×

کرم ساقه خوار ‌ذرت

امدادکشاورز
18 فرو 1400
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
کرم ساقه خوار ‌ذرت

کرم ساقه خوار ‌ذرت

ذرت

ذرت Zea از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ به حساب ‌می‌آید، ﮐﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﯿﻨـﻪ است. ذرت ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﺗـﮏ ﻟﭙـﻪاي و ﯾـﮏ ﺳـﺎﻟﻪ، ﮐﻪ از ﻏﻼت ﻣﻬﻢ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮ و ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﻧﺴﺎنﻫﺎ، دام و ﻃﯿﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارد. ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ذرت در دﻧﯿـﺎ همچنان رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ. ذرت در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻮرد حمله قرار بدهد که کرم ساقه خوار ‌ذرت یکی از آن ها می‌باشد.

کرم ساقه خوار ذرت

کرم ساقه خوار ذرت اروپایی Ostrinia nubilalis ، حشراتی ﭘﻠﯽﻓﺎژ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دارد. و در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 200 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در شمال و شمال غرب کشور کرم ساقه خوار اروپایی از جمله آفات اصلی ذرت می‌باشد، که خسارات زیادی وارد می‌کند.

میزبان

ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار اروﭘﺎﺋﯽ ذرت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. شامل ﮔﻨﺪم، ذرت، ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺎدﻧﺠﺎن، ﺳﻮﯾﺎ ،ﺳﻮرﮔﻮم ، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﮐﻨﺠﺪ می‌باشد. ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺖ از روي ﮐﻨﻒ ، ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر

کرم ساقه خوار ذرت در اﯾﺮان در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﯿﻼن، اردﺑﯿﻞ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﯿﻮع دارد. اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻣﻐﺎن در روي ذرت و ﺳﻮرﮔﻮم آﻓﺖ اصلی و مهم می‌باشد. علاوه بر این استان‌ها این افت از ﻓﺎرس، ﻗﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺰارع ذرت ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل شناسی کرم ساقه خوار ذرت

تخم: تخم در دسته های ۱۵ تا ۲۰ تایی به صورت نا منظم معمولا پر سطح زیرین برگ گذاشته می‌شود.

 

کرم ساقه خوار ‌ذرت

ﻻرو: ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهاي روﺷﻦ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي می‌باشد. ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻻروي ﺣﺪود 50 روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

حشرات کامل: ﺷﺐﭘﺮكﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮐﻮﭼﮏ می‌باشند. ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ و ﻧﺮﻫﺎ ﺗﯿﺮهﺗﺮ هستند. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 18 ﺗﺎ 24 روز اﺳﺖ.

 

کرم ساقه خوار ‌ذرت کرم ساقه خوار ‌ذرت کرم ساقه خوار ‌ذرت

زیست شناسی

کرم ساقه خوار ذرت زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﺳﻦ آﺧﺮ داﺧﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ می‌کند. و در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این افت معمولا ۳ نسل در سال دارد. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺗﺨﻢﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﻪاي در ﭘﺸﺖ ﺑﺮگﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪي وﺳﻂ ﺑﻮﺗﻪ ذرت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

خسارت کرم ساقه خوار ذرت

اوﻟﯿﻦ علایم آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ذرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺑﺮگﻫﺎ وارد ذرت شده، وﺧﺴﺎرﺗﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد. ﻻروﻫﺎي درﺷﺖ، ﺳﺎﻗﻪ را در ﭘﺸﺖ ﻏﻼف ﺑﺮگ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و از ﻣﺤﻞ ﮔﺮهﻫﺎ وارد ﻏﻼف ﺳﺎﻗﻪ ﻣﯽشوند. ﻓﻀﻮﻻت ﻻرو در ﻣﺤﻞ ﻏﻼف و ﻣﺤﻮر ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻞﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وارد آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﻗﻪ و ﮔﻞﻫﺎي ﻧﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﺑﻼل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻻرو اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از داﺧﻞ ﺳﺎﻗﻪ و اﯾﺠﺎد داﻻن در آن ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﺮه گیاهی ﻣﯽﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل می‌گردد. ﺳﺎﻗﻪﻫﺎي آﻟﻮده در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎي آﻓﺖ از ﻣﺤﻮر ﮐﺎﮐﻞ ذرت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ، اﺧﺘﻼل در ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻣﯽگردد. ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ذرت وارد می‌شود.

 

کرم ذرت کرم ذرت Ostrinia nubilalisکرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Ostrinia nubilalisکرم ساقه خوار ذرت کرم ذرتکرم ساقه خوار ذرتکرم ساقه خوار ذرت

ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار اروﭘﺎﺋﯽ ذرت، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ورود ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﯾﻮم می باشد.

روش های کنترل کرم ساقه خوار ذرت

کنترل زراعی

  • در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ذرت و ﮔﻨﺪم، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﮐﻒ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮايﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬران نشود.
  • ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻤﻊآوري و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.
  • اﻧﺠﺎم ﺷﺨﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺎﺋﯿﺰه
  • اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

اﯾﻦ ﺣﺸﺮه داراي دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي مختلف متفاوت می باشد. در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﭘﺎرازﯾﺘﻮﯾﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﺮﯾﮑﻮﮔﺮاﻣﺎ  و زﻧﺒﻮر ﺑﺮاﮐﻮن ﭘﺎرازﯾﺘﻮﯾﯿﺪ ﻻرو ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ آﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده می گردد.

همچنین استفاده از ﻓﺮمﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎﮐﺘﺮي Bacillus thuringiensis ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻻروﻫﺎي ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎﮐﺘﺮي Bt ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌گردد.

کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار ‌ذرت

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار nubilalis O.، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ %50 ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج  و ﻫﻨﻮز وارد ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪود %70 ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﺮگﻫﺎيﺷﺎن ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻓﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﮑﺮار ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ 10 روز ﭘﺲ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اول ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽگردد.

 ﻓﻮزاﻟﻦ و ﭘﺮوﻓﻨﻔﻮس را ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮارﻫﺎي ذرت ، و ﺣﺸﺮهﮐﺶ اﺳﭙﯿﻨﻮﺳﺎد(SC 24%) ﺣﺸﺮهﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎي ﭘﯿﺮﯾﺪاﻟﯿﻞ  (EC 50%)، اﯾﻨﺪوﮐﺴﺎﮐﺎرب (EC 15%) و ﺗﯿﻮدﯾﮑﺎرب (DF 80%) ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮﺳﺎد در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

منبع:

ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ، ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﺣﺴﯿﻦ رﻧﺠﺒﺮ اﻗﺪم و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺎديزاده. دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ ذرت. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر. ۱۳۹۵.

https://en.wikipedia.org/wiki/European_corn_borer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

 آفت شته خونی سیب

آفت شته خونی سیب و راه‌های کنترل آن

آفت شته خونی سیب و راه‌های کنترل آن  آفت شته خونی سیب و راه‌های کنترل آن چیست؟  آفت شته ...
امدادکشاورز
24 دی 1399
کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار کرم گلوگاه انار، مهمترین عامل‌ کاهش‌ کمی‌ و کیفی‌ محصول‌ انار و یکی از موانع ...
امدادکشاورز
29 بهم 1399
شپشک سان ژوزه

آفت شپشک سان ژوزه

آفت شپشک سان ژوزه شپشک سان ژوزه Diaspidiotus pernicious یا  Quadraspidiotus perniciosushاین آفت سپردار از آفات قرنطینه بوده ...
امدادکشاورز
27 فرو 1400