روش کشت بادام زمینی

ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ داﻧﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑـﻮده و  ﺑـﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از نظر تغذیه‌ای بسیار مورد توجه است. داﻧﻪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر مناسب اﺳﺖ. 

آب و هوای مناسب برای کشت بادام زمینی

ﺑــﺎدام زﻣﻴﻨــﻲ بوﺗــﻪ اي، ﻛﻮﺗــﺎه و ﻳﻜﺴــﺎﻟﻪ از ﺧــﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮدﻳــﺎن است اگر در نواحی بدون یخبندان کاشته شود می‌تواند چندساله باشد. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮ و ﻧﻴﻤـﻪﮔﺮﻣﺴـﻴﺮ اﺳـﺖ. ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻮه دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﻢ میﺷـﻮد و داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻮان را در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻴﺎه ﺑﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ می‌گویند. ارﻗﺎم ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل دﻧﻴﺎ پراکنده شده‌اند.

اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل و ﺧﻨـﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم زودرس، ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺎران‌های زودرس اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ همزمان نشود. ﻃﻮل روز اﺛﺮ ﭼﻨـﺪانی ﺑـﺮ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺪارد ولی ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘـﺎب نیاز ﻓﺮاوان دارد و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ رﺷﺪ آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

زمانی که دمای هوا به 14 تا 15 درجه سانتی‌گراد رسید و دمای خاک حدود 10 درجه بود اقدام به کاشت می‌کنند. برای رشد و تولید به دما و رطوبت بالا نیاز دارد. در دماهای حدود 25 درجه سه ماه طول می‌کشد و دماهای بیشتر از 32 درجه را هم می‌تواند.

خاک مناسب

ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﺖ ﺑـﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ، آﻣـﺎده ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ از داﻧﻪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖﻛﻨﺪه استفاده می‌کنند.ﻛﺸـﺖ ﺑـﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ ﺑﺼـﻮرت ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ. در pH حدود 7.5 تا 8.5 هم عملکرد خوبی دارد و در خاک‌های اسیدی با کمبود کلسیم مواجه می‌شود.  به خاک غنی و سبک نیاز دارد. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه اي در ﻛﺸﺖ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ از 5 تن به 8 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ.

کشت بادام زمینی

کود

برای تولید 1500 کیلوگرم محصول در هکتار به 100 کیلوگرم ازت، 18 کیلوگرم فسفر خالص، 75 کیلوگرم پتاسیم و 65 کیلوگرم کلسیم نیاز دارد.

ارقام مهمی که در ایران کشت می‌شوند: رانر، ویرجینیا، اسپانیش و والنسیا

نحوه کاشت بادام زمینی

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل دوره ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ در ﻣﻴﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻛﺎﺷـﺖ میوه 48 ساعت در آب ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ آب ﺟـﺬب ﻛـند و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﺧﺸک ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﺬور با وزن ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻼف ﻛﻠﻔﺖﺗﺮ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺬرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﺎزك ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻜﻲ  دارﻧﺪ.

اگر از بذر استفاده می‌کنید فقط باید 24 ساعت در دمای 40 درجه بماند و نیازی به خیساندن وجود ندارد.

زمان و روش کشت بادام زمینی و میزان بذر

زمان کشت بسته به رقم و شرایط آب و هوایی و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك ﻓﺮق می‌کند .در اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ، دﻳﺮﺗﺮ و در اراﺿﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ زﻣﺎن ﻛﺎﺷـﺖ  زودﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺎره ﻛﺸـﺖ ﻣـﻲﺷﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺧﺎك ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻧـﻪزنی 10 درجه سانتی‌گراد است. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺬر ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳـﻤﻮم ﻗـﺎرچﻛـﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮزان ﺗﻴﺮام،ﻛﺎﭘﺘﺎن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ می‌شود. میزان بذر بدون پوست در یک هکتار 60 تا 100 کیلوگرم و مقدار بذر با پوست مقدار 90 تا 150 کیلوگرم با فاصله بین ردیف 40 تا 55 سانتی‌متر و بین بوته 10 تا 20 سانتی‌متر از هم می‌باشد.  

کشت بادام زمینی


منبع : اهمیت کشت بادام زمینی و خواص آن، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺷﺮﻳﻔﻲ ﺟﻬﺎﻧﺘﻴﻎ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﺳﻤﻴﻪ ﻓﻼح ﻧﻮﻣﻠﻲ
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳