شماره‎های تماس

   باغی و زراعی: ۰۲۱۸۸۱۰۸۲۴۷         گلخانه: ۰۲۱۸۸۵۵۴۲۹۶

   

   

  در هر جای ایران هستید، کارشناسان ما برای انجام خدمات زیر در باغ، باغچه، گلخانه، صیفی کاری و زمین زراعی به محل شما می‌آیند:

  • بررسی وضعیت کلی باغ، مزرعه یا گلخانه
  • ارائه برنامه تغذیه و سمپاشی
  • گلکاری و درختکاری و …
  • هرس و وجین
  • سمپاشی
  • کوددهی