تغذیه در درختان کیوی

گیاه کیوی بومی مناطق نیمه گرمسیری است و به زمستان‌های ملایم و بدون یخبندان بوده و نیاز سرمایی آن ۷۰۰-۵۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتی‌گراد نیاز دارد.

معرفی گیاه کیوی

ﮐﯿﻮي ﻓﺮوت داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ ﻗﻮي و ﮔﺴﺘﺮده‌اي در ﺑﺎغﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺜﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎي درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺎور در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﺪه رﯾﺸﻪﻫﺎي آن در عمق 30 سانتی‌متری ﺧﺎك ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻻﯾﻪ‌ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺧﺎك در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ و زﻫﮑﺸﯽ، ﻧﻔﻮذ و ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻻﯾﻪﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﯾﺎ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ رس ﺑﺎﻻ و زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ برای رشد و گسترش ریشه‌ها مشکل ایجاد می‌کند. pH مناسب برای این گیاه حدود 5.5 تا 6.5 است.

درختان کیوی

شرایطی که باعث ایجاد مشکل در مدیریت باغ کیوی می‌شود

pH ﺑﺎﻻ (ﺧﺎكﻫﺎي آﻫﮑﯽ) ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ، روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، ﺑﺮ و ﻓﺴﻔﺮﻣﯽﺷﻮد.

pH ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﺧﺎكﻫﺎي اﺳﯿﺪي) ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوزﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﻣﯽﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎك ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب می‎‌شود. اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺧﺎك از آب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. دمای پایین و عدم تعادل بین عناصر

ﻧﯿﺎز ﮐﻮدي درختان ﺟﻮان کیوی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎل ﮐﯿﻮيﻓﺮوت در اﺑﺘﺪاي رﺷﺪ از وزن ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻧﻬﺎل ﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي وﯾﮋه مانند ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري دﻗﯿﻖ، و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﮔﯽ و ﮐﻮدآﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ وﻟﯽ در دﻓﻌﺎت زﯾﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ درﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ درﺧﺖ هم تغییر می‌کند.

در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﻋﻤﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻘﺪار ﭘﻨﺞ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اوره ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪدواﻧﯽ ﻫﺮ ﺗﺎك ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اوره ﺣﻞ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ آب برای هر درخت در سال اول، دوم و سوم به ترتیب با 5، 12 و 24 گرم است.

ﭼﻮن در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺧﺎك ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ درخت از نظر فسفر، پتاسیم و منیزیم تامین شود. در سه سال اول با توجه به اینکه درختان رشد رویشی زیادی دارند به مصرف کودهای ازته نیاز هست.

درختان کیوی

درختان کیوی

عواملی که در تعیین نیاز کودی موثر است شامل:

آزمایش خاک و برگ

ﺑﺮآورد ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه،

ﺑﺮآورد ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ درﺧﺖ،

ﺑﺮآورد ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﺑﺮگ،

ﺑﺮآورد ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي درﺧﺘﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪار،

ﺑﺮآورد ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮدي ﻣﺰرﻋﻪاي.

تخمین نیاز کودی کیوی فروت :

تغذیه در کیوی

تغذیه در کیوی

علائم کمبود عناصر در کیوی فروت

ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن

ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زرد ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮگﻫﺎي ﻣﺴﻦﺗﺮ (ﺑﺮگﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ) ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺻﻮرت ﺷﺪت ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻞ ﺑﺮگﻫﺎي شاخه زرد و بی رنگ می‌شوند. در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ، در ﺧﺎكﻫﺎي رﺳﯽ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺧﺎك ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ایجاد می‌شود ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث زﻫﮑﺶ ﺳﻄﺤﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﯿﻮه و ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮددﻫﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم ﺷﺪن ﻣﯿﻮه و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺒﺎري ﻣﯿﻮه ﮐﯿﻮيﻓﺮوت ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ دوري ﻧﻤﻮد.

ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻏﻨﭽﻪ اﺳﺖ. ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ در ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ (زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ) در ﺑﺮگﻫﺎي ﻣﺴﻦﺗﺮ و در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﺶ ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زرد ﺷﺪن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﺑﺮگ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﮑﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﺮگﻫﺎ در آﺧﺮ ﻓﺼﻞ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺪازه ﻣﯿﻮه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﺗﺎكﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ دارﻧﺪ، ﺑﺮگﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﮐﻢرﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻠﺮوز ﯾﺎ زردي ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺟﺰﯾﯽ روي ﺑﺮگﻫﺎي ﭘﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎنﻃﻮريﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﮏ ﭘﯿﭽﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﺑﺮگﻫﺎي ﭘﯿﺮﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮمﺗﺮ روز ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در روز ﺑﻌﺪي ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد. ﺑﻌﺪاً ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﺑﺮگﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ رﮔﺒﺮگﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﺮوﺗﯿﮏ (ﮐﻠﺮوز ﺷﺪه) ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﮑﺮوز (ﺑﺎﻓﺖﻣﺮدﮔﯽ) ﻣﯽﺷﻮد و از رﻧﮓ ﻗﻬﻮه‌اي ﺗﯿﺮه ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪاي ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮگﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽدﻫﺪ. ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮگرﯾﺰي ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺎك ﺷﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه آن ﻣﺤﮑﻢ چسبیده‌اند.

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ

ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ در اﻧﺪازه ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد. ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮓﭘﺮﯾﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ رﮔﺒﺮگﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﯾﺎ زردي ﺑﺮگﻫﺎي ﻣﺴﻦﺗﺮ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺳﺎل ﺟﺎري دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.ﮐﻠﺮوز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﺷﺮوعﺷﺪه ودر ﺗﻤﺎم ﭘﻬﻨﮏ ﺑﺮگ ﺑﯿﻦ رﮔﺒﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﮔﺒﺮگ اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮگ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺒﺮگ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻨﺎرهﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وﮐﻠﺮوز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮑﺮوز در ﻓﺎﺻﻠﻪاي از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻈﻢ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻣﻮازي ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﺑﻪ شکل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻌﻞ اﺳﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮐﯿﻮيﻓﺮوت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . ﮐﻠﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﺑﯿﻦ رﮔﺒﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف رﮔﺒﺮگ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ را در ﮐﻨﺎره رﮔﺒﺮگ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻠﺮوز و ﻧﮑﺮوز ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖﻣﺮدﮔﯽ ﺑﻌﺪي در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮي از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

 

امداد کشاورز، اپلیکیشن امداد کشاورز، مشاوره رایگان کشاورزی، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی هوشمند، کشاورزی آنلاین، کارشناس کشاورزی ، کشاورزی، اخبار کشاورزی، اخبار اقتصادی کشاورزی، کافه بازار، دانلود اپلیکیشن کشاورزی

منبع

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎغﻫﺎي ﮐﯿﻮيﻓﺮوت، ﺑﯿﮋن ﻣﺮاديو ﻃﺎﻫﺮه رﺋﯿﺴﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪﮔﺮﻣﺴﯿﺮي


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲