کوددهی سیب -کوددهی و تغذیه سیب-Apple fertilizer- امداد کشاورز
×

کوددهی و تغذیه سیب

امدادکشاورز
18 اردیبهشت 1400
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
کوددهی سیب

کوددهی و تغذیه سیب

اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮدﺳﯿﺮی، از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ویژه ای ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﯿﺐ دارا هست. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺳﯿﺐ ﻣﻘﺎم اول را در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ دارا هست. ولی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎغ های ﺳﯿﺐ ﮐﺸﻮر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺧﺎک ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و آﻫﮑﯽ قرار دارندبه همین دلیل اﮔﺮ ﮐﻮددﻫﯽ سیب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم نشود، درﺧﺖ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار داده. پس یکی از کم هزینه ترین و در عین حال موثرترین اقدامات در این جهت، کوددهی سیب منطبق بر اصول علمی و فنی هست.

سیب

سیب(Malus domestica) ، از خانواده گلسرخیان و دارای حـدود ۳۰ گونـه می‌باشد .سیب ازگروه میوه هـای دانـه دار و برگریـز )خـزان کننـده( هست. بیشـتر درمناطق دارای آب و هوای سرد و معتدل کشت می شود.منشـاء اصـلی سـیب، آسـیای مرکـزی است. باغداران در باغهای تجاری، با توجه بـه اولویـت هـای بـازار هدفشان، تولید سیبی به قطر ۷ تا ۸ سانتی متر را می‌پسندند. و  سیبهایی با قطر کمتر از ۵ سانتی متر معمـولاً برای صنایع تبدیلی استفاده می‌شود. مهمترین ارقام خارجی که هم اکنـون در ایـران کشـت مـی‌شـوند. عبارتنـد از: زرد لبنـانی، قرمـز   لبنانی، رویالگالا و فوجی است.

کوددهی سیب

تولید سیب در کشور با چالش هایی نیز روبرو است. که مهمترین آن ها عبارت است از:

 • عملکرد کم و هزینه زیاد در واحد سطح
 • سال آوری
 • ریزش بیش از حد گل و میوه
 • انبار داری ضعیف (فاسد شدن و یا پودری شدن میوه در انبار)

کوددهی سیب

کود آلی

اضافه کردن کود آلی بهترین روش برای بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی مانند تامین تمام انواع عناصر غذایی، کاهش شوری خاک و زیسـتی مانند افزایش موجودات مفید خاکی می‌باشد. این اقدام سازگار با محیط زیسـت است. و باعث بهبود باردهی و کیفیت محصول می شود.

از مهمترین منابع ماده آلی در خاک، خاک برگ، انواع کمپوست با منشا گیاهی و کود دامی پوسیده نام برد. همچنین کشـت گیاهانی مانند انواع شبدر و یونجه در بین ردیف ها و زیر خاک کردن آن ها به عنوان کـود سبز، در افزایش مواد آلی خاک نقش دارد.

کود نیتروژن ( ازت)

کمبود نیتروژن

 • کوچک ماندن درخت(رشد کم سرشاخه هـا)
 • کـاهش محصـول، (سـال آوری) یک سال محصول کم و یک سال بیشتر(،
 • افت کیفیت و انبارمانی ضعیف میوه

در صورتی که کمبود خیلی شدید باشد، رنگ برگ ها، سبز کمرنگ می‌شود.

کوددهی سیب

البته مصرف زیاد کودهـای نیتروژنـی  در اواخر فصل رشد، موجب کاهش کیفیت رنگ، طعم و انبارمانی میـوه مـی شود.و برگ ها دیرتر خزان می کنند و سرشاخه ها به سرمازدگی زمستانی، حساس می شود.

مصرف کود نیتروژنی

در روزهای اول فصل رشد که خاک سرد می‌باشد و ریشه ها فعالیت چندانی ندارند، درخت سیب وابسته به ذخیرهای نیتروژن سال گذشته موجود در اندام های خود است. به همـین دلیل مصـرف خاکی کودهای نیتروژنی در فروردین ماه توصیه نمی‌گردد. زیرا کارآیی مصرف کود کـم اسـت. دادن همان کودهای آلی به تنها در این روزها کفایت می‌کند. ولی درصورت ناکافی بودن این منبع (ناشی از مصرف کمتر کود نیتروژنی در سال گذشته) تشکیل جوانه های گل کاهش یافته و سـال آوری  تشدید می شود. برای رفع این مشکل، محلول پاشی کود نیتروژنی موثر می‌باشد.البته به این طریق در مقـدار مصـرف کـود نیتروژنـی نیـز صرفه جویی می‌گردد، زیرا مقدار مصرف کود در محلول پاشی بسـیار کـم می‌باشد.

باغـداران با توجـه بـه امکانات و ویژگی های اقلیمی می توانند بعد از تورم جوانه ها (قبل از باز شدن شـکوفه ) و یـا بلافاصـله بعد از برداشت محصول (حداقل ۳ هفته قبل از خـزان برگهـا ) محلول پاشی کنند. ایـن محلول پاشی مخصوصا اگر با روی و بر همراه باشد، در مقاومت شکوفه ها بـه سـرمای بهـاره نیز موثر است.

میزان مصرف کود نیتروژن

اوره سالانه مورد نیاز یک اصله درخت سیب بارور به گرم =  ۱۴ ×محیط طوقه درخت به سانتی متر منظور  از  محیط  طوقه،  قطر  تنه  درخت  در  نزدیک  سطح  خاک است  .این  مقدار  کود باید در سه نوبت مصرف شود . یک چهارم پس از ریزش گلبرگ ها .دو چهارم یک ماه بعد و یک چهارم نیز بعد از گذشت یک ماه دیگر .پس از مصرف کود اوره، با تجزیه برگ در نیمه تابستان،مقدار  کود  برای  سال  آینده  را  با  دقت  بیشتری  تنظیم  باید شود  .غلظت  مناسب  نیتروژن  در  برگ درختان سیب حدود2/2درصد است.

از انواع کودهای نیتروژنه مانند سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم می توان استفاده کرد.

مهمترین عوامل موثر بر مقدار نیاز درختان سیب به کود نیتروژنی عبارتند از:

 • اندازه تاج درخت :هر چه تاج درخت بزرگتر باشد، نیـاز بـه کـود نیتروژنـی بیشـتر اسـت
 • هرس : هر چه هرس شدیدتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی کمتر است
 • باردهی : هر چه عملکرد میوه بیشتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی بیشتر می شود.
 • تعداد درخت در واحد سطح :تعداد درختان بیشتر در هکتار، نیاز باغ به کـود نیتروژنـی را افزایش می دهد.
 • مصرف سالیانه کود آلی :ب ا مصرف کود آلی مرغوب، از نیاز به کود نیتروژنی کم می شود.
 • تراکم علف های هرز : هر چه تراکم علفهای هرز بیشتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی بیشتر است.
 • مدیریت آبیاری :در سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای ) بـه کـود نیتروژنـی کمتـری در مقایسه با آبیاری سطحی نیاز است. زیرا در حالت آبیاری سطحی آبشویی خاک بیشتر است.

کود فسفر

علایم ظاهری کمبود فسفر به ندرت در باغ های بارده سیب دیده می شود .در کمبود شدید فسفر، برگ ها متمایل به ارغوانی شده و لبه های آن برنزی می شود.

کوددهی سیب

اصولا کمبود فسفر در باغات سیب کم است. تحرک فسفر در خاک کم می‌باشد. و هر چه بافت خاک سـنگین تـرباشد (رس بیشتر)، تحرک کود فسفاتی در خاک کمتر می شود. بنابراین دراین شـرایط بایـد کـود فسـفاتی را در اعماق پایین تر به کار برد. علت دیگر نشان دادن کمبود در درختان سیب، عدم فعالیت کافی ریشه ها، علیـرغم بـالا بـودن غلظت فسفر در خاک است. این امر نیـز ممکـن اسـت ناشـی از بیمـاری، تهویـه ناکـافی ناشـی از آبیاری سنگین و یا موارد دیگر باشد.

در صورت ناکافی بودن فسفر خاک، کاربرد کودهی فسفر دار در زمان کاشت نهال مفید می‌باشد، زیرا باعث گسترش بهتر ریشه، در سالهای اول احداث باغ می گردد.

کودهای سوپر  فسفات  ساده و  سوپر  فسفات تریپل ارزانترین کودهای فسفاتی  مناسب برای باغ های  سیب هستند در  صورت  نیاز  به  مصرف  کود  فسفاتی، مقدار مصرف بستهبه  نتایج  تجزیه خاک و برگ و سایر شرایط متفاوت و معمولاً بین ۲۰۰ تا  ۱۰۰۰گرم فسفر برای یک درخت می باشد.

کود پتاسیم

علایم کمبود پتاسیم

اگر درختان سیب از تغذیه پتاسیمی خوبی برخودار نباشند، اندازه تاج درخت کوچکتر از حالت معمول می شود . میوه نیز کوچکتر و پوست آن کم رنگتر از حالت عادی می شود .زمانی که کمبود  پتاسیم  خیلی شدید  باشد،  گلدهی و  تشکیل  میوه  نیز  مختل  می شود. در  کمبود  شدید، برگ های  پیر  به  رنگ  سبز  متمایل  به  آبی  می‌شوند. و  به  تدریج  لبه  برگ  دچار  سوختگی  می شود. با ادامه کمبود، سوختگی به سمت داخل برگ گسترش می‌یابد.

کوددهی سیب کوددهی سیب کوددهی سیب

زمان و میزان کود پتاسیم

با توجه به تحرک کم کودهای پتاسـیمی در خـاک، و امکان تثبیت آنها در خاک، بهتر آن است که در اواخر اسفند، کودپتاسیمی بـه صـورت خـاکی (چالکود) و یا اختلاط با خاک استفاده شود. کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم، کودهـای  مناسـب بـرای   مصرف در باغ سیب است .

در صورت نیاز به مصرف کود پتاسیمی، مقدار مصـرف بسـته بـه شـرایط متفاوت و معمولاً بین ۵۰ تا ۳۵۰گرم برای هر درخت می باشد در صورتی که بـه هـر دلیلی در طول فصل برای رفع کمبود پتاسیم کاری صورت نگیرد، می تـوان پـس از برداشـت میـوه، کـود حاوی این عنصر را محلول پاشی کرد. سولفات پتاسیم، کـود مناسـبی برای باغ سیب می باشد. مصرف این کود به صورت کود آبیاری از اثربخشی آن کم می کند.

کود کلسیم

علایم میوه های دارای کلسیم کـم:

سـرعت تـنفس بـالاتری داشته و زودتر می رسند. در این حالت هنگام نگهداری در انبار و یـا از زمـان بسـته بنـدی تـا فـروش،       بافت میوه نرم شده و دچار ناهنجاریهایی چون لکه تلخی، لکه چوب پنبه ایو اسکالد می شوند.

کوددهی سیب

رعایت موارد زیر کمک زیادی به افزایش غلظت کلسیم در میوه می‌کند:

 • مصرف به اندازه کود نیتروژنی: با مصرف بیش از حد کود نیتروژنی، رشد رویشی درخت تشدید شده و بیشترکلسیم جذب شده از خاک، به برگها و  شاخه ها  منقل می‌شود. و سهم کمی برای  میوه ها  باقی می ماند. به طور کلی، در صورتی که رشد سرشاخه  ها در سال بیش از ۴۰سانتی متر باشد، احتمال کمبود کلسیم در میوه وجود دارد.
 • مصرف به اندازه کودهای پتاسیم و منیزیمی: مصرف بیش از حد این کودها،  هم  جذب کلسیم از خاک و هم انتقال کلسیم به میوه را مختل می کند.
 • توجه به تغذیه عنصر بور: کمبود بور باعث می شود، تا از تحرک کلسیم در اندام های درخت کم شود. و مقدار کمتری از آن به میوه انتقال بیابد.
 • هرس زمستانه مناسب: هرس بیش از حد درختان، رشد رویشی را در سال آینده زیاد کرده. و در این صورت کلسیم بیشتر به برگ ها و شاخه ها هدایت شده و سهم کمتری برای میوه ها می ماند .
 • تولید میوه سیب با اندازه متوسط: در شرایط یکسان، هر چه انـدازه میـوه بزرگتـر باشـد، غلظت کلسیم آن کمتر می شود .میوه های بزرگتر معمولا هنگامی دیده می شوند کـه بـار درخـت کم باشد .کم باری درخت، رشد رویشی را نیز تشدید می نماید که به نوبـه خـود ،کـاهش بیشـتر غلظت کلسیم درمیوه را به دنبال دارد.
 • آبیاری مناسب:خشکی محیط ریشه باعث خواهد شد تا بـرگ هـا مقـداری از آب و کلسـیم موجود در میوه را به سوی خود بکشانند .به این ترتیب مقدار کلسیم میـوه کـاهش مـی یابـد.

در صورتی که غلظت کلسیم کم باشد، محلولپاشی میوه با کلرید کلسیم از نوع مرغـوب و با خلوص بیش از ۷۸درصد توصیه می‌شود. .ده روز پـس از ریـزش گلبرگ هـا، مـی تـوان اولـین محلول پاشی را با غلظت 2در هزار انجام شود .تکرار آن پس از دو هفتـه و در کـل سـه تـا چهـار مرتبه تکرار آن تا حد زیادی از بروز ناهنجاری  ها جلوگیری می کند. .بـرای جلـوگیری از سـوختگی میوه، احتیاط های مربوط به محلولپاشی رعایت شود.

کود منیزیم

 علایم درختان سیب دچار کمبـود منیـزیم:

 • تاج کوچکتری دارند .
 • میخچه ها نازک، ضعیف و شکننده
 • خزان و ریزش زود هنگام برگ درخت

در کمبود شدید، برگ ها دچـار زردی و سـوختگی  بین رگبرگ می‌شود. در صورتی که این عارضه شدت داشته باشد، گلدهی درخت نیز کاهش مـی یابـد. و گـاهی نیـز تشکیل میوه از تغذیه نامناسب منیزیم تاثیر می‌گیرد. یعنی تعداد گل کـاهش نیافتـه، امـا تعـداد گلهایی که به میوه تبدیل می شود، کم می‌شود.

کوددهی سیب

در صورتی که غلظت منیزیم در برگ درخـت سیب ناکافی باشد، محلولپاشی، راه حل مناسبی می باشد ارزانتـرین کودهـای مـوثر منیزیم دار، سولفات منیزیم هستند .این کود را می تـوان بـا غلظـت ۵ در هـزار محلولپاشـی کرد .تا  20روز پس از تشکیل میوه، مناسبترین زمان برای این محلولپاشی است.

کود آهن

علایم ظاهری کمبود آهن معمولا در اوایل بهار مشاهده مـی شود.

ابتدا برگهای سرشاخه های درخت سیب به زردی می رود. ایـن زردی از بـین رگبرگ ها آغازمی شود. (رگبرگهای سبز در میان پهنک زرد یا سفید).با ادامـه  کمبـود، سـوختگی برگ نیز آشکار می‌شود.

Apple fertilizer

کوددهی سیب

علت کمبود آهن

در خاکهای آهکی، بـی کربنـات موجـود در محلـول خـاک، مـانع عمده جذب آهن توسط ریشه می‌شود .هر چه رطوبت خاک بیشتر باشد، غلظت بیکربنـات  نیـز  بیشتر می شود. به همین علت کلید مبارزه با کمبود آهن در باغ های سیب، آبیاری به انـدازه می‌باشد. آبیاری سنگین، عامل اصلی بروز کمبود آهـن اسـت. شـدت کمبـود آهـن در یـک بـاغ در سال های مختلف ممکن است متفاوت باشد .به عبارت دیگر آب و هـوا بـر ایـن پدیـده تـاثیر گذار می‌باشد. .در بهارهای سرد و پر بارش، احتمال بـروز کمبـود آهـن   بیشـتر اسـت. همچنـین قطعـات مختلف یک باغ ممکن است این عارضه را با شدت های متفاوتی نشان دهند

مصرف کود آهن

محلول پاشی درختان سیب با سولفات آهن نیز می تواند بسته به کیفیت کود و شرایط محیطی و مدیریتی، در  مداوای  زردی  برگ  درختان  سیب  موثر  باشد. در  هر  حال  هنگام محلول پاشی باید مراقب  سوختگ برگ و میوه  بود.

کلات های آهن،  موثرترین کودها  برای  مقابله  با  کمبود  آهن  می باشند. کلاتهای  آهن  در  صورت مصرف  در  اوایل  فصل  رشد ( خاک سرد و یا خیلی مرطوب) کارآیی کمتری دارند و بهتر است در ابتدای مرحله رشد سریع سرشاخه ها به همراه آبیاری مصرف گردد .

کود روی

علایم کمبود روی در درختان سیب

 • گلدهی و میوه دهی درختان به شدت مختل می شود .
 • رشد کلی درخت نیز کاهش می‌یابد. و درختان کوچک تر از اندازه معمول می‌شوند

Apple fertilizer

در کمبود شدیدکه علایم ظاهری کمبود دیده می‌شود. در انتهای سرشاخه ها برگها درشت تر و به هم نزدیکتر می باشد .اما در وسط شاخه، برگها ریزتر و فاصله آنها از هم بیشتر می شود .در این حالت سرشاخه جارویی شکل به نظر می‎رسد. در باغ سیب  حتما  باید  از  مصرف  بی  مورد  کود  فسفاتی  اجتناب  کرد .درغیر  این  صورت  کمبود  روی شدت  یافته  و  باغدار  ضرر می‌کند.

در صورت کمبود مصرف خاکی کود سولفات روی توصیه می شود. بسته به شدت کمبود، تا  ۵۰۰ گرم سولفات روی برای  هر درخت بالغ توصیه می شود .این کود باید در سایه  انداز  درخت  پخش و سپس با خاک مخلوط شود . در صورتی که  باغدار  بخواهد  کود  را  به  همراه  آب  آبیاری  استفاده کند، باید از کلاتهای  دارای  روی استفاده کند.

محلول  پاشی  با  سولفات  روی  نیز  در  درمان  کمبود  موثر  است  . زمان  مناسب  این محلولپاشی،  در  هنگام  تورم  جوانه ها  (قبل  از  باز  شدن  شکوفه ها) و یا  پس  از  ریزش  گلبرگ ها  و  یا پس از برداشت میوه (تا دو هفته قبل از خزان)، با غلظت 5 در هزارمی باشد

راهنمای کوددهی سیب بارده(بالغ) بر اساس مراحل رشد و نتایج آزمون خاک و برگ

مرحله رشد

نوع کودمقدار مصرفروش مصرف

توضیحات

خواب زمستانی (قبل از تورم جوانه ها)

انواع کود آلی (دامی، کمپوست و .) مرغوب و ارزانتا 25تن در هکتار، بر حسب توان مالی باغداراختلاط با خاکی که در هنگام آبیاری خیس می شود

در صورتی که نتایج تجزیه خاک(عمق صفر تا 30سانتی متر)، میزان ماده آلی خاک را کمتر از 3درصد نشان دهد

خواب زمستانی (قبل از تورم جوانه ها)

کودهای سوپر فسفات تریپل وسولفات پتاسیم و سولفات رویتا 3کیلوگرم برای هر درختاختلاط با خاکی که در هنگام آبیاری خیس می شود

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته، نیاز به هر یک از این کودها را تایید نماید :فسفر کمتر از 11/0درصد، پتاسیم کمتر از 2/1درصد، روی کمتر از 15میلی گرم در کیلوگرم .

خواب زمستانی (قبل از تورم جوانه ها)

کودهای  سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم  و سولفاتهای آهن و روی

تا 5/1کیلوگرم برای هر درخت

چالکود یا کانالکود، به همراه کود آلی فراواندر سایه انداز درخت در جایی که با آبیاری خیس میشود

در صورت عدم اجرای ردیف های 1و 2،اعمال شود .همچنین نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته نیز بایستی نیاز به مصرف هر یک از این کودها را تایید نماید :فسفر کمتر از 11/0درصد، پتاسیم کمتر از 2/1درصد، غلظت آهن در برگ ملاک نیست و در صورت زردی برگهای انتهای شاخه در سال گذشته مصرف شود، روی کمتر از 15میلی گرم در کیلوگرم .

تورم جوانه ها (قبل از باز شدن جوانه)

اوره، سولفات روی و اسید بوریکمحلول با غلظت ۵ در هزارمحلول پاشی

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته، نیاز به هر یک از این کودها را تایید نماید :نیتروژن برگ کمتر از 2/2درصد، روی کمتر از 15و بور کمتر از 20میلی گرم در کیلوگرم

بلا فاصله پس از ریزش گلبرگها  (تشکیل میوه)

اوره50تا 150گرم برای هر درختکود آبیاری، یا پخش بر روی خاک سایه انداز و بلافاصله آبیاری

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاری انجام خواهد شد، برای سال آینده، دقیقتر شود .به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 2/2درصد بشود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

تا بیست روز پس از ریزش گلبرگ ها و تشکیل میوه

سولفاتهای پتاسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و اسید بوریکمحلول با غلظت 5در هزارمحلول پاشی

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته، نیاز به محلولپاشی هر یک از این کودها را تایید نماید :پتاسیم کمتر از 2/1درصد،   منیزیم کمتر از 2/0درصد، غلظت آهن در برگ ملاک نیست و در صورت زردی برگهای سرشاخه )در سال گذشته یا سال جاری (مصرف شود، روی کمتر از 15پی پی ام، منگنز کمتر از  25پی پی ام و بور کمتر از 20پی پی ام

حدود یک ماه پس از ریزش گلبرگها (میوه در حدود اندازه فندق)

اوره

150تا 450 گرم برای هر درخت

کودآبیاری یا پخش بر روی خاک سایه انداز و بلافاصله آبیاری

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاری انجام خواهد شد، برای سال آینده دقیقتر شود .به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 2/2درصد گزارش شود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

حدود دو ماه پس از ریزش گلبرگها (میوه در حدود اندازه گردو)

اوره100تا 300 گرم برای هر درختکودآبیاری یا پخش بر روی خاک سایه انداز و بلافاصله آبیاری

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاری انجام خواهد شد، برای سال آینده دقیقتر شود .به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 2/2درصد گزارش شود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

از دو هفته پس از ریزش گلبرگها تا دو هفته قبل از برداشت میوه

کلرید کلسیممحلول با غلظت  2در هزارمحلولپاشی5 هر دو هفته یک بار

در صورتی مصرف شود که نتایج تجزیه برگ سال گذشته و یا سال جاری، نشان دهنده غلظت کلسیم کمتر از5/1درصد باشد کمتر از 2/2درصد گزارش شود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

پس از برداشت میوه

اوره و سولفاتهای پتاسیم، آهن، روی، منگنز، مس و اسید بوربکمحلول با غلظت   10در هزارمحلولپاشی

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در نیمه تابستان سال جاری، نیاز به محلولپاشی هر یک از این کودها را تایید نماید :نیتروژن کمتر از2/2درصد، پتاسیم کمتر از2/1درصد،  غلظت آهن در برگ ملاک نیست و در صورت زردی برگهای سرشاخه در سال گذشته مصرف شود، روی کمتر از 15پی پی ام، منگنز کمتر از 25پی پی ام ، مس کمتر از 5پی پی ام و بور کمتر از 20پی پی ام

منبع:

دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه درخت سیب. وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب. ۱۳۹۶.

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط

میزان هیومیک اسید برای هر گیاه + نحوه مصرف

میزان هیومیک اسید برای هر گیاه + نحوه مصرف

اسید هیومیک اغلب همراه با اسید فولویک و هومین گروه بندی می شود. این مواد کیفیت خاک ...
امدادکشاورز
20 شهریور 1400
بیماری آتشک چیست؟

بیماری آتشک چیست؟

بیماری آتشک چیست؟   آتشک چیست؟   بیماری آتشک یک بیماری باکتریایی در سیب، گلابی و به است که به دلیل ...
امدادکشاورز
23 بهمن 1399
افزایش مقاومت گیاهان به استرس

افزایش مقاومت گیاهان به استرس

افزایش مقاومت گیاهان یک اصل مهم در کشاورزی است. زیرا به مرور استفاده از سموم شیمیایی کاهش ...
امدادکشاورز
13 شهریور 1400
Call Now Button
فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه