا بهتر است در جایی قرار گیرد که جوجه خوراکی را ببیند و یک جا جمع نشود. بهتر است کف زمین قرار بگیرد. همزمان با پاشید خوراک پلت شده در کف زمین بهتر است خوراک در چندین ظرف هم در قفس قرار داده شود تا حیوان یاد بگیرد که از ظرف غذا بخورد.

تشخیص رنگ جوجه شتر مرغ از 9 روزگی شروع می‌شود. اشیا سبز رنگ را بیشتر از سفید یا زرد و قرمز و سیاه تشخیص می‌دهد. بیشترین توجه پرنده به رنگ سبز جلب می‌شود ولی کاربرد رنگ سبز برای ظروف غذا مناسب نیست ولی کف ظرف آب می‌تواند باشد. برای علامت گذاری پرنده‌ها از باند سبز استفاده نکنید چون پرندگان دیگر به آن نوک می‌زنند. از طرفی به مقدار کمی سنگ ریزه نیاز دارند ولی زیاد در دسترس نباشد بهتر است.

رفتارهای غیر معمول شتر مرغ‌ها مانند نوک زدن به اشیاء غیر خوراکی و مدفوع خواری ممکن است نیاز به کارشناس داشته باشد.

آماده سازی تخم‌های جمع آوری شده برای جوجه کشی

تخم‌ها بعد از خشک شدن با احتیاط و توسط کارگران جمع آوری می‌شوند و در جعبه‌ای که توسط فوم یا یونولیت سوراخهای اندازه تخم‌ها دارد قرار داده می‌شوند. سپس با آب 40 درجه و محلول ضدعفونی کننده و مسواک نرم شسته می‌شوند. دمای آب کمتر از دمای تخم یا خیلی بیشتر نباشد. همچنین در حمل و نقل دقت شود.

تخم شتر مرغ در مقایسه با تخم سایر پرندگان

تخم شتر مرغ در مقایسه با تخم سایر پرندگان
جوجه شتر مرغ

تهیه پرنده برای مزرعه

ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع را در ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮﻟـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﺘـﺮ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺒﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﭘﺮﻧـﺪه ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻓـﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﺎدت ﻣﻲدﻫـﺪ. ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲﻛـﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳـﺖ ﮔـﺮدد.ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎ‌ريﻫﺎ، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲﻗﺒـﻞ از ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﭘﻦ‌های تولید مثلی باید انجام شود.

عمر اقتصادی شتر مرغ مولد حدود 8 سال است. ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺧﺮﻳـﺪ ﻧﻤﺎیید.  ﺧﺮﻳـﺪ ﭘﺮﻧـﺪه از ﻧﻘـﺎط دورﺗـﺮ و ﺑـﻪﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻘﻲﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻮﺑﻲ را در ﺳﺎل اول از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﻴﺮ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﮔﻠﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان 3 تا 4 ساله  جایگزین ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

نیاز غذایی پرندگان مولد

نیاز غذایی شتر مرغ در مراحل مختلف مانند زمان تخم گذاری، تولید مثل یا شتر مرغ‌های پرواری متفاوت است. نیاز به پروتئین و اسیدآمینه، مواد معدنی(کلسیم و فسفر)، ویتامین‌ها و آب در مراحل مختلف رشد متفاوت است.

شکل و اندازه خوراک در مراحل مختلف رشد شتر مرغ:

اندازه ذرات غذا

روش‌های تغذیه شتر مرغ

چرا در مراتع به دو صورت سیستم باز و نیمه باز

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺮاي ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ بوده و در هر هکتار از مزارع یونجه تعداد 6 تا 12 شتر مرغ کشتاری می‌تواند نگهداری شود. در این روش در دوران پیش آغازین 0 درصد، مرحله رشد 30 درصد و دوره پایانی به 70 درصد کنسانتره هم نیاز است.

عواملی مانند مدیریت خوراک و آب، نوع سیستم نگهداری و پرورش، جذب آب و خوراک، فضای خوراک دهی،زمان و شرایط خوراک دهی، کیفیت آب و خوراک بر مقدار مصرف خوراک موثر می‌باشد. بسیاری از پرورش دهندگان علاوه بر غذای مورد استفاده از مکمل‌های غذایی هم استفاده می‌کنند.

آب آشامیدنی مناسب برای شتر مرغ

آب مورد استفاده باید سالم و عاری از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا مانند کلستریدیوم، ویروس‌ها یا باکتری‌ها باشد. pH آب حدود 6.8 تا 7.3 باشد و عاری از مواد سمی باشد. سختی آب که نشان  دهنده میزان یون‌هایی مانند کلسیم، منیزیم و آهن است و آب دارای سختی بیشتر از 300 میلی‌گرم در لیتر سخت است. فاکتور بعدی هدایت الکتریکی TDS است که برای طیور تا 5 میلی موس بر سانتی‌متر مناسب است. در پایان  انجام آزمایشات کیفی آب قبل از احداث مزرعه مورد نیاز است.

ویژگی‌های گوشت شتر مرغ

ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻳﻜﻲ از ﻛﻢ  ﭼﺮب  ﺗﺮﻳﻦ  و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از  ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺎو اﺳﺖ.ﮔﻮﺷﺖ ﺷـﺘﺮﻣﺮغ داراي ﺧـﻮاص وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  

ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮدن

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻠﺴﺘﺮول

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

ﺗﺮدي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮدن

واﻛﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادوﻳﻪ ﺟﺎت

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز
تاریخچه شترمرغ، اولین مزرعه پرورش شتر مرغ، رقص ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ، تشخیص رنگ جوجه شتر مرغ، رفتارهای غیر معمول شتر مرغ‌ها، انواع شتر مرغ‌ها، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻬﺎن، وزن شتر مرغ‌ها، ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ، خواص گوشت شتر مرغ، روغن شتر مرغ، فواید روغن شتر مرغ، پرورش شتر مرغ صفر تا 100، وزنن شتر مرغ، مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی

راهنمای پرورش شتر مرغ،1395، تاليف و تدوين سيدمسعود موسـوي، مجتبـي ايـاز، حـسين علی نصیری، هوشنگ لطف اللهیان، داوود صیدی


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷