طیور و دام

همه چی در مورد پرورش شترمرغ

پرورش شتر مرغ

همه چی در مورد پرورش شترمرغ

شترمرغ

شترمرغ (Struthio camelus) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. که ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎﻟـﺖ ایستاده حدود 2.1 تا 2.7 متر می‌باشد.چثه ماده‌ها کمی کوچتر از نرهاست. وزن شتر مرغ ‌ها بسته به نژاد ۸۶ تا ۱۴۵ کیلو هست. شتر مرغ ‌ها از 5 میلیون سال پیش و در مناطقی از ﭼـﻴﻦ، ﻫﻨﺪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﺴﺘﺮش داشتند.

ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎي ﺳﻴﺎه، و ﭘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺷـﺎﻫﭙﺮﻫﺎ و ﭘﺮﻫـﺎي دﻣـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺳـﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎده ﻧﻴﺰ از ﭘﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻬـﻮه اي ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه است، و ﺷﺎﻫﭙﺮﻫﺎي ﻣﺎدهﻫﺎ ابلق هستند. شتر مرغ‌ در هر پای خود ۲ اﻧﮕـﺸﺖ داشته، و  سرعت دویدن آنها بین ۴۰ تا ۶۴ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

محل زندگی و رفتار شترمرغ

ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از زندگی در علفزارها با علف های بلند اجتناب می‌کنند. و ترجیح اکثرا ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ زندگی در دﺷﺖﻫﺎي ﺑﺎز ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﭘﻮﺷـﻴﺪ ه ﺷـﺪه است، می‌باشد. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﺪه آل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﻫﺎي ﺷﺘﺮﻣﺮغ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﺘﺎب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می‌کند، و در ﺷـﺐﻫـﺎي ﺳـﺮد ﺑﻴﺎﺑـﺎن دﻣـﺎي ﺑﺪﻧﺶ را ﻛﻨﺘﺮل می‌کند. دﻣﺎي ﺑﺪن را ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎل زدن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲکنند، نفس های ﺷﺘﺮﻣﺮغ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻨـﺪ و در ﻫﻮاي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم تند است. ﺷﺘﺮﻣﺮغ از ﺑﺎلﻫﺎي ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺟﻔـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﺮﺳـﺎﻧﺪن دﺷـﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده کرده. که ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮي ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ استفاده می‌شود.

شترمرغ شترمرغ

انواع شترمرغ‌

ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺎﺳـﺎئی، ﺷــﺘﺮﻣﺮغ عربی، ﺷــﺘﺮﻣﺮغ ﺳــﻮﻣﺎلی، ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺟﻨﻮب و شمال آﻓﺮﻳﻘﺎ. در سال ۱۸۵۷ در الجزایر اولین مزرعه پرورش شتر مرغ شکل گرفت. طی سال‌ها اصلاح نژاد ﺳﻪ ﻧﮋاد ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﺎم‌ﻫﺎي ﮔﺮدن ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﺮدن آﺑﻲ و ﮔﺮدن ﺳﻴﺎه آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ایجاد شده‌اند.

پرورش شترمرغ

تغذیه شترمرغ

در محیط طبیعی از یک غذای یکسان یا ثابت استفاده نمی‌کند و ترکیبی از علف‌ها، ساقه‌ها و دانه ‌‌هست. ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺧﻮراك ﭘﺮﻛﺎﻟﺮي ﺑـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن داده ﺷـﻮد و ﺑﺎﻳـﺪ خوراک ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز باشد و ﺑﺨﺸﻲ از آن را  ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮب و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ بدﻫﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﺧـﻮراك در ﻃـﻮل روز در وﻋﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد. ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤـﺮك ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧـﺪه ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮراك ﻣﻲگردد. رفتارهایی مانند رسیدگی به پر و بال، خمیازه، حمام شن و کشیدن اندام‌ها مورد علاقه شترمرغ ‌ها می‌باشد.

تولید مثل شترمرغ

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢﮔﺬاري ﻳـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎروري ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮل می گردد و اﮔـﺮ او ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪ  ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، تولید مثلی موفق رخ نمی دهد.

رقابت بین ماده‎‌ها هم به اندازه رقابت بین نرها در شترمرغ مهم است. آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔـﺖ راه ﻋﻤﻠـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺨـﻢ ﮔـﺬاري و  ﺑﺎروري اﺳﺖ. رقص ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي جفت‌گیری ﻳﺎ حمله ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻲتواند ﺑـﺎ  ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع رﻗﺺ را ﺗـﺸﺨﻴﺺ بدهد.  ﻧﻤﺎﻳﺶ رﻗﺺ ﻧﺮﻫﺎ و ﻛﻼﻛﻴﻨﮓ ﻣﺎدهﻫﺎ (بال زدن) ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼﻣـﺖ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻣﺰارع  ﺑﺎﺷﺪ. همچنین سر و صدای ماشین‌ها و انسان‌های زیادی که آنها را تماشا می‌کنند مانع تولید مثل آن ها هستند.

شترمرغ

مواد غذایی جوجه شتر مرغ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داده ﺷﻮد آن ها تمایل به چریدن دارند. اﻣﺎ در اﻳﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس نمی‌باشد. و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠـت ﭘـﺮور ش آﻧﻬـﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ. در ﻋـﻮض، ﺟﻮﺟـﻪﻫـﺎ ﺧـﻮراك ﻛﻨـﺴﺎﻧﺘﺮه آردي و ﭘﻠـﺖ ﺷـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮادﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ از اﻗـﻼم ﺧـﻮراﻛﻲ ﭼـﺎﭘﺮ ﺷـده و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده می‌گردد.

ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻻروﻫﺎﻳﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي دارند. ﺗﻜـﻪﻫـﺎي ﺑـرگ ﺳـﺒﺰ ﺑﻌﻨـﻮان مواد ﺧﻮراﻛﻲ مورد علاقه ﺟﻮجهﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه است. و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬـﺎ از زﻣـﻴﻦ و ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

شترمرغ

نحوه توزیع غذا در مزرعه شترمرغ

غذا بهتر است در جایی قرار گیرد که جوجه خوراکی را ببیند و یک جا جمع نشود. بهتر است کف زمین قرار داشته باشند، همزمان با پاشید خوراک پلت شده در کف زمین بهتر است خوراک در چندین ظرف هم در قفس قرار داده شود تا حیوان یاد ( عادت) بگیرد که از ظرف غذا بخورد.

تشخیص رنگ جوجه

تشخیص از ۹ روزگی شروع می‌شود. اشیا سبز رنگ را بیشتر از سفید یا زرد و قرمز و سیاه تشخیص می‌دهند. بیشترین توجه پرنده به رنگ سبز جلب می‌شود. ولی کاربرد رنگ سبز برای ظروف غذا مناسب نیست. ولی کف ظرف آب می‌تواند باشد. برای علامت گذاری پرنده‌ها از باند سبز استفاده نکنید چون پرندگان دیگر به آن نوک می‌زنند. از طرفی به مقدار کمی سنگ ریزه نیاز دارند ولی زیاد در دسترس نباشد بهتر است.

رفتارهای غیر معمول شتر مرغ‌ها مانند نوک زدن به اشیاء غیر خوراکی و مدفوع خواری نیاز به کارشناس دارد.

آماده سازی تخم‌های برای جوجه کشی

تخم‌ها بعد از خشک شدن با احتیاط و توسط کارگران جمع آوری شده، و در جعبه‌ای که توسط فوم یا یونولیت سوراخ های اندازه تخم‌ها دارد قرار می‌گیرد. سپس با آب ۴۰ درجه و محلول ضدعفونی کننده و مسواک نرم شسته می‌شوند. دمای آب کمتر از دمای تخم یا خیلی بیشتر نباشد. همچنین در حمل و نقل دقت کافی شود.

همه چی در مورد پرورش شترمرغ

تهیه پرنده برای مزرعه

ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع را در ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮﻟـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﻧﮕﻬﺪاري انجام گیرد.ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﺘـﺮ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺒﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﭘﺮﻧـﺪه ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻓـﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﺎدت ﻣﻲدﻫـﺪ. ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲﻛـﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳـﺖ شود.ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎ‌ريﻫﺎ، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲﻗﺒـﻞ از ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﭘﻦ‌های تولید مثلی باید انجام گردد.

عمر اقتصادی شتر مرغ مولد حدود ۸ سال می‌باشد. ﺳﻌﻲ کنید از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺧﺮﻳـﺪ کنید. ﺧﺮﻳـﺪ ﭘﺮﻧـﺪه از ﻧﻘـﺎط دورﺗـﺮ و ﺑـﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻘﻲﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ امکان دارد، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻮﺑﻲ را در ﺳﺎل اول از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﻴﺮ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﮔﻠﻪ ﺣﺬف کنید و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان ۳ تا ۴ ساله  جایگزین ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

 

Struthio camelus Struthio camelus

نیاز غذایی پرندگان مولد

نیاز غذایی شتر مرغ در مراحل مختلف مانند زمان تخم گذاری، تولید مثل یا شتر مرغ‌های پرواری متفاوت می‌باشد. نیاز به پروتئین و اسیدآمینه، مواد معدنی(کلسیم و فسفر)، ویتامین‌ها و آب در مراحل مختلف رشد متفاوت هست.

شکل و مقدار خوراک در مراحل مختلف رشد شتر مرغ:

روش‌های تغذیه شتر مرغ

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺮاي ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ بوده  است، و در هر هکتار از مزارع یونجه تعداد ۶ تا ۱۲ شتر مرغ کشتاری می‌تواند نگهداری شود. در این روش در دوران پیش آغازین ۰ درصد، مرحله رشد ۳۰ درصد و دوره پایانی به ۷۰ درصد کنسانتره هم نیاز می‌باشد.

 

Ostrich breeding

عواملی که بر مقدار مصرف خوراک موثر می‌باشد مانند :

 • مدیریت خوراک و آب،
 • نوع سیستم نگهداری و پرورش،
 • جذب آب و خوراک، فضای خوراک دهی،
 • زمان و شرایط خوراک دهی،
 • کیفیت آب و خوراک.

بسیاری از پرورش دهندگان علاوه بر غذای مورد استفاده از مکمل‌های غذایی هم استفاده می‌کنند.

آب آشامیدنی مناسب برای شترمرغ

آب مورد استفاده باید سالم و عاری از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا مانند کلستریدیوم، ویروس‌ها یا باکتری‌ها باشد. pH آب حدود 6.8 تا 7.3 باشد و عاری از مواد سمی باشد. سختی آب که نشان  دهنده میزان یون‌هایی مانند کلسیم، منیزیم و آهن می‌باشد. و آب دارای سختی بیشتر از ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر سخت است.

فاکتور بعدی هدایت الکتریکی TDS است که برای طیور تا ۵ میلی موس بر سانتی‌متر مناسب می‌باشد. در پایان  انجام آزمایشات کیفی آب قبل از احداث مزرعه مورد نیاز است.

تفاوت تخم شترمرغ با تخم سایر پرندگان

Ostrich breeding Ostrich breeding

 

ویژگی‌های گوشت شتر مرغ

ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻳﻜﻲ از ﻛﻢ  ﭼﺮب ﺗﺮﻳﻦ  و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ هست، ﻛـﻪ از  ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺎو اﺳﺖ.ﮔﻮﺷﺖ ﺷـﺘﺮﻣﺮغ داراي ﺧـﻮاص وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮدن
 • ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻠﺴﺘﺮول
 • ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 • ﺗﺮدي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮدن
 • واﻛﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادوﻳﻪ ﺟﺎت

 

Ostrich breeding

منبع:

راهنمای پرورش شتر مرغ،1395، تاليف و تدوين سيدمسعود موسـوي، مجتبـي ايـاز، حـسين علی نصیری، هوشنگ لطف اللهیان، داوود صیدی

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_ostrich

 

یک فکر در مورد “همه چی در مورد پرورش شترمرغ

 1. blank علی گفت:

  سلام من ۳ سال کار کردم به هیچ دردی نمیخوره برای اینکه ننه بابا نداره قیمت ها ی خوراک و فروش گوشتش دست خودت نیست کاملا ضرر کامل

  1. blank امدادکشاورز گفت:

   سلام
   ممنونیم از اینکه تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتین.
   قبل از اقدام حتما برآورد کامل هزینه ها زیر نظر کارشناسان و افراد با تجربه صورت بگیرد. در میزان وزن گیری نوع و میزان خوراک و همچنین شرایط جغرافیایی و شرایط نگهدری بسیار اهمیت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *