ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تغذیه گوساله‌ها

در هر مرحله از زندگی گاو و براساس هدف پرورش نیاز به مواد غذایی متفاوتی در مقادیر متفاوتی است. فراهم کردن مواد غذایی گله برای داشتن حداکثر عملکرد نیازمند به مطالعه و مشاوره با کارشناسان این رشته می‌باشد.

ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ دام‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس وزن، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دسته بندی شده است در جدولی تحت عنوان NRC آورده شده است. شما می‌توانید گله خود را به دسته‌های زیر تقسیم کنید:

 ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ :

ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ شده: در روز اول درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از زاﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻞ اﻗﺪام به دادن آغوز به گوساله کنید.

 ﻫﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ روز ﺣﺪاﻗﻞ 10 درﺻﺪ وزن زﻧﺪه ﺧﻮد آﻏﻮز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ یک ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ 40ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ روزي ﻛﻨﻨﺪ 4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻏﻮز در ﺳﻪ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف  می‌کند. این شیر برای گوساله اهمیت زیادی دارد چون دارای مواد غذایی آلی بسیاری است. در گوساله‌هایی که در آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﻜﻴﺪن ﺷﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ، آﻏﻮز را داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺪوﺷﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﻮزه ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را داﺧﻞ ﺳﻄﻞ قرار دهید ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮﺧﻮد ﻛﻪ داﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺷﻴﺮ   اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻂ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ زیر زبان گوساله بگذارید تا دست شما را بمکد و شیر وارد دهان گوساله شود.

گوساله‌های 0 تا 7 روزه

در ﻫﺮ روز در ﻃﻲ ﺳﻪ وﻋﺪه آﻏﻮز و ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ. 

در طی این روزها آب مصرف نمی‌کند.

گوساله 7 تا 70 روزه ماده

دو وعده شیر در روز به همراه کنسانتره با ترکیب(ذرت گندم، سبوس گندم، سویا، کلزا و نمک-مقادیر کمی مکمل‌های معدنی و ویتامین‌ها). این گوساله‌ها 15 تا 20 روز بیشتر از هم سالان نر خود شیر دریافت می‌کنند. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ‌شود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻜﻤﺒﻪ و افزایش ﭘﺮزه‌ای شکمبه و نگاری به همراه کنسانتره کمی یونجه نیز اضافه شود.

گوساله 7 تا 60 روز نر

برای گوساله‎‌های نر نیز مانند ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎي ماده عمل می‌شود با این تفاوت که به آنها فقط 60 روز شیر می‌دهند. در هر روز 2 وعده شیر دریافت می‌کنند.

گوساله‌های 2 ماه تا 14 ماه

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا  نگه داﺷﺖ که البته به فضای مزرعه هم بستگی دارد. در هر 24 ساعت 4 وعده غذایی شامل یونجه، کلش، سیلو ذرت وکنسانتره به دام داده شود.

نکته: ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد  نیاز دام ﺑﺮ اﺳﺎس وزن دام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ‌گردد.  البته شاخص تولید ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. به طور تقریبی هر گاو یا گوساله باید 4 درصد وزن خود ماده خشک مصرف کند.  ﭘﺲ ﺿﺮورت دارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ کرده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از جدول زیر مقادیر وعده غذایی را محاسبه کنید:

ماده خوراکی

مقدار در 1000 کیلوگرم

جو

150

سبوس گندم

650

کلزا

170

نمک

10

کربنات کلسیم

10

مکمل معدنی-ویتامین

10

 

گوساله‌های 14 تا 16 ماهه(قبل از تولید مثل)- 23 تا 24 ماه بعد از باروری(ماده‌ها:تلیسه)

گوساله‌های 14 تا 15 ماهه ماده بارور شده باید تغذیه خاصی داشته باشند. در 24 ماهگی اولین گوساله خود را به دنیا می‌آورند. شاخص باروری وزن گوساله ماده است. جیره غذایی سه وعده در روز و فاقد سیلو(یونجه، کلش و کنسانتره) است.

گوساله‌های 14 تا 16 ماهه(قبل از تولید مثل)- 23 تا 24 ماه بعد از باروری(نرها:پرواری)

ﻣﺪت ﭘﺮوار ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻ  9 ماه است. ﺳﻦ ﺷﺮوع ﭘﺮوار در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻲ‌تواند از 3 ﻣﺎﻫﮕﻲ شروع و در12 ﻣﺎﻫﮕﻲ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد. میانگین وزن گوساله‌های پرواری 100 کیلوگرم است که در هر روز باید 7 کیلو غذا دریافت کنند. میزان درصد پروتئین جیره حدود 15 درصد است. جیره گوساله‌های پرواری هم فاقد ذرت سیلو است.

ﮔﺎو  ﺷﻴﺮده :

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮده ﺑﺮ اﺳﺎس وزن و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ است. اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺪاث جایگاه‌های ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺎوداری‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان شیر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻠﻪ ﮔﺎوﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. جیره گاوهای شیری شامل کنسانتره، سیلو ذرت و یونجه می‌باشد و مقادیر هر کدام از این مواد با توجه به مقدار شیر تولید شده تعیین می‌شود:

گاوهای با تولید کمتر از 20 کیلو شیر در روز:

ماده غذایی

مقدار/کیلو/هر راس/هر روز

کنسانتره

8.2

سیلو ذرت

16.2

یونجه

3.6

 

گاوهای با تولید بین 20 تا 40 کیلو شیر در روز:

ماده غذایی

مقدار/کیلو/هر راس/هر روز

کنسانتره

11

سیلو ذرت

18

یونجه

4.5

 

گاوهای با تولید کمتر از 40 تا 50 کیلو شیر در روز:

ماده غذایی

مقدار/کیلو/هر راس/هر روز

کنسانتره

15

سیلو ذرت

20

یونجه

5.5

 


منبع:

ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ گله گاوهای شیری، نوریان سرور

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳