کاشت گیاه عناب

عناب یکی از گیاهان بومی مناطق گرمسیری است و برگ‌های کوچک تخم مرغی شکل دارد که در زمستان ریزش می‌کنند.

خواص عناب

از برگ آن در تغذیه دام استفاده می‌شود. میوه آن در رفع سرما خوردگی و سرفه مناسب است.

روش‌های تکثیر درخت عناب

استفاده از پاجوش

 بهترین روش تکثیر عناب جابجایی پاجوش‌های دو ساله است. نهال مناسب برای کاشت عناب باید دو ساله باشد و ارتفاع آن بیشتر از 1.5 متر نباشد. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺸﻪ ﺟﻮش‌های ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ درﺧﺘﺎن ﻋﻨﺎب را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ زد ﺗﺎ رﻳﺸﻪﻫﺎي درﺧﺖ ﻋﻨﺎب زﺧﻤﻲ ﺷﺪه و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي از ﻣﺤﻞ  زﺧﻢ ﺧﻮردﮔﻲ رﻳﺸﻪﻫﺎي درﺧﺖ ﻣﺎدري پاجوش‌ تولید می‌شود.

کاشت مغز عناب

برای تکثیر زمان زیادی طول می‌کشد باید در پاییز بذرهای مناسب انتخاب شوند و به پوسته آن ضربه زده شود تا جوانه زدن آن آسان شود. در خزانه کاشته و روی آن کود حیوانی ریخته و آبیاری می‌کنیم.

قلمه زدن

قلمه باید از درختانی انتخاب شود که باردهی خوبی داشته باشد و سالم و قوی باشد. طول قلمه‌ها حدود 50 سانتی‌متر باشد و دارای 4 جوانه باشد. در خزانه کاشته شود و 3 جوانه در خاک و یک جوانه خارج از خاک باشد.

کاشت عناب

زمین مناسب برای کاشت عناب باید پوک باشد، شخم سطحی زده شود و 10 تا 15 تن کود پوسیده دامی به زمین اضافه شود ولی در سال اول از کود شیمیایی استفاده نشود.کوددهی در سالهای بعدی و در زمان باردهی انجام شود. نهال‌ها روی داغاب کاشته شود.

قدرت رﻳﺸﻪ زاﻳﻲ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺪن و اﻧﺘﻘﺎل آن اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد. ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ریشه زایی آن از 15 اسفند تا 15 فروردین است. کود دادن به زمین قبل از کاشت و تا سال سوم انجام نمی‌شود.

آبیاری

روش آبیاری مرسوم به شکل کرتی است و هر 5 روز و در سالهای بعد هر 10 روز آبیاری شود.

برداشت عناب

برداشت محصول از 15 مرداد تا اوایل شهریور به دو صورت تازه و خشک انجام می‌شود.

منبع

ﺗﻮﻟﻴﺪ زرﺷﻚ، زﻋﻔﺮان و ﻋﻨﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻋﻨﺎب در ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻛﻤﺎل ﻏﻮث، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﺎدرﺑﺎدي

 

 


منبع : امداد مارکت
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷