راهها و سموم مبارزه با موش ها در کشاورزی

مبارزه با موش ها در زراعت و باغبانی اهمیت زیادی دارد. موش ها برای تغذیه خود به محصولات و گیاهان حمله می‌کنند و از آنها تغذیه می‌کنند. در این مطلب موش های مختلف و راههای مبارزه با آنها که توسط سازمان حفظ نباتات آورده شده است معرفی می‌شوند.

راه مبارزه با انواع موش ها

مبارزه با موش ها در زراعت و باغبانی اهمیت زیادی دارد. موش ها برای تغذیه خود به محصولات و گیاهان حمله می‌کنند و از آنها تغذیه می‌کنند. در این مطلب موش های مختلف و راههای مبارزه با آنها که توسط سازمان حفظ نباتات آورده شده است معرفی می‌شوند.

راه مبارزه با موش مغان

این موش در یونجه کاری ها، صیفی کاری ها و باغات ایجاد خسارت می‌کند. برای مبارزه با این موش از فسفر دو زنگ 1 تا 1.5 گرم+2 گرم روغن+100 گرم گندم یا جو ترکیب می‌شوند و به مقدار 5 گرم طعمه مسموم در هر لانه فعال قرار می‌گیرد. از طعمه هایی مانند برومادیولون 10 تا 20 گرم در هر لانه، بروفاکوم 10 گرم در هر دانه در هر لانه، دیفتیالون 3 تا 5 گرم در هر لانه استفاده می‌شود.

برای تکمیل مبارزه و به دست آوردن نتیجه بهتر بعد از فسفر دو زنگ، از ایستگاههای طعمه مسموم آنتی گواگولانت به میزان 200 گرم در هر ایستگاه استفاده می‌شود.

موش

راه مبارزه با موش کلاهو یا سنجاب هندی

برای مبارزه با این نوع موش هم از فسفید الومینیوم یا فسفید منیزیم به شکل قرص سه گرمی به تعداد 1 تا 2 عدد در هر لانه در اواخر زمستان تا اوایل بهار قرار داده شود. نوبت اول دو هفته بعد از بیدار شدن موش از خواب زمستانی که اغلب آبستن هستند اوایل تا اواخر اسفند و نوبت دوم اواسط خرداد ماه که بچه ها و مادر از لانه خارج می‌شوند و به تغذیه مشغول می‌شوند و بعدا قرار است برای خواب زمستانه اماده شوند. تدارک و کاربرد فسفید آلومینیوم و فسفید منیزیم جهت کنترل موش کلاهو فقط توسط مدیریت آفات عمومی و همگانی امکان پذیر است.

سنجاب هندی

راه مبارزه با موش تاترا یا جربیل هندی

برای مبارزه با این موش از 100 تا 150 گرم در هکتار یا 10 تا 25 گرم طعمه مسموم در هر لانه از ترکیب فسفر دو زنگ 1 تا 1.5 گرم+2 گرم روغن+100 گرم گندم یا جو در طول سال یا اواخر زمستان تا اوایل بهار و پاییز پس از برداشت محصول استفاده می‌شود. برای تکمیل مبارزه و به دست آوردن نتیجه بهتر بعد از فسفر دو زنگ، از ایستگاههای طعمه مسموم آنتی گواگولانت به میزان 200 گرم در هر ایستگاه استفاده می‌شود. علاوه بر این روش ها از یکی از سموم مانند کلروفاسینون+سولفاکوئین اکسالین، برومادیولون، برودیفاکوم یا دیفتیالون یا برومتالین 10 تا 20 گرم در هر لانه استفاده شود.

موش تاترا

راه مبارزه با موش ورامین  

برای مبارزه با این موش هم مانند موش تاترا از 100 تا 150 گرم در هکتار یا 10 تا 25 گرم طعمه مسموم در هر لانه از ترکیب فسفر دو زنگ 1 تا 1.5 گرم+2 گرم روغن+100 گرم گندم یا جو در طول سال یا اواخر زمستان تا اوایل بهار و پاییز پس از برداشت محصول استفاده می‌شود. . برای تکمیل مبارزه و به دست آوردن نتیجه بهتر بعد از فسفر دو زنگ، از ایستگاههای طعمه مسموم آنتی گواگولانت به میزان 200 گرم در هر ایستگاه استفاده می‌شود. علاوه بر این روش ها از یکی از سموم مانند کلروفاسینون+سولفاکوئین اکسالین، برومادیولون، برودیفاکوم یا دیفتیالون یا برومتالین 10 تا 20 گرم در هر لانه استفاده شود.

موش ورامین

راه مبارزه با مریون ها 

برای مبارزه با این موش هم مانند موش تاترا از 100 تا 150 گرم در هکتار یا 10 تا 25 گرم طعمه مسموم در هر لانه از ترکیب فسفر دو زنگ 1 تا 1.5 گرم+2 گرم روغن+100 گرم گندم یا جو در طول سال یا اواخر زمستان تا اوایل بهار و پاییز پس از برداشت محصول استفاده می‌شود. . برای تکمیل مبارزه و به دست آوردن نتیجه بهتر بعد از فسفر دو زنگ، از ایستگاههای طعمه مسموم آنتی گواگولانت به میزان 200 گرم در هر ایستگاه استفاده می‌شود. علاوه بر این روش ها از یکی از سموم مانند کلروفاسینون+سولفاکوئین اکسالین، برومادیولون، برودیفاکوم یا دیفتیالون یا برومتالین 10 تا 20 گرم در هر لانه استفاده شود.

مریون

در مبارزه با موش ها بخصوص مریون ها برای جلوگیری از بروز اپیدمی بیماری های واگیردار با واحدهای مسئول بهداشت منطقه و انستیتو پاستور هماهنگی انجام شود.

راه مبارزه با رات ها 

مانند روش مبارزه با موش های ورامین

رات


منبع : سازمان حفظ نباتات
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴