چطوری سیر بکاریم؟

کاشــت ســیر بایــد در آب و هــوای معتــدل نیمــه گرمســیری و نیمــه سردســیری و نیــز روزهــای کوتــاه و دمــای پاییــن در پاییــز و یــا اوایــل زمســتان انجــام گیــرد.

معرفی گیاه سیر

گیاه سیر از خانواده لیلیاسه بوده و بین 60 تا 120 ســانتی متــر ارتفــاع دارد،  بخــش فوقانــی آن دارای گل ارغوانــی متمایــل بــه ســفید می باشــند. ریشــه ســیر مرکــب و از تعــدادی پیــاز کوچــک تشــکیل

شــده اســت بــه آنهــا ســیرچه می گوینــد کــه تعــداد آنهــا از چهــار تــا20 حبه می‌رسد.

ســاقه گل دهنــده ســیر، هماننــد ســاقه پیــاز توپــر اســت. چــون چرخــه کامــل آن دو ســاله خواهــد بــود، بنابرایــن تولیــد ســیرچه هــا دو ســال بــه طــول می‌کشد. در اواســط تابســتان، هــر ســیرچه گیــاه کوچکــی بــه ارتفــاع ســانتی‌متر یــا کمتــر تولیــد می کنــد، کــه شــبیه بــه گنــدم یــا چــاودار جــوان اســت و تنهــا چهــار بــرگ دارد و دارای پیــازی کوچــک و گــرد شــبیه بــه پیــاز خوراکــی بــدون هیــچ تقســیماتی می باشــد.

نیاز دمایی سیر

دوره رشــد گیــاه ســیر از مرحلــه کاشــت تــا رســیدن محصــول بیــن 100 تا 120 روز طول می‌کشــد. ســیر بــه ســرمای زمســتانه مقــاوم اســت. ســیرچه هــا در روزهــای بلنــد و دمــای بــالا تشــکیل می شــوند بنابرایــن کاشــت ســیر بایــد در آب و هــوای معتــدل نیمــه گرمســیری و نیمــه سردســیری و نیــز روزهــای کوتــاه و دمــای پاییــن در پاییــز و یــا اوایــل زمســتان انجــام گیــرد تــا گیــاه بتوانــد رشــد رویشــی خوبــی داشــته باشــد.

کاشــت ســیر بایــد در آب و هــوای معتــدل نیمــه گرمســیری و نیمــه سردســیری و نیــز روزهــای کوتــاه و دمــای پاییــن در پاییــز و یــا اوایــل زمســتان انجــام گیــرد.

خاک مناسب کاشت سیر

ســیر در خاک هــای حاصلخیــز و زهکشــی شــده بــه خوبــی رشــد می‌کنــد. ایــن خاک هــا بایــد دارای مــواد غذایــی غنــی شــده باشــند، بهتریــن خــاک بــرای کشــت گیــاه ســیر، خــاک لمونــی ســنگین تــا شــنی ســبک اســت کــه دارای مــواد آلــی غنــی شــده باشــد. اراضــی شــنی کنــار رودخانــه هــا شــمال کشــور، به دلیل اسیدیته بین 6.8 تا 7.2 مناسب هستند.

آماده سازی زمین برای کاشت سیر

در فصــل تابســتان بــه مقــدار 10 تن کود دامی  به زمین اضافه شده و بعد از بارشهای پاییزی علفهای هرز از بین می‌برند، سپس 4 تن کود مرغی، 200 کیلوگرم فسفر، 200 کیلوگرم سولفات پتاس و 50 کیلوگرم گوگرد گرانوله اضافه می‌کنند.

تاریخ کشت سیر

  تاریــخ کاشــت محصــول ســیر در مناطــق گرمســیری اواخــر آبــان مــاه مــی باشــد. امــا تاریــخ کاشــت در مناطــق ســرد و معتــدل، در دو زمــان متفــاوت یعنــی اواســط آبــان و اواســط اســفندماه مــی باشــد.

انواع سیر:

سیر سفید یا معمولی:

ایــن نــوع ســیر و ســیرچه هــا کامــلا سفید هستند و در ایران رواج بیشتری دارند.

سیر صورتی:

همانطــور کــه از نامــش پیداســت رنــگ پوســت ایــن نــوع ســیر صورتــی اســت. در برابــر ســرما و رطوبــت نســبت بــه نــوع ســیر ســفید از مقاومــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود و محصــول نیــز زودتــر می رســد.

سیرقرمز:

رنگ سیر و سیرچه‌های آن قرمــز رنــگ و درشــت تــر از انــواع دیگــر ســیرها مــی باشــد.

سیر اسپانیولی یا سیر روکامبول:

بومی نواحی گرمسیر مانند مصر است. در انتهــای ســاقه هوایــی ایــن نــوع ســیر کــه بــه شــکل مارپیچــی می باشــد، تعــدادی غــده ظاهــر می شــود کــه از آنهــا در ازدیــاد ایــن نــوع ســیر می‌تــوان اســتفاده کــرد.

نحوه کاشت سیر

بهتریــن نــوع کشــت گیــاه ســیر، ردیفــی اســت کــه بــه صــورت دســتی و یــا بــا دســتگاه  با فاصله بین ردیف 20 سانتی‌متر و فاصله بین بوته 12 تا 15 سانتی‌متر و عمق کاشت 5 تا 7 سانتی‌متر است.

آبیاری سیر

ســیر بــه خشــکی حســاس اســت و رطوبــت مناســب بــرای رشــد آن ضــروری اســت. تنــش رطوبتــی، رشــد اولیــه و ازدیــاد پیازهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و باعــث می شــود بــه هنــگام برداشــت پیازهــای کوچــک تولیــد شــوند، از ایــن رو لازم اســت بعــد از اتمــام کشــت، بلافاصلــه آبیــاری انجــام گیــرد. بــرای آبیــاری مزرعــه ســیر می تــوان از روش هــای مختلــف آبیــاری کلاســیک و سیســتم نــوار تیــپ اســتفاده کــرد کــه بهتریــن نــوع آبیــاری بــرای محصــول ســیر، سیســتم نــوار تیــپ اســت و درصــورت نداشــتن ایــن نــوع سیســتم هــا، آبیــاری بــه روش جــوی و پشــته انجــام شــود کــه در ایــن روش زمیــن بایــد بــا توجــه بــه نــوع خــاک و شــیب زمیــن کــرت بنــدی شــود. تعــداد آبیاری هــای محصــول ســیر از اســفندماه تــا زمــان برداشت(اواسط تیر) 5 تا 7 نوبت است.

تغذیه و کود مورد نیاز سیر

تغذیــه از مهــم تریــن عوامــل در زراعــت ســیر بــه شــمار مــی رود بــه طــوری کــه بــرای  رشــد رویشــی و تولیــد ســیرچه لازم اســت،  مقــدار 300 کیلوگرم کود ازته به صــورت ســرک بــه گیــاه داده شــود. ایــن مقــدار کــود، در ســه نوبــت بــه شــرح ذیــل انجــام می گیــرد.

نوبت اول: در مــاه اســفند، یــک هفتــه تــا ده روز بعــد از مبــارزه شــیمیایی بــا علف هــای هــرز، 100 کیلوگــرم کــود اوره بــه گیــاه داده شــود. اگــر شــرایط جــوی بــا عــدم  بارندگــی مواجــه شــد انجــام آبیــاری ضــروری اســت.

نوبت دوم: بــا فــرا رســیدن پنجــم فروردیــن مــاه، 50 کیلوگرم کود ریــز مغــذی کــه حــاوی: آهــن، روی، منیزیــم، منگنــز، کلســیم و بر مــیباشــد بــه محصــول داده شــود و اگــر بارندگــی نباشــد آبیاری شود. سرک دوم به میزان 100 کیلوگرم در 20 فروردین است.

نوبت سوم: در فاصله 10 تا 20 اردیبهشت 100 کیلو گرم کود سرک و آبیاری انجام شود.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها

منبع:

صحرایی، سهراب.،سال 1397. نشریه سیر وزارت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰