×

سیاه شدن برگ مرکبات

امدادکشاورز
28 بهم 1399
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
سیاه شدن برگ مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات

علت سیاه شدن برگ مرکبات چیست؟

سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک  بر روی درختان مختلف از جمله مرکبات در نواحی گرم و مرطوب ایجاد می‌شود. سیاه شدن برگ مرکبات (Sooty mold) که بر اثر یک قارج ایجاد می‌شود. به عنوان یک بیماری درجه دوم محسوب می‌شود، که فرایند فیولوژیکی گیاه، از جمله فتوسنتز، رشد درخت و ….. مختل می‌کند.

هم اکنون اغلب باغ های شمال کشور به این بیماری مبتلا هستند.

علایم بیماری دوده ای شدن برگ مرکبات

علایم بیماری به صورت غشاء یا دوده سیاه و مخملی شکلی بر روی برگ، شاخه و میوه مشاهده می‌شود. که بارزترین علایم سیاه شدن برگ ‌ها می باشد. این قارج با پوشش سیاه رنگی روی سطح برگ و میوه ایجاد می‌کند. علاوه بر کاهش فتوسنتز و اختلال در رشد درخت به شدت بازار پسندی میوه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات

عامل سیاه شدن برگ مرکبات

بیماری سیاه شدن برگ مرکبات به علت وجود عسلک های ایجاد شده توسط حشرات مکنده شروع می شود. که قارج از حالت ساپروفیتی( غیر انگلی) خارج شده و باعث ایجاد بیماری می‌شود. قارچ عمل سیاه شدن برگ مرکبات که به آن قارج دوده ای یا فوماژین می‌گویند معمولا Capnodium  citri می‌باشد.

طی تحقیقات که در ایران انجام شده گفته شده. که عامل سیاه شدن برگ مرکبات در ایران قارج جدید Polychaeton artocarpi بر اساس نام گونه Microxyphium artocarpi می‌باشد. که به نمونه ایرانی معرفی شده است.

مهمترین عامل ایجاد بیماری سیاه شدن برگ مرکبات، تولید عسلک بر روی برگ ها توسط شته می باشند که عبارتند از:

۱-شته مرکبات Aphis nasturtii و Aphis citricola  و ……

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات

۲- شته جالیز  Aphis gossypii Glover

سیاه شدن برک مرکبات

۳- شته سیاه مرکبات  Toxoptera aurantia

سیاه شدن برگ مرکبات

۴- شته سیاه باقالا  Aphis fabae

سیاه شدن برک مرکبات

۵-شته قهوه ای مرکبات Toxoptera citricida

سیاه شدن برک مرکباتمبارزه با سیاه شدن برگ مرکبات

مبارزه با بیماری فوماژین فقط از طریق مبارزه با حشرات تولید کننده عسلک امکان پذیر هست. و رعایت بهداشت زراعی یا باغی در کنترل این بیماری نقش مهم و موثری دارد، باغ های شلوغ که سال هاست هرس اصولی و مناسبی نداشته اند و شاخه ها بسیار متراکم و در هم فرو رفته اند، مکان مناسبی برای تجمع آفات مکنده هست.

همچنین از بین بردن علف های هرز در داخل باغ و در کناره های باغات می تواند. محل تولیدمثل و زمستان گذرانی آفات را تخریب نماید.


بیشتر بخوانید : بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن


مقابله با شته های مرکبات

کنترل بیولوژیک : ﺷﺘﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه دﺷﻤﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرازﯾﺖﻫﺎ، ﺷﮑﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ هستند. اﯾـﻦﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ. از اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﯿﺴـﺖ. وﻟـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

کفشدوزک ها حشره کامل و لارو کفشدوزک هفت نقطه ای

  Coccinella septempunctata

سیاه شدن برک مرکبات

 

مگس‌های خانواده  Syrphidae   ( Paragus tibialis)

 اﯾﻦ ﻣﮕﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی از ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

سیاه شدن برک مرکبات

 

بالتوری ها: Formosa Chrysopa

ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﻧـﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی و ﺑﺎ اﺷﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان از ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات

 

مبارزه شیمیایی:

در صورتی که جمعیت شته ها در اوایل فصل زیاد باشد در هنگام شروع رشد جوانه ها می توان سمپاشی را با سموم اختصاصی شته کش انجام داد. در مورد شته هایی که باعث پیچیدگی برگ می شوند، سمپاشی باید قبل از پیچیدگی برگ ها صورت گیرد.

 جمعیت شته ها در اواخر بهار و آغاز تابستان به علت بالا رفتن درجه حرارت خود به خود کم می شود. در شمال ایران مبارزه شیمیایی با شپشک ها در اواخر خرداد یا اوایل تیر جمعیت این شته ها را پایین می آورد.

مبارزه شیمیایی با یکی از شته کش های اختصاصی مانند کونفیدور (ایمید اکلوپراید) به نسبت ۰/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب،  پی متروزین (چس) به نسبت ۰/۷۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب، پریمور (پریمیکارب) به نسبت ۰/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب و یا افوریا.

جهت خرید شته کش های کونفیدور کلیک کنید

سم پاشی زمستانه (اسفند ماه) با استفاده از روغن دو درصد به همراه سم علیه تخم کنه (فن­ پیروکسی­ میت) وغیره به نسبت ۲ در هزار.

فن­ پیروکسی­ میت کنه ­کشی غیر سیستمیک از گروه فنوکسی پیرازول (بنزوات) است. که با اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از کنه­ ها را در سنین مختلف پورگی، کنه بالغ و تخم در بسیاری از محصولات زراعی، درختان میوه و مرکبات کنترل می­ کند.

 

 

منبع:

خداپرست سیداکبر. معرفی قارچ های مولد کپک دوده ای مرکبات در استان گیلان. رستنیها. علمی پژوهشی. ۱۳۸۵.

ﺳﯿﺮوس آﻗﺎﺟﺎﻧﺰاده و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻏﻼﻣﯿﺎن. ﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺒﺎت (ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ(. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﮔﺮﻣﺴﯿﺮی. ۱۳۹۷

https://www.cabi.org/isc/datasheet/11238

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

برگ قاشقی سیب زمینی

برگ قاشقی سیب زمینی

برگ قاشقی سیب زمینی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی یکی از گسترده ترین و از نظر اقتصادی یکی ...
امدادکشاورز
25 بهم 1399
نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه نماتد مولد زخم ریشه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری‌زای ﮔﻴﺎﻫﻲ به حساب ...
امدادکشاورز
26 بهم 1399
آفات و بیماری‌ های مهم پیاز

آفات و بیماری‌ های مهم پیاز

آفات و بیماری‌ های مهم پیاز بیماری‌ های مهم پیاز بیماری پوسیدگی فوزاریومی پیاز برگها از نوک به رنگ زرد ...
امدادکشاورز
04 بهم 1399