کشت گیاه سویا

گیاه سویا گیاهی گرمسیری است و به دلیل داشتن روغن، پروتئین و کنجاله مناسب در تغذیه دام و کاربرد به عنوان پروتئین در تغذیه انسان مهم است.

گیاه سویا

گیاه سویا گیاهی گرمسیری است و به دلیل داشتن روغن، پروتئین و کنجاله مناسب در تغذیه دام و کاربرد به عنوان پروتئین در تغذیه انسان مهم است. از نظر رشدی به سه فرم نا محدود، محدود و نیمه محدود تقسیم می‌شوند.

فرم نا محدود

 زمانی شروع به گل دادن می‌کنند که هنوز نیمی از گره‌های ساقه تشکیل نشده‌اند و گلدهی از گره چهارم و پنجم به طرف بالا آغاز می‌شود. وقتی اولین میوه یا نیام در قسمت پایین تشکیل شد مجددا گلهای جدیدی در قسمت بالایی تشکیل می‌شود.

فرم محدود

در این ارقام پس از ظهور اولین نیام در قسمت پایین گلهای جدیدی در قسمت بالایی ظاهر می‌شوند و گلدهی زمانی شروع می‌شود که گره انتهایی ساقه اصلی تشکیل شده یا در حال تشکیل شدن باشد. گلدهی از گره هشتم یا دهم شروع می‌شود و با ظهور اولین گل، ظهور گلها به طرف بالا و پایین ادامه پیدا می‌کند.

نیمه محدود

در این فرم گلدهی زمانی شروع می‌شود که نیمی از گره‌های ساقه تشکیل شده باشد ولی رشد ساقه اصلی زودتر از رشد فرم نا محدود پایان می‌یابد.

کشت گیاه سویا

کشت گیاه سویا

آماده سازی زمین سویا

بهترین نوع خاک برای کاشت سویا خاک لومی با زهکش خوب است که بیش از حد فشرده  نشده باشد. این مرحله شامل عملیاتی مانند تسطیح، آماده سازی جوی‌ها و پشته‌ها می‌باشد. رطوبت زمین برای انجام شخم و خاکورزی در حد گاورو شدن زمین باشد. عمق شخم حدود 25 تا 30 سانتی‌متر باشد و کلوخه‌های بزرگتر از 5 تا 10 سانتی‌متر که مانع جوانه‌زنی می‌شوند از بین برد.

کوددهی سویا

ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ازت، ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﮐﻮد ازﺗﻪ ندارد و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ازت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدهای ﻓﺴﻔﺮه و ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ آن ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺧﺎك ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. تقریبا حدود 200 کیلوگرم کود فسفره و 150 کیلوگرم کود پتاسه مورد نیاز است.

تراکم بوته

عرض پشته‌ها 60 سانتی‌متر به شکل یک ردیفه و در عرض 75 تا 90 سانتی‌متر به شکل دو ردیفه کشت می‌شود. تراکم مناسب بوته‌ها 40 تا 50 بوته در متر مربع و عمق کاشت حدود 3 تا 5 سانتی‌متر است. مقدار بذر سویا در هکتار حدود 60 تا 75 کیلوگرم است. 

تاریخ کشت سویا

تاریخ کشت بستگی زیادی به شرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه دارد. تاخیر در تاریخ کشت باعث کاهش عملکرد بخصوص در آب و هوای گرم می‌شود. تاریخ کشت نباید با گرمای شدید مصادف شود. ارقام زودرس در نواحى آذربايجان و سردسير کشت مى‌شوند. ارقام متوسط رس در نواحى شمالي، مرکزى و خراسان و ارقام ديررس در نواحى گرمسيرى همچون خوزستان کشت می‌شوند.

معمولا تاریخ کشت سویا اردیبهشت ماه است. زمان کشت سویا دو تا سه هفته بعد از آخرین یخبندان زمانی که دمای خاک به حدود 16 درجه سانتی‌گراد و دمای هوا به 21 درجه سانتی‌گراد برسد. در مناطق سردسیر بهار و در مناطق گرمسیر در پاییز است.

آبیاری

آبیاری اول و دوم در سبز شدن یکنواخت سویا بسیار مهم است پس از آن با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش مزرعه دور آبیاری هر 7 تا 12 روز متغیر است. تامین رطوبت بخصوص در مرحله گلدهی اهمیت زیادی دارد و آخرین آبیاری در سویا در زمان کامل شدن دانه بندی و زرد شدن بوته‌ها می‌باشد.

مطالب کاربردی کشاورزی


منبع : دستورالعمل زراعت سویا، احمد کلانتر احمدی، غلامرضا قدرتی
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹