زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟-psalmocharias alhageos- امداد کشاورز
×

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

امدادکشاورز
22 خرداد 1400
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

انگور یکی از مهمترین میوه هایی هست، که از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار می‌گرفته است. و در ایران جایگاهی و اهمیت ویژه در بین درختان میوه دارد. عوامل مختلفی  از  جمله  آفات  گیاهی سالانه  باعث  وارد  آمدن خسارت  فراوانی  به  تاکستان ها  و  زیان های  مالی  فراوان  به موکاران می شوند. زنجره مو، یکی از مهمترین آفات باغ های انگور کشور است. خسارت این آفت از طریق مکیدن شیره گیاهی در ناحیه ریشه ی انگور می‌باشد. خسارت این آفت در بعضی مناطق انگورکاری  به ۹۰ درصد هم می‌رسد.

زیست شناسی زنجره مو

زنجره مو Psalmocharias alhageos دارای سه مرحل زیستی شامل حشره کامل، پوره و تخم می‌باشد.

حشره کامل به رنگ سبز روشن با چشم های سیاه و قهوه ای به طول ۲۰ تا ۲۸ میلی متر است. دارای بال های توری و شفاف بوده و حشرات نر تولید صدا می‌کنند. حشرات ماده دارای تخم ریز سر نیزه ای هستند، که توسط آن وی شاخه های سبز و نازک تخم ریزی کرده و سپس روی أن ها را با ماده ای اسفنجی سفید می‌پوشاند.

طول دوره جنینی تخم ها ۵۰ روز می‌باشد. . پس از تفریخ پوره های سن یک ظاهر می‌شوند و بر روی خاک می‌افتد. و بالافاصله خود را از لابه لایی خاک و شکاف زمین به ریشه علف های هرز و بعد به ریشه های مویی انگور می‌رسانند و از شیره آن شروع به تغذیه می‌کند. پس از تکمیل سنین پورگی که چهار سال طول می‌کشد و دوباره از سوراخ هایی که در سطح خاک کاملا پیدا می‌باشد، بیرون می‌آیند. و تبدیل به حشره کامل می‌شوند.

زنجره مو زمستان را به صورت پوره های سنین مختلف روی ریشه های مو در زیر خاک می‌گذرانند.

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

میزبان

این آفت علاوه بر انگور، به درختان دیگر مثل گردو، سیب، آلبالو، سنجد، پسته، انار، گلابی و درختان زبان گنجشنگ، نارون و تبریزی خسارت می‌زند.

خسارت زنجره مو

خسارت این آفت از طریق مکیدن شیره گیاهی در ناحیه ریشه توسط پوره ها و همچنین  ایجاد شکاف و تخمگذاری در داخل شاخه های یکساله و به ندرت دو ساله توسط حشرات ماده بالغ صورت می گیرد. تخم گذاری آفت روی سرشاخه ها، باعث قطع یا ایجاد اختلال در آوندهای آبکش شده و در نهایت موجب ضعف و سستی و بالاخره مرگ درختان انگور می‌شود.

حداکثر خسارت مربوط به پوره های نسل اخر می‌باشد. که با تغذیه از شیره نباتی باعث ضعف تدریجی درخت انگور شده. و به همراه آن باعث کوچک و کوتاه ماندن شاخ و برگ و میوه می‌شود. و در نهایت باعث خشک شدن گیاه می گردد.

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

راه های کنترل و مبارزه با زنجره مو

زمین سبک با زهکشی مناسب و ارقام مقاوم از موثرترین راه های مبارزه می‌باشد. همچنین عملیات زراعی از جمله بیل زدن پای درخت در زمستان، هرس شاخه های حاوی تخم حشره و تقویت درختان از روش های مبارزه با این آفت می‌باشد.

کنترل زراعی

 • هرس و سوزاندن شاخه های آلوده به تخم در طـی فصـل بهار و اوایل تابستان.
 • استفاده از حشره کش های گرانول فیپرونیـل (ریجنـت) بــه میزان ۵۰ گــرم بــه ازای هــر درخــت، ایمیداکلوپرایــد
 • رعایت اصـول باغبـانی: شـامل رعایـت فواصـل آبیـاری و تغذیه، هـرس و تربیـت مناسـب براسـاس دسـتورالعمل هـای کارشناسان
 • در صورت تراکم بالای جمعیت آفت، کاربرد روش های مختلف در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفت در طی مدت حداقل ۴ سال و به صورت همگانی در منطقه توصیه می‌شود.

کنترل شیمیایی

 • (کنفیدور) با غلظت های ۱۵ تا ۲۰ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب به ازای هر درخت. و یا تیامتوکسام (آکتـارا) به میزان ۲۰ گرم، به صورت کاربرد از طریق خاک در سطح سایه انداز درخت مو ،  قبل از آغاز پرواز حشرات کامل زنجـره در اواخـر بهار.
 • محلولپاشـی درختـان انگـور بـا کـائولین فـرآوری شـده WP، با غلظت ۵ درصد، حداکثر در دو مرحله به فاصله یک ماه، جهت جلوگیری از تخمگذاری آفت. زمان شروع محلول پاشی، قبل از ظهور حشرات کامل و فعالیت آن ها می‌باشد. که حدودا مصادف بـا اواخـر خـرداد الـی تیرماه است. در ضمن با توجه به باقیماندن کـائولین روی میوه ها، مصرف آن فقط برای تاکستان هایی که انگور آن برای مصرف تازه خوری و یا تولید کشمش تیزابی استفاده می شود. توصیه گردیده از کاربرد آن در تاکسـتان هـایی کـه انگـور آن جهت تولید کشمش به روش آفتابی و یا سایه آفتاب اسـتفاده میشود، خودداری شود.

کنترل

 • کاربرد لایه خاک دیاتومه در عمق خاک سایه انداز درخت انگور می تواند با ایجاد ممانعت در عبور پوره های زنجره و تلفات آن ها، موجب کاهش جمعیت آفت در خاک پای درختان انگور گردد. میزان استفاده حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم خاک دیاتومه به ازای هر درخت، در عمق ۲۵ الی ۳۰ سانتی متری و به ضخامت ۵/۰ الی ۱ سانتی متر، در خاک سایه انداز و مصرف گردد.
 • بخــش ســیگنال صــوتی در محــدوده فرکانســی ۴تـا ۸ کیلو هرتز جهت ایجاد اخـتلال در فراخـوانی جـنس نـر و در نتیجه کاهش میزان تخمریزی آفت روی شاخه های درختـان انگور. پخـش صـدای اختلال فقط در ساعات روشنایی انجام می‌شود.

روش استفاده  از سموم  جهت مبارزه با زنجره

جهت مصرف سم ، ابتدا خاک سایه انداز درخت به عمـق ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر برداشـته شـده. و پـس از ریخـتن محلول یا گرانول سم ،خاک برگردانده شده. و حداکثر ۲ تا ۳روز پس از تیمار درختان، آبیاری (روش آبیاری معمولی یا روش آبیاری تحـت فشـار ) انجام گیرد. در ضمن با توجه به پایداری طولانی این حشره کش هـا در خـاک حدود ۴۰ تا ۶۰ روز از مصرف غوره و برگ درختان مو خـودداری شود. توصیه می گردد در مناطق با برداشـت زودرس پس از برداشت محصول و در سایر مناطق قبل از ظهـور حشرات کامل در اواخر بهار سموم مصرف گردد.

https://www.mehrnews.com/news/5232729/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

کائولین چیست؟

کائولین یک ماده معدنی سفید رنگ حاوی سیلیکات آلومینیوم، محلول در آب و بدون اثر مخرب زیست محیطی است. این ترکیب جهت برنامه مدیریت تلفیقی آفات مناسب و مطمئن بوده و برای محافظت از گیاهان در برابر حشرات، پاتوژنها و همچنین از آفتاب سوختگی و تنش های حرارتی  استفاده می شود.

کائولین روی گیاهان به صورت یک لایه پودر سفید قرار می گیرد. و موجب تغییر رفتار حشرات و پاتوژن ها می‌شود. کائولین دارای خاصیت دورکنندگی، از تغذیه و تخم گذاری جلوگیری می کند. و منجر به کاهش بقای حشرات آفت میشود .از نکات بارز این ترکیب شستشوی آسان آن از روی محصول پس از برداشت می باشد.

 

 

منبع

حسین فرازمند ؛ دکتر حیدر ولی‌زاده ؛ دکتر مظاهر یوسفی. کنتـرل زنجـره مــو. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. ۱۳۹۷.

پریسا گنج پور ثالث. آشنایی با زنجره مو. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. ۱۳۹۵.

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط

Tomato end rot

عارضه ‌های میوه گوجه فرنگی

عارضه ‌های میوه گوجه فرنگی گوجه فرنگی گوجه فرنگی با نام علمی Lycopersiscom esculentum  از خانواده Solanaceae ، گياهي است يک ساله و بومي ...
امدادکشاورز
18 آذر 1399
آفات درختان میوه هسته دار

۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار

کشـت باغ هـای میوه هسته دارها بـه دلایل زیاد و مختلفی از جملـه بازارپسندی، نیاز بازارهای داخلـی ...
امدادکشاورز
11 خرداد 1400
مینوز گوجه فرنگی

کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی

کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی آفت مینوز گوجه فرنگی گوجه فرنگی در گلخانه ها هم مورد حمله آفات  و ...
امدادکشاورز
04 بهمن 1399
Call Now Button
فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه