درختان میوه

راه‌کارهای افزایش انبارمانی میوه سیب

اقدامات لازم برای افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

اقدامات لازم برای افزایش عمر انبارمانی میوه سیب یکی از مهم‌ترین میوه‌های تجاری در سراسر جهان است و سالانه بیش از ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن سیب در دنیا تولید می‎شود. با این حجم وسیع تولید ضایعات قابل توجهی هم از میوه سیب تولید می‌شود. با اینکه امکان کاهش صد در صدی ضایعات وجود ندارد ولی با رعایت یک سری راهکارها تا حدودی می‌تواند تولید ضایعات کاهش پیدا کند. با امداد کشاورز همراه باشید تا با اقدامات لازم برای بالا بردن مدت زمان انبار مانی میوه سیب آشنا شوید.

اقدامات لازم برای افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

همانطور که اشاره شد بالا بردن قابلیت انبارمانی میوه سیب مستلزم یکسری اقدامات مهم است که هر کدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در ادامه به توضیح هر یک از این اقدامات می‌پردازیم.

انتخاب رقم مناسب

هــر باغــدار باید بداند کــه اقدامــات لازم و مراقبت‌های پــس از برداشــت محصــولات کشـاورزی بایــد از مدتهــا قبــل از برداشـت آغـاز شـوند و اولیـن گام‌هـا بــرای اجــرای ایــن مراقبت‌هـا از زمــان انتخـاب رقــم برداشـته می‌شود. انتخــاب و کاشــت ارقامــی کــه مانـدگاری خوبی دارنـد. و در برابـر صدمـات و آسـیب‌های مکانیکی ناشی از برداشت و حمل و نقـل مقاوم باشند، به اندازه سایر اقدامات قبـل و بعــد از برداشـت مهــم است. پـس توصیـه می‌شود در هنگام احـداث بـاغ، دربـاره‌ی انتخـاب ارقـام مناسـب تا حد امـکان بررسی کنیـد؛ زیــرا احداث بـاغ میوه کاری زمانبـر است و سالها طـول می‌کشد تــا بــاغ بـه تولید برسد. باغدار همواره باید ارقام جدید را بررسی کند. در واقع باغـداران بایــد بتواند شرایط حداقــل ۵ تـا ۱۰ سـال آینـده بـازار را پیش بینـی کننـد تـا بتواننـد بموقــع بــرای تغییر رقــم و جوانســازی بــاغ بــا ارقــام بازارپسند اقــدام کنند.

بیشتر بخوانید: اقدامات لازم برای افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

مدیریت باغ

مدیریت باغ و انجام دادن عملیات مراقبتی مانند آبیاری مناسب، کوددهی به‌موقع، هرس درخت و سایر اقدامات موجب بالا رفتن کیفیت میوه درخت سیب خواهد شد که در نهایت میوه باکیفت‌تر ماندگاری بالاتری خواهد داشت.

هــرس درخــت و تنک کــردن میوههـای سیب روی شــاخه‌ها اثــر فراوانــی در بهبــود کیفیــت محصــول تولیــدی داشته و از جملــه موجــب بهبـود رنـگ میــوه، افزایـش انـدازه میـوه، ایجاد تعادل بیـن برگ و میـوه، افزایش کیفیـت میــوه و کمـک بــه حفـظ قـدرت درخـت و باردهـی بهتـر در سـالهای بعـد خواهد شد. 

دردســترس بودن آب کافـی در زمـان مناسـب نیـز بــرای درخـت سیب بسـیار اهمیـت دارد. افزایـش تعـداد سـلولها در میوه‌ها تنهــا طــی یک مـاه اول پـس از گلدهی اتفــاق می‌افتــد و پــس از ایــن دوره افزایشــی در تعـداد سـلولها رخ نمی‌دهد. پـس اگـر درخــت در مــاه اول پــس از گلدهی بــا کم آبــی رو بــه رو شــود، میوه‌های درشــت تولیــد نخواهــد کــرد. بــه همیـن نسـبت، آبیاری بیشتـر یــا کمتـر از نیــاز در مــاه قبــل از برداشـت نیــز بســیار اهمیــت دارد و بــر کیفیــت میـوه اثـر مسـتقیم دارد.

استفاده از کودهای مناسب و یک برنامه غذایی دقیق برای درخت سیب سبب تولید میوه مقاوم و با کیفیت شده که در نهایت انبار مانی میوه‌ها بهبود می‌یابد. اگر قصد دارید برنامه غذایی سیب را به درستی اجرا نمایید می‌توانید مقاله مربوط به کوددهی و تغذیه سیب را از امداد کشاورز مطالعه نمایید. با این حال یکی از بهترین کودهای مناسب برای افزایش ماندگاری سیب در انبار کود کلسیم است.

نقش کلسیم در انبارمانی سیب

کلســیم هم نقـش مهمـی در کیفیــت میــوه و مانـدگاری آن دارد. بافـت چوب پنبـه‌ای، لکـه تلـخ و سـفتی بافــت میـوه سـیب همگی به علــت کمبــود کلسـیم رخ می‌دهد. پـس در کنــار رقــم و ژنتیک، سـفتی بافـت میــوه تحـت تأثیـر میـزان کلسـیم قــرار دارد. میوه‌هایی کــه کلســیم بیشتـری دارنــد. ماندگارترنــد و کیفیتشان را بــرای مدت طولانی‌تری حفــظ می‌کننـد. میوه‌هایی کــه کلسـیم کمتری دارنـد، بافتشـان سریعتر نــرم و چوب پنبه‌ای می‌شــود. میوه‌های درشت تر کلسـیم کمتری دارنــد؛ بنابرایــن، آمادگـی بیشتری بــرای افــت کیفیــت در انبــار دارنــد و ماندگاریشان کمتــر اســت. محلولپاشــی بــا کلسـیم یکــی از مؤثرتریــن راههــا بـرای رفـع کمبـود کلسـیم اسـت. می‌توانید از کود دفندر کلسیم به میزان 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده نمایید.

برداشت به موقع سیب برای افزایش انبارمانی

انتخاب زمان مناسب برداشت زمانی است که هسـته‌های درون میـوه بــه تکامـل رســیده‌اند و توانایــی رویــش و ایجــاد گیاهــی جدیـد را پیـدا کرده‌انـد. دقـت کنیـد کــه رسـیدن میــوه و رسـیدگی فیزیولوژیکی دو موضــوع کاملا جــدا از هــم هسـتند. گاهی امکان دارد میــوه از نـظر فیزیولوژیکــی رسیده باشـد، اما هنـوز مناسب خـوردن نباشـد. مهم تریـن تغییـر فیزیولوژیکـی در سـیب کــه نشــانه رســیدگی فیزیولوژیکی آن اســت. رســیدن ســطح تولیــد اتیلــن در داخــل میــوه بــه مقــدار یک پی پی ام است. میـوه رسـیده بایـد دارای بالاترین کیفیـت خوراکـی مثـل آبدار بـودن بافـت، داشـتن عطـر، طعـم و رنـگ پوســت مناســب باشــد.

هـر چـه سـیب رسـیده تر باشـد، مانـدگاری آن کمتـر اسـت.

روش‌های کنترل فساد میوه در انبار

برای نگهداری سیب در انبار باید شرایط نگهداری به خوبی رعایت شوند. تنظیم دما و رطوبت و همچنین کنترل ترکیب هوا و تهویه هوا در انبار
نگهداری سیب (به‌ویژه مقادیر اکسیژن و دی‌اکسید کربن انبار) یکی از بهترین
اقدامات برای بهبود انبار مانی میوه‌ای مانند سیب است.
علاوه بر این اقدامات، جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا (مربوط به مرحله انبارداری) و آفات انباری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی بیماری ها مانند کپک آبی می‌تواند از طریق دم میوه وارد میوه شده و بیماری ایجاد کنند. استفاده از جعبه های پلاستیکی نسبت به جعبه های چوبی آلودگی را کمتر می‌کنند. راههای انتقال اسپورهای بیماری زا در انبار:

  • طــی عملیــات جابه‌جایــی در انبــار
  • تمـاس میوه‌ها بــا هــم
  • از طریق گردش هوا و حشرات
  • توسط کارگران انبار

ضد عفونی میوه ها

ضدعفونـی یکـی از راه‌هـای کاهـش آلودگی اسـت. در اواخر تابستان در و دیوار انبار را ضدعفونی کنید. میوه‌های پوسـیده، خشک شـده و سـایر بقایـا یـا ظـروف باقیمانـده از سـال قبـل را از انبـار خـارج کنیـد. همــه سـبدها را بــا بخــار یــا غوطه ورکـردن در یـک محلـول ضدعفونی کننـده مناسـب ضدعفونی کنیـد. در صـورت اسـتفاده چند بـاره از یـک محلـول ضدعفونـی، غلظتـش به طـور مرتـب کنتـرل شـود تا از حفـظ غلظـت اثربخـش محلـول مطمئـن باشـید.

میوه‌هـا را هـم می‌تـوان قبـل از انتقـال بـه انبـار ضدعفونـی کـرد. البتـه ایـن کار بایـد توسـط محلولهـای مناســب انجــام شـود. آب مــورد استفاده بــرای شســتن میوه‌هـا بایـد تمیـز باشـد و ضوابـط آب شـرب را دارا باشـد. حالــت ایــده آل آن اســت کــه از خیساندن یــا مرطوب کردن میــوه پــس از برداشــت جلوگیری شـود.

 سـبدهای جمـع آوری میـوه در مزرعـه را بـه داخـل انبار منتقـل نکنیــد؛ زیــرا ایــن ســبدها احتمالا خـاکی هسـتند و از ایـن طریـق، آلودگـی بـه داخـل انبـار راه پیـدا میکنـد. سـایر ادوات انتقـال نیـز بایـد عـاری از خـاک باشـند.

ضرب دیدگی و لکه‌دار شدن سیب

فشـردن میـوه هنگام چیــدن از شـاخه، سقوط میوه از ارتفـاع یا پرتاب شدن آنهـا روی هم و حتی فشرده شـدن آنهـا روی یکدیگـر می‌توانـد بـه لکه شـدن میــوه و ضرب‌دیدگــی آنهــا منجـر شـود و می‌تواند یکی از دلایل فساد میوه‌ها در انبار باشد. میوه‌هــای ضرب‌خــورده و لکـه دار دیگــر بهبــود نمی‌یابند و بازارپسـندی و حتـی ارزش غذایـی کمتـری دارنـد؛ فـروش آنها نیز دشوارتر اسـت. برخی از ارقــام سیب بــه ضرب دیدگـی حسـاس ترند؛ امـا هیـچ نـوع سـیبی از ایـن عارضـه در امـان نیسـت. سـیب زرد و قرمـز لبنانـی (گلـدن و رد دلیشـز) تـا حـدی بـه مقاومـت در برابـر ضربه شـهرت دارنـد.

 حساسـیت نـوع قرمـز آن بـه ضربـه بیشتـر از نـوع زرد اسـت. هرچنــد، لکــه و جــای ضرب‌خوردگــی روی پوست سـیب زرد مشــهود تر اســت. میوه‌هـای درشت تر آســیب پذیرترند. بیشتریـن ضرب دیدگی سیب در هنگام برداشــت، جابه جایــی و حمل و نقــل رخ می‌دهــد. بی دقتـی در ریختـن سیب‌ها درون ســبد می‌توانــد تــا ۸۰ درصـد کوفتگــی و ضرب‌خوردگــی را در میوه‌ها به دنبــال داشــته باشــد. بیشتریــن ضرب‌دیدگـی سـیب پــس از زمــان برداشــت رخ میدهــد، یعنــی وقتــی ســیب در بــاغ در حــال جا به جایــی اســت.

امداد کشاورز

مشاوره، آموزش، خرید آنلاین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *