کشت و پرورش گیاه کلزا

کلزا(Brassica napus) یکی از دانه‌های روغنی است که ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻭﻏن از آن در ایران از سال 1317 شروع شده است.

معرفی گیاه کلزا:

ﺯﺭﺍﻋﺖ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ گسترش ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ تلاش می‌کنند تا ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. یکی از دانه‌های روغنی کلزا(Brassica napus) است که ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻭﻏن از کلزا در ایران از سال 1317 شروع شده است.

مزاياي زراعت كلزا

1- پاييزه بودن آن و در نتيجه امكان استفاده از نزولات آسماني و نياز كمتر به آبياري.

2- كلزاي پاييزه بر خلاف ساير دانه‌هاي روغني بهاره با محصولات پر درآمد بهاره در رقابت قرار نمي‌گيرد.

3- درتناوب زراعي با غلات و تعدادي از محصولات زراعي موجب افزايش عملكرد می‌شود و باعث كنترل

بسياري از بيماری‌ها و آفات گندم می‌شود ( تا حدود 30 درصد).

4- داراي تیپ‌های پاييزه و بهاره بوده و سازگاري خوبي با شرايط متفاوت آب و هوايي دارد.

5- در توسعه صنعت زنبورداري نقش مهمي می‌تواند ايفا كند.

6- با داشتن بقاياي گياهي مطلوب، علاوه بر تأثير در ميزان ماده آلي خاك و برگرداندن هوموس به خاک در تأمين علوفه مورد نياز دام‌ها نقش مهمی دارد.

7- در مقايسه با بعضي از دانه‌های روغني، درصد روغن بالايي دارد.

8- با اعمال مديريت صحيح و استفاده از روش‌های ساده امكان كاشت، داشت و برداشت آن درشرايط مختلف

و با امكانات محلي وجود دارد. بعنوان مثال در كشور چين ساليانه حدود 7 ميليون هكتار كلزا در قطعات اكثراً

كمتر از يك هكتار و بصورت دستي كاشت، داشت و برداشت می‌شود.

9- كلزا با تقدم برداشت در مقايسه با گندم، در صورت وجود آب، زمينه لازم براي كشت دوم محصولات

تابستانه را فراهم می‌کند.

10- در مناطقي كه در بهار به علت محدوديت آب و همزماني آبياري محصولات بهاره با آخرين آبياري غلات

مشكلاتي در آبياري دارند می‌توان با كشت كلزا (بويژه ارقام زودرس) و برداشت زود هنگام آن اين مشكل را

حل نمود.

تهيه زمين

از آنجايي كه بذر كلزا ريز است، تهيه بستر بذر مناسب جهت سبز شدن يكنواخت و تراكم بوته كافي از اقدامات اوليه براي دستيابي به عملكرد بالا ضروري مي‌باشد.

ﺷﺨﻢ ﻭ ﺩﻳسک

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﺮﻡ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺎﻭﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﺯﺩ، ﭼﻮﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻠﺰﺍ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺧﺎﻙ ﻧﻔﻮﺫ می‌کند. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻛﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ کلوخه‌ها ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﻳﺴﻚ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ علف‌های ﻫﺮﺯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻤﻮﻡ ﺧﺎﻙ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ نمی‌گیرد. ﻧﻜﺘﻪ: ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ کلوخه‌های ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺧﺎﻙ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎک‌هایی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺍﻭﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﻟﭙه‌های ﻛﻠﺰﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺍﺟﻪ می‌کند ﻭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺪ ﺳﺒﺰﻱ می‌کند .

تسطیح و ماله کشی

ماله‌کشی ﺩﺭ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻛﻠﺰﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه‌ای ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. اﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺶ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺬﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﺬﻭﺭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺳﺒﺰ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﻋﻠف‌های ﻫﺮﺯ می‌شود.

ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘطه‌ای ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺁﺏ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﻄه‌ای ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺏ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﺬﻭﺭ ﻧمی‌رسد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﻲ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺬﺭ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻠﺰﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﺍﺑﻲ ﻭ ﺯﻩکشی ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﻳتا ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ می‌گردد.

 تاریخ کاشت کلزا

ﻛﻠﺰﺍ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠه‌ای ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻛﻠﺰﺍ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﻭﺯﺕ می‌باشد ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻃﻮﻗﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺣﺪﻭد 0.8 تا 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﮔﻴاه به مرحله 8 برگی با برگ‌های کامل ﻭ ﭼﺮﻣﻲ ﻭ ﺿﺨﻴﻢ برسد. که مدت زمان رسیدن به این مرحله 8 هفته طول می‌کشد.

ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺩ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺑﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭﻧﺪگی‌های ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺳﺮﺩ ﻛﻠﺰﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﺖ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮگ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺑﻴﻦ ﺭﺩﻳف‌های ﻛﺎﺷﺖ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ علف‌های ﻫﺮﺯ، ﻃﻮﻗﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﻫﻢ ﻗﻄﻮﺭﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻳﺸﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ می‌گذارد. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑوته‌های ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻛﻢ بوته‌ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺩﺭﻃﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺖ می‌کند.

تاریخ کشت کلزا در مناطق سردسیر 15 تا 30 شهریور، معتدل سرد از 20 شهریور تا هفته اول مهر و در مناطق گرمسیر اواسط تا اواخر آبان است.

در مناطق سردسیر بعد از تاریخ 10 مهر و در مراحل معتدل بعد از تاریخ 15 مهر کشت نشود. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺰﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ (ﺩﻫﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﺮ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ  می‌شود. ﺍﺯ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

اگر در مناطق گرمسیر کشت کلزا با تاخیر انجام شود در زمان تشکیل دانه با گرما و کم آبی مواجه شده که باعث کاهش عملکرد می‌شود. همچنین در مناطق سرد اگر تاریخ اولین بارش پاییزه بعد از نیمه آبان باشد چون تاریخ کشت به تاخیر می‌افتد احتمال سرمازدگی بیشتر می‌شود پس به شکل دیم کاشته نشود.

 ارقام کلزا و مقدار بذر مصرفی در هکتار

ارقام مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل مانند: اوکاپی، اپرا، طلایه، لیکورد و SLM046 و برخی ارقام مانند نپتون، الویس، دانوب و آزاد گرده افشان مجارسستانی به ام گابریلا و رقم بینابین زرقام

ارقام  مناسب بری کشت در مناطق گرمسیر شامل: هایولا 308، 401، 420 و RGS003

مقدار بذر مورد نیاز برای کاشت کلزا حدود 6 تا 8 یا 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. مصرف زیاد بذر کلزا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺯﻳﺎﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﮔﻲ بوته‌ها، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌ها ﺩﺭ ﻛﻠﺰﺍ می‌گردد. تراکم بالا باعث افزایش حساسیت به خوابیدگی و تراکم‌های خیلی پایین باعث ضخیم شدن زیاد ساقه و مشکل هنگام برداشت و افزایش ریزش دانه و هدر رفتن دانه می‌شود.

اگر از ارقام هیبرید با قدرت شاخه دهی بالا استفاده می‌کنید تراکم کمتر می‌باشد.

وسیله کاشت کلزا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﺰﺍ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﺑﻲ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ شود ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻮﻱ ﻭ پشته‌ای ﻛﺸﺖ ﻛﺮﺩ. ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﺩﻳﻒ ﻛﺎﺷﺖ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﭘﺸﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺬﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ می‌توان ﺍﺯ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺭﺩﻳﻔﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺩﻳﻔﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺬﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﺸﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﺖ ﻣﺴﻄﺢ ﻛﻠﺰﺍ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻧﻮﺍﺭﻱ ﻣﻲ‌توان ﺍﺯ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻄﻲﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻏﻼﺕ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺩیف‌های 12 تا 30 سانتی‌متری استفاده کرد. چون بذر مواد غذایی زیادی ندارد عمق کاشت باید حدود  تا 3 سانتی‌متر باشد.

کوودهی گیاه کلزا

برای تعیین مقدار دقیق مقدار کود مورد نیاز اید آزمون خاک انجام شود. برای عملکرد 3 تن در هکتار مقدار 180 تا 200 کیلوگرم اوره ه شکل تقسیطی در مرحله پایه یا کاشت، ابتدای ساقه رفتن و قبل از گلدهی استفاده شود. نیاز کلزا به فسفر زیاد است و برای عملکرد 3 تن در هکتار مقدار 150 تا 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات نیاز است که قبل از کاشت استفاده می‌شود. اگر مقدار پتاسیم خاک از 40 میلی‌گرم در کیلوگرم کمتر باشد به مقدار 220 کیلوگرم کود سولفات پتاس استفاده می‌شود. نیاز کلزا به گوگرد چهار تا پنج برابر گندم است و حدود 50 کیلوگرم گوگرد به شکل سولفات آمونیوم یا گوگرد خالص استفاده می‌شود.

منابع:

رضایی زاده، ع.، زارعی سیاه بیدی، اسداله.،1394.،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺷﺖ، ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﻠﺰﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه.، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

  


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱