تغذیه گیاهی, سبزی و صیفی

برنامه غذایی خیار گلخانه ای

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، روز به روز نیاز مردم به مواد غذایی از جمله سبزی ها و میوه ها بیشتر می شود. در این میان خیار یکی از مهمترین گیاهان جالیزی است. که کشت گلخانه ای آن توسعه زیادی پیدا کرده است. بنابراین برنامه غذایی خیار گلخانه ای یا همان کوددهی آن از مهمترین اقدامات در جهت افزایش تولید و کیفیت آن است. در این مطلب سعی کردیم تا نیازهای تغذیه ای خیار گلخانه ای در تمام مراحل رشد آن بررسی کنیم.

کوددهی خیار گلخانه ای

منشاء اصلی میوه خیار، جنوب شرقی آسیا است. خیار یک گیاه علفی یکساله دارای ساقه های خزنده می باشد. برگ های خیار مهمترین اندام نشان دهنده ی کمبود عناصر غذایی است. که می تواند تغییر رنگ برگ، رشد ناکافی، نازک شدن یا خشبی شدن بافت برگ نشانه های ان باشد. همچنین استفاده بیش از حد و نامتعادل از کودها خود سبب مشکلات زیادی می شود مانند استفاده بیش از حد از کودهای فسفر که باعث کمبود عناصر روی و آهن می شود. یا استفاده بیش از حد از کودهای نیتروژن دار که سبب تجمع نیترات در خیار شده و نگرانی جدي را براي مصرف کنندگان ایجاد می کنـد.

بنابراین مسائلی از قبیل نوع رقم (دوره رشد، تراکم، عملکرد و کیفیت محصول) و انجام آزمون خاک، برای دانستن نوع کود مورد نیاز بسیار با اهمیت و ضروری است و کود توصیه شده حتماً باید بر اساس آزمون دوره ای خاک، تجزیه خاک و بررسی علائم ظاهری گیاه انجام شود.

مزیت های خیار گلخانه ای

  • سازگار با شرایط کشت در گلخانه
  • راندمان محصول زیاد
  • به زنبور یا دیگر عوامل تلقیح کننده نیازی ندارد
  • با انجام هرس عمر گیاه را می توان چندین بار تجدید کرد و بهره برداری نمود.

برنامه غذایی خیار گلخانه ای3

نیاز تغذیه ای خیار در کشت گلخانه ای

نیازهای کودی خیار گلخانه‌اي براساس آزمون خاك و دوره رشد گیاه به طور خلاصه در سه مرحله به صورت زیر است:

۱-قبل از کشت

برای رشد خیار در بستر خاکی لازم است بر اساس آزمون خاك کودهای پایه قبل از کشت مصرف گردد. یعنی کودهای فسفر و پتاسیم دار مورد نیاز و مقدار کمی از نیتروژن، قبل از کشت استفاده شود.

۲-بعد از انتقال نشاء

در این مرحله  از رشد گیاه زمان استقرار گیاه همزمان با آبیاري از کودهاي محلول در آب با توجه به آزمون خاك استفاده شود.

۳- زمان گل دهی

طی فصل رشد، مهمترین عنصر مورد نیاز خیار گلخانه اي نیتروژن هست که بیشـترین نیاز خیار گلخانه ‌ای به آن در زمان گلدهی اسـت. ایـن عنصـر بایـد همراه با آب آبیاری از مواد کودي محلول تامین گردد. بهترین روش فراهم کردن آب و نیتروژن در کشت خاکی و غیر خاکی از طریق آبیاری قطره‌ای است.

اسـتفاده زیـاد از ایـن نیتروزن قبـل از دوره گلدهی باعث تأخیر در رسیدن، کاهش گلـدهی و عملکـرد گیـاه مـی شـود .پـروتئین اصـلی گیاهان در دوره رویشی از طریق دو منبع نیتروژن شامل نیتروژن حاصل از تجزیه مواد آلی (کودهای دامی) و کودهاي نیتروژن‌دار تامین می‌گردد .در محیطهاي کشت بـدون خـاك گیـاه بایـد بـا عناصـر غذایی موجود در محلول تغذیه شود .

امداد کشاورز آمادگی اعزام کارشناس به گلخانه شما را دارد. تنها کافیست از طریق فرم درخواست خدمات حضوری، با ما در ارتباط باشید و وضعیت گیاهان خود را از این رو به آن رو کنید. 

انواع کودهای مورد نیاز خیار گلخانه ای

کودهای آلی

منظور از کودهای آلی کودهای حیوانی یا گیاهی هستند که شامل کـود گوسـفندي، مرغـی، گـاوي، اسـبی، کمپوسـت، کـود سـبز، خاک برگ و…. می باشد. دو نکته مهم برای استفاده از کودهای حیوانی که به عنوان کودهای قبل از کشت مصرف می شوند  باید رعایت کرد:

  • از کودهای حیوانی کاملا پوسیده استفاده شود.
  • کود عاری از هرگونه بذر علف هرز و تخم آفات و نماتد باشد.

همچنین استفاده بیش از حد کودهاي حیوانی سبب افزایش شوري خاك شده و مانع رشد گیاه می گردد. میزان مصرف بسته بـه میـزان مـاده آلـی خاک بین 10 تا 20 تن در هکتار است. مهمترین منابع کـودي در کشـت خیار کودهاي گاوي و مرغی هستند البته نوع کود آلی مورد استفاده در مناطق مختلف بسته به فصل رشد متفاوت است.

کودهای فسفردار

مصرف کود اوره فسفات فقط در کشت خاکی توصیه می شود و در کشت هیدورپونیک قابل مصرف نیست. کودهای فسفاته مورد استفاده در آب آبیاری باید کاملا محلول در آب باشد.

کودهاي فسفاته در خیار موجب افزایش سطح ریشه، گلدهی زود هنگام و در صـورت مصرف زیاد موجب گلدهی بیش از اندازه بوته خیار می گردد. که بعـدا موجـب ریـزش شـدید میوه می شود.

کودهای پتاسیم دار

 مونـو پتاسـیم فسـفات، سولفات پتاسیم، کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم در کودهای آبیاری مصرف عمده دارند. که با توجه به نوع خاک از آنها باید استفاده کرد.  مثلا کلرید پتاسیم به دلیـل همـراه داشـتن کلـر در آن محـدودیت مصرف در زمین های شور را دارد.

کودهای کلسیمی و منیزیمی

کود های محلول در آب کلسیمی، نیترات کلسیم می باشد که زیاد مـورد اسـتفاده قـرار  می گیرد. براي تامین منیزیم از سولفات منیزیم و یا از نیترات منیزیم نیز استفاده می گردد.

سایر کودهای میکرو را می توان به صورت محلول پاشی به گیاه داد. اغلب، برنامه های کودي گلخانه بر پایه کودهاي محلول در آب است تا بیشـتر عناصـر مورد نیاز گیاه به موقع تأمین می شود. معمولاً کودهاي محلول در آب قابلیت محلول پاشی نیز داشـته و در گلخانه نیز محلول‌پاشی رواج دارد

محلولپاشی برای فراهم کردن سریع عناصـر غـذایی بویژه عناصر کم نیاز (عناصر میکرو) می باشد. که باعث عملکـرد و کیفیـت بـالاي محصـول مـی شـود .تحـت شرایطی که جذب عناصر غذایی از خاك براي رفع نیاز گیاه کافی نیست، از این روش می توان کمک گرفت.

اگر کمبود عناصر کم نیاز طی دوره رشد مشاهده شود باید با محلولپاشـی آن را برطرف نمود. در این حالت محلولی با غلظت دو تا پـنج در هـزار از یـک منبـع محلـول عنصـر استفاده می شود.

زمان محلولپاشی بهتر است صبح زود یا عصر باشد.براي اطمینان از برطرف شدن کمبود می توان در دوره زمانی ده روز تا دو هفته محلولپاشی را تکـرار کـرد. باید توجه کرد که غلظت مورد استفاده به اندازه باشد، چرا کـه غلظـت بـیش از حـد توصـیه شـده باعث خسارت و صدمه دیدن برگ (گیاهسوزی) می‌شود.

همانطور که گفته شد تغذیه نقش اساسی در عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای دارد. پس اگر می خواهید کشت گلخانه ای موفقی داشته باشید یکی از اصول اصلی، کوددهی مناسب براساس آزمون خاک است. اگر در این زمینه سوالات بیشتری داشتین می توانید با نصب اپلیکیشن امداد کشاورز با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *