چطوری زعفران بکاریم؟ روش کاشت زعفران

گیاه زعفران یا Corcus sativus L. یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در سراسر دنیا است. گیاه می‌تواند حداقل 5 و حداکثر 12 سال در زمین بماند. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻔـﯽ، ﺑـﺪون ﺳـﺎﻗﻪ و داراي ﭘﯿـاز  اﺳـﺖ و پیاز آن از ﻧـﻮع ﮐُـﺮم است و بر خلاف پیاز خوراکی که از یک ساقه محصور در برگهای ذخیره‌ای تشکیل شده است ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﻗﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺪور، ﺳﺨﺖ، ﮔﻮﺷـﺖ دار و ﺗـﻮﭘﺮ تشکیل شده و با پوسته‌های فیبری قهوه‌ای رنگ پوشیده شده  است.

زعفران

گیاه زعفران یا Corcus sativus L. یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در سراسر دنیا است. گیاه می‌تواند حداقل 5 و حداکثر 12 سال در زمین بماند. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻔـﯽ، ﺑـﺪون ﺳـﺎﻗﻪ و داراي ﭘﯿـاز  اﺳـﺖ و پیاز آن از ﻧـﻮع ﮐُـﺮم است و بر خلاف پیاز خوراکی که از یک ساقه محصور در برگهای ذخیره‌ای تشکیل شده است ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﻗﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺪور، ﺳﺨﺖ، ﮔﻮﺷـﺖ دار و ﺗـﻮﭘﺮ تشکیل شده و با پوسته‌های فیبری قهوه‌ای رنگ پوشیده شده  است.

هر پیاز زعفران در مراحل مختلف تا گلدهی از حدود 6 تا 9 برگ تولید می‌کند. در قسمت بالایی پیاز زعفران حدود 1 تا 4 جوانه و حدود 2 تا 3 گل بنفش تشکیل می‌شود. ارتفاع گیاه حدود 10 تا 15 سانتی‌متر است.

گل‌ها اﺑﺘﺪا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻨﭽﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻇـﺎﻫﺮ و برگ‌ها ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﮔﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻞﻫـﺎي زﻋﻔـﺮان داراي سه گلبرگ و سه کاسبرگ تغییر شکل یافته به رنگ بنفش و سه پرچم با طول میله دو برابر بساک و زرد رنگ است. طول خامه به 7 تا 10 سانتی‌متر می‌رسد و از آن سه کلاله به رنگ قرمز عنابی خارج می‌شود.

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد زﻋﻔﺮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﻞ آن ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﮔﻞ، ﺑـﺮگﻫـﺎ ﺧـﺎرج ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ، آبیاری زودتر انجام شود برگ‌ها و گل‌ها همزمان خارج می‌شوند.

ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﮐﺮوي ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳـﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﯿﺎف ﻗﻬﻮه‌اي رﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. پیاز زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣـﺰارع ﺟـﻮان 3 تا 4 ساله و به وزن 5 تا 8 گرم انتخاب شود. اگر پیازهای ضعیف و کوچک کاشته شود در سال اول عملکرد محصول کم می‌شود.


 

محصول زعفران

ﮐﻼﻟﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ زﻋﻔﺮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺗﺠـﺎري ﻣﺤﺼـﻮل اﻗﺘﺼـﺎدي آن است. ﻋﻄﺮ و ﺑﻮي زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺳﺎﻧﺲ ﺑﯽرﻧﮓ ﺗﺮوﭘﻦدار و ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﮐﺴـ ﯿﮋن دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺌﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻌﻢ زﻋﻔﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﯾﺪ ﺗﻠـﺦ  پیکروﮐﺮوﺳﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺎده رﻧﮕﯿﻦ زﻋﻔﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮوﺳﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺸﺖ و کوددهی گیاه زعفران

زﻋﻔﺮان ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎز ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه درﺷﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻞآوري و ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. خاک‌های ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و خاک‌های خیلی سبک به دلیل ضعیفی و عدم توانایی در نگهداری رطوبت برای کشت زعفران مناسب نیستند.

ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎك و آب آن ﺷﻮري نباشد و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و چون گیاهی دوستدار کلسیم است باید آهک خاک حدود 15 باشد.

زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ زﻋﻔﺮان در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺨﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. زمین مورد نظر باید ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ ﺷـﺨﻢ زده شود. ﺷﺨﻢ زدن زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫـﺎي زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر در ﺧﺎك ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ ﺧﺎك ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎي ﺑﻬﺎره، ﺑﻬﺘـﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ زدن دﯾﺴﮏ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺆﯾﯿﻦ را ﺧﺮاب ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ از ﺗﺒﺨﯿـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ از ﺧـﺎك جلوگیری شود.

یک ماه قبل از کاشت باید 40 تا 70 تن کود دامی پوسیده بوسیله دیسک با خاک مخلوط شود. ﻻزم اﺳـﺖ  ﺗـﺎ  ﮐﻮدﻫـﺎي ﺣـﺎوي عناصر فسفر، پتاسیم، آهن، روی به خاک اضافه شود. ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺧﺎم در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮاي زﻋﻔﺮان ﮐﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ .ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞآوري و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺎده آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎل حدود 30 تا 40 تن کود دامی پوسیده به خاک اضافه شود.

کودهای شیمیایی مورد نیاز زعفران

به زعفران چه کودی بدم؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و پر مصرف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ، ﻣﺼﺮف در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎكﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ روي و آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ همراه داشته باشد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل شود.

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﻗﺒﻞ از آﺑﯿﺎري اول اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺑﺮگ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ گلدهی شود و در نتیجه برداشت با مشکل مواجه شود. 50 کیلوگرم اوره بعد از آبیاری اول، 2 تا 3 لیتر در هکتار هیومیک اسید، نوبت بعدی یک ماه بعد همزمان با آبیاری حدود 35 کیلوگرم در هکتار و نوبت آخر سرک یک ماه بعد مقدار 15 کیلوگرم در هکتار است.

مبارزه با علف‌های هرز زعفران

زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴـﻔﺮي (ﺳـﻮﭘﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ ﯾـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ) در ﻫﻨﮕﺎم اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري زﻋﻔﺮان ﺑﻨﺎم ﮔﻞآب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اما ﮐﻮدﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك ﻣﺼـﺮف ﻧﮑﻨﯿـﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻـﺮ رﯾﺰﻣﻐـﺬي آﻫـﻦ و روي در زﻋﻔﺮان ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

کودهای پتاسیمی برای مقاومت به تنش‌ها بسیار مناسب است. 25 کیلو در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري ﻧﯿـﺎز زﻋﻔـﺮان ﺑـﻪ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ را ﺑـﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺴـﺖ زﯾﺮا زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎسیم ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎده آﻟـﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  اوﻟﯿﻦ آﺑﯿـﺎري زﻋﻔـﺮان ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ از ﺳﻮﻟﻮ ﭘﺘﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮد ﭘﺘﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻣﮑـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮك آن در دو ﻧﻮﺑﺖ، اﺑﺘﺪا در زﻣﺎن آﺑﯿـﺎري زاج آب و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه  وجود دارد.

عناصر ریز مغذی/کودهای کم مصرف در زعفران

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎزﻫـﺎي جوانی ﮐـﻪ تا ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روي ﭘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻓﺎﻗﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺧﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﯿﺎز ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد، ﺑـﻪ ﺑﺮگﻫﺎي ﺧﻮد نیاز دارند. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﮔﯽ در اﯾﻦ دوره (اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ) میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ذﺧﯿـﺮه ﻣـﻮاد   ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺑﺮﮔﻞدهی زعفران موثر است.

به غلظت محلول‌ها دقت کنید در شرایط خشکسالی غلظت محلول باید کمتر باشد. زمان انجام محلولپاشی در دماهای خنک ابتدای صبح یا غروب باشد. بعد محلولپاشی از تنش آبی و گرما جلوگیری شود.

مبارزه با کنه زعفران

مبارزه با علف‌های هرز زعفران

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن انداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی

منبع

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه در زﻋﻔﺮان، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ذﺑﯿﺤﯽ،1396. وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎك و آب


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷