کاشت چغندر قند پاییزه

کاشت چغندر قند پاییزه

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻬﺎره و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛـﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﺮان، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع و در کشت بهاره تا اردﻳﺒﻬﺸﺖ اداﻣﻪ میﻳﺎﺑﺪ. زﻣﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ ﺑﻬﺎره اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آذر است.
برچسب ها: کشاورزی هوشمند, آبیاری چغندر قند, مقاومت به شوری چغندر قند, ﺑﻮﻟﺘﻴﻨﮓ یا گلدهی ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ, ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨــﺪ ﺑﻬــﺎره, کشت چغندر قند, کشت چغندر قند, کشت چغندر قند, تحمل شوری چغندر قند, مشاوره رایگان کشاورزی, کاشت چغندر قند, چغندر قند پاییزه, فواید چغند قند, روش کاشت چغندر,
تعداد بازدید: 5585