آفت شناسی

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

زنجره مو

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

انگور يکي از مهمترين ميوه هايي هست، که از زمان های بسيار قديم مورد استفاده بشر قرار می‌گرفته است. و در ايران جايگاهي و اهمیت ويژه در بين درختان ميوه دارد. عوامل مختلفي  از  جمله  آفات  گياهي سالانه  باعث  وارد  آمدن خسارت  فراواني  به  تاکستان ها  و  زيان های  مالي  فراوان  به موکاران مي شوند. زنجره مو، یکی از مهمترین آفات باغ های انگور کشور است. خسارت اين آفت از طريق مکيدن شيره گیاهی در ناحیه ریشه ی انگور می‌باشد. خسارت این آفت در بعضی مناطق انگورکاری  به ۹۰ درصد هم می‌رسد.

زیست شناسی زنجره مو

زنجره مو Psalmocharias alhageos دارای سه مرحل زیستی شامل حشره کامل، پوره و تخم می‌باشد.

حشره کامل به رنگ سبز روشن با چشم های سیاه و قهوه ای به طول ۲۰ تا ۲۸ میلی متر است. دارای بال های توری و شفاف بوده و حشرات نر تولید صدا می‌کنند. حشرات ماده دارای تخم ریز سر نیزه ای هستند، که توسط آن وی شاخه های سبز و نازک تخم ریزی کرده و سپس روی أن ها را با ماده ای اسفنجی سفید می‌پوشاند.

طول دوره جنینی تخم ها ۵۰ روز می‌باشد. . پس از تفریخ پوره های سن یک ظاهر می‌شوند و بر روی خاک می‌افتد. و بالافاصله خود را از لابه لایی خاک و شکاف زمین به ریشه علف های هرز و بعد به ریشه های مویی انگور می‌رسانند و از شیره آن شروع به تغذیه می‌کند. پس از تکمیل سنین پورگی که چهار سال طول می‌کشد و دوباره از سوراخ هایی که در سطح خاک کاملا پیدا می‌باشد، بیرون می‌آیند. و تبدیل به حشره کامل می‌شوند.

زنجره مو زمستان را به صورت پوره های سنین مختلف روی ریشه های مو در زیر خاک می‌گذرانند.

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

میزبان

این آفت علاوه بر انگور، به درختان دیگر مثل گردو، سیب، آلبالو، سنجد، پسته، انار، گلابی و درختان زبان گنجشنگ، نارون و تبریزی خسارت می‌زند.

blank

خسارت زنجره مو

خسارت اين آفت از طريق مکيدن شيره گياهي در ناحیه ريشه توسط پوره ها و همچنين  ايجاد شکاف و تخمگذاری در داخل شاخه های يکساله و به ندرت دو ساله توسط حشرات ماده بالغ صورت مي گيرد. تخم گذاری آفت روی سرشاخه ها، باعث قطع يا ايجاد اختلال در آوندهای آبکش شده و در نهايت موجب ضعف و سستي و بالاخره مرگ درختان انگور می‌شود.

حداکثر خسارت مربوط به پوره های نسل اخر می‌باشد. که با تغذیه از شیره نباتی باعث ضعف تدریجی درخت انگور شده. و به همراه آن باعث کوچک و کوتاه ماندن شاخ و برگ و میوه می‌شود. و در نهایت باعث خشک شدن گیاه می گردد.

blankblankblankblankزنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

راه های کنترل و مبارزه با زنجره مو

زمین سبک با زهکشی مناسب و ارقام مقاوم از موثرترین راه های مبارزه می‌باشد. همچنین عملیات زراعی از جمله بیل زدن پای درخت در زمستان، هرس شاخه های حاوی تخم حشره و تقویت درختان از روش های مبارزه با این آفت می‌باشد.

کنترل زراعی

  • هرس و سوزاندن شاخه های آلوده به تخم در طـي فصـل بهار و اوايل تابستان.
  • استفاده از حشره کش های گرانول فيپرونيـل (ریجنـت) بــه میزان ۵۰ گــرم بــه ازای هــر درخــت، ايميداکلوپرايــد
  • رعايت اصـول باغبـاني: شـامل رعايـت فواصـل آبيـاری و تغذيه، هـرس و تربيـت مناسـب براسـاس دسـتورالعمل هـای کارشناسان
  • در صورت تراکم بالای جمعيت آفت، کاربرد روش های مختلف در قالب برنامه مديريت تلفيقي آفت در طي مدت حداقل ۴ سال و به صورت همگاني در منطقه توصيه می‌شود.

کنترل شیمیایی

  • (کنفیدور) با غلظت های ۱۵ تا ۲۰ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب به ازای هر درخت. و يا تيامتوکسام (آکتـارا) به میزان ۲۰ گرم، به صورت کاربرد از طریق خاک در سطح سایه انداز درخت مو ،  قبل از آغاز پرواز حشرات کامل زنجـره در اواخـر بهار.
  • محلولپاشـي درختـان انگـور بـا کـائولين فـرآوری شـده WP، با غلظت ۵ درصد، حداکثر در دو مرحله به فاصله يک ماه، جهت جلوگیری از تخمگذاری آفت. زمان شروع محلول پاشي، قبل از ظهور حشرات کامل و فعاليت آن ها می‌باشد. که حدودا مصادف بـا اواخـر خـرداد الـي تيرماه است. در ضمن با توجه به باقيماندن کـائولين روی ميوه ها، مصرف آن فقط برای تاکستان هايي که انگور آن برای مصرف تازه خوری و يا توليد کشمش تيزابي استفاده مي شود. توصيه گردیده از کاربرد آن در تاکسـتان هـايي کـه انگـور آن جهت توليد کشمش به روش آفتابي و يا سايه آفتاب اسـتفاده ميشود، خودداری شود.

کنترل

  • کاربرد لايه خاک دياتومه در عمق خاک سايه انداز درخت انگور مي تواند با ايجاد ممانعت در عبور پوره های زنجره و تلفات آن ها، موجب کاهش جمعيت آفت در خاک پای درختان انگور گردد. میزان استفاده حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم خاک دياتومه به ازای هر درخت، در عمق ۲۵ الی ۳۰ سانتی متری و به ضخامت ۵/۰ الی ۱ سانتي متر، در خاک سايه انداز و مصرف گردد.
  • بخــش ســيگنال صــوتي در محــدوده فرکانســي ۴تـا ۸ کيلو هرتز جهت ايجاد اخـتلال در فراخـواني جـنس نـر و در نتيجه کاهش ميزان تخمريزی آفت روی شاخه های درختـان انگور. پخـش صـدای اختلال فقط در ساعات روشنايي انجام می‌شود.

روش استفاده  از سموم  جهت مبارزه با زنجره

جهت مصرف سم ، ابتدا خاک سايه انداز درخت به عمـق ۲۰ تا ۳۰ سانتي متر برداشـته شـده. و پـس از ريخـتن محلول يا گرانول سم ،خاک برگردانده شده. و حداکثر ۲ تا ۳روز پس از تيمار درختان، آبياری (روش آبياری معمولي يا روش آبياری تحـت فشـار ) انجام گیرد. در ضمن با توجه به پايداری طولاني اين حشره کش هـا در خـاک حدود ۴۰ تا ۶۰ روز از مصرف غوره و برگ درختان مو خـودداری شود. توصيه مي گردد در مناطق با برداشـت زودرس پس از برداشت محصول و در ساير مناطق قبل از ظهـور حشرات کامل در اواخر بهار سموم مصرف گردد.

https://www.mehrnews.com/news/5232729/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

کائولين چیست؟

کائولين يک ماده معدني سفيد رنگ حاوی سيليکات آلومينيوم، محلول در آب و بدون اثر مخرب زيست محيطي است. اين ترکيب جهت برنامه مديريت تلفيقي آفات مناسب و مطمئن بوده و برای محافظت از گياهان در برابر حشرات، پاتوژنها و همچنين از آفتاب سوختگي و تنش های حرارتي  استفاده می شود.

کائولين روی گياهان به صورت يک لايه پودر سفيد قرار می گیرد. و موجب تغيير رفتار حشرات و پاتوژن ها می‌شود. کائولين دارای خاصيت دورکنندگي، از تغذيه و تخم گذاری جلوگیری می کند. و منجر به کاهش بقای حشرات آفت ميشود .از نکات بارز اين ترکيب شستشوی آسان آن از روی محصول پس از برداشت مي باشد.

 

 

منبع

حسین فرازمند ؛ دکتر حیدر ولی‌زاده ؛ دکتر مظاهر یوسفی. کنتـرل زنجـره مــو. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. ۱۳۹۷.

پریسا گنج پور ثالث. آشنایی با زنجره مو. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. ۱۳۹۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *