مبارزه با آفت پسیل پسته

مبارزه با آفت پسیل پسته

ﭘﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر و آﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺴﻮب می‌شود، ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ شدید اﯾﻦ آﻓﺖ می‌تواند ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺟﺎري سبب رﯾﺰش ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، رﯾﺰش ﺑﺮگﻫﺎ و ضعیف شدن درﺧﺖ نیز شود.
برچسب ها: پسیل پسته, درختان پسته, رﯾﺰش ﺑﺮگﻫﺎ و ﺿﻌﻒ درﺧﺖ, خسارت پسیل, پسیل پسته، مبارزه، کنترل,
تعداد بازدید: 11525
مدیریت تغذیه درختان پسته

مدیریت تغذیه درختان پسته

در تغذیه درختان پسته 4 نکته بسیار مهم است، مقدار درست از کود مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب مصرف شود. تشخیص اینکه کدام یک از مواد غذایی و در چه زمانی مورد نیاز درختان پسته است و انتخاب نوع کود مناسب هم بسیار با اهمیت است. همچنین باید بدانیم هر نوع کود را به چه روشی به درختان بدهیم.
برچسب ها: محلولپاشی, درختان پسته, تغذیه درختان پسته, کود آهن کلاته EDDHA, کودآبیاری, زمان مصرف کودها در پسته, کاشت درختان پسته, کوددهی زمستانه, ارزنی شدن,
تعداد بازدید: 10072
تعداد بازدید: 3105
تعداد بازدید: 837