درختان خشکبار, کاشت و پرورش گیاهان

گردوی پکان چیست؟

گردوی پکان چیست؟

درﺧﺖ گردوی ﭘﮑﺎن (Carya  illinoensis) ازﺧﺎﻧﻮادﻩ Juglandaceae ﺑﻮدﻩ. و ﺑﻮﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎیی پایینی دارد، و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم را به خوبی ﺗﺤﻤﻞ می‌کند. گردوی پکان (گردوی گرمسیری) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدوی اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ کیفیت ﺑﺎﻻیی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ.

ارزش غذایی

ﻣﻐﺰ داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﯽ است. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﻴﻮﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ارﻗﺎم ۵ تا ۷ درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﺁن ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻟﻔﺎ، ﺑﺘﺎ و دﻟﺘﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول، اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﮏ و اوﻟﺌﻴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع (اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﮏ) در روﻏﻦ ﭘﮑﺎن ﮔﺎهﯽ ﺗﺎ ۷۰ درﺻﺪ هﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ. به ﺪﻟﻴﻞ  درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (ﺣﺪود۱۸ درﺻﺪ) ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ درﮔﺮوﻩ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ در هرم ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ شده است. هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ داراﯼ۱۵  ﺗﺎ ‍۱۲درﺻﺪﮐﺮﺑﻮهﻴﺪرات، ٣-۴ درﺻﺪ ﺁب و ۵/١ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﺁهﻦ، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ،ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ( و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ هﺎﯼ A، B1 ،B2  و C است.

گیاهشناسی گردوی پکان

درخت

درخت”پکان” یا “گردوی آمریکایی” درختی بــزرگ بــا عــادت رشــد گســترده و تاج بــاز، قــوی، تنومنــد و پرشــاخ و بــرگ می‌باشد. کـه در زمستان خزان، و ارتفــاع تاج آن بــه ۳۰ تــا ۶۰ متــر می رسد. ﺟﻨﺲ داراﯼ ﻧﻮزدﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺳﻴﺰدﻩ ﻋﺪد از ﺁﻧﻬﺎ  ﺑﻮﻣﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺁﺳﻴﺎ است. اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن داراﯼ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺸﮑﺒﺎرﯼ، ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ و ﮐﺎرﺑﺮﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺒﻠﻤﺎن می‌باشد.

 

گردوی پکان گردوی پکان

ریشه

گردوی ﭘﮑﺎن درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺰرگ، ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮ۵۰ ﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﻗﻄﺮﺗﻨﻪ ۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﻳﺸﻪ هﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺤﻮرﯼ اﺳﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدو و رﻳﺸﻪ‌هﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ ﺁن ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ‌ﻳﺎﺑﺪ.

برگ

ﺷﺎﺧﻪ‌هﺎﯼ ﺟﻮان و ﺑﺮﮔ‌‌‌ﻬﺎ ﮐﺮﮐﯽ، ﺑﺮگ رﺳﻴﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون ﮐﺮﮎ، ﻓﻠﺴ‌‌ﻬﺎﯼ ﺟﻮاﻧﻪ هﺎ ﮐﻢ، ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺷﺎﻧﻪ اﯼ می‌باشند.

 

گردوی پکان

گل ها

درختی ﺗﮏ ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﮏ ﺟﻨﺲ، ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ، ﮔﻠﻬﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﺒﺮگ و ﮐﺎﺳﺒﺮگ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻠ‌‌‌ﻬﺎﯼ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎﺗﻮن هﺎﻳﯽ ﺧﻮﺷﻪ اﯼ ﺑﺎرﻳﮏ و دراز وﮔﺎهﯽ داراﯼ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ  روﯼ ﭼﻮب ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻇﺎهﺮ شده، و داراﯼ ٣-٧ ﭘﺮﭼﻢ در هر ﮔﻞ وﮐﺎﺳﺒﺮﮔﻬﺎ ٢-٣ ﻟﺒﻪ اﯼ می‌باشد.

گردوی پکان گردوی پکان

میوه

ﻣﻴﻮﻩ ﭘﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ هست. ﻣﻐﺰ داﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺬر ﺁن داراﯼ ﻣﺰﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ. ﺳﻦ ﺁﻏﺎز ﺑﺎردهﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدو ﻧﻬﺎل هﺎﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﯼ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎردهﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن اﻏﻠﺐ داراﯼ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮑﻮﮔﺎﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮدﻩ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ حاصل شدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺑﺎغ باید ارﻗﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

گردوی پکان گردوی پکان گردوی پکان

اﻳﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ دورﻩ رﺷﺪ ۱۵۰ ﺗﺎ۱۲۰ روزﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﯼ ٢٢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ.

ﻧﻴﺎزهاﯼ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ گردوی پکان

نیاز آب و هوایی

گردوی پکان ﮔﻴﺎهﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﻧﻴﺎز، روﺷﻨﺎﻳﯽ ﭘﺴﻨﺪ و ﻃﺎﻟﺐ ﺁب هوای ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم، ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﯼ می‌باشد. اﻳﻦ درخت ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮔﺮم ﺳﺎزش دارد، و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎهاﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ بین ۱۴ تا ۶۴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎهاﯼ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ۱۸- تا ۲۹- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ۷۴۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارا هست. وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺪودﻩ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرش ۵۱۰ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎرش۲۰۱۰ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ است. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﯽ، اﻳﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ۴۰۰-۶۰۰ ﺳﺎﻋﺖ دﻣﺎﯼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از٧  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﻴﺎز دارد. ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻪ هﺎﯼ زاﻳﺸﯽ ﺁن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

خاک

از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﮎ، اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺤﺪودﻩ وﺳﻴﻌﯽ از ﺧﺎﮐ ﻬﺎ هستند. وﻟﯽ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺧﻮد را در ﺧﺎﮐﻬﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻮﻣﯽ ﺑﺎ زهﮑﺸﯽ ﺑﺎﻻ و pH ﺣﺪود ۵/۵ ﺗﺎ ۶ دارد. و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﺧﺎﮐﻬﺎﯼ ﺷﻮر، ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺎﮐﻬﺎﯼ ﺑﺎ زهکش ﭘﺎﻳﻴﻦ، رﻳﺸﻪ ها ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ و از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ. و ﮔﻴﺎهان رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ. و رﻳﺰش ﻣﻴﻮﻩ هﻢ اتفاق می‌افتد. همچنین در اﻳﻦ ﺧﺎﮐﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ رﻳﺸﻪ اﯼ هم وﺟﻮد دارد.

ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ

از آنجا که درﺧﺖ ﭘﮑﺎن ﺗﮏ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﮔﻠ‌ﻬﺎﯼ ﺗﮏ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻧﺮ وﮔﻠﻬﺎﯼ ﻣﺎدﻩ هﺮ دو ﺑﺮ روﯼ ﻳﮏ درﺧﺖ وﻟﯽ ﺟﺪا ازهﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ. همچنین در اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ همزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﺁن دﻳﮑﻮﮔﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮑﻮﮔﺎﻣﯽ در درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻧﺮ ﭘﻴﺶ رﺳﯽ (Protandrous) و ﻣﺎدﻩ ﭘﻴﺶ رﺳﯽ (Protogynous) رخ ﻣﯽدهﻨﺪ. ﮐﻪ  اﻟﺒﺘﻪ  درﺧﺘﺎن ﭘﮑﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ رﻗﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮﯼ هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ هر دو ﺣﺎﻟﺖ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ. درﺣﺎﻟﺖ اول ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻧﺮ ﻗﺒﻞ ازﮔﻠﻬﺎﯼ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎز ﺷﺪﻩ. وﮔﺮدﻩ ﺧﻮد را ﺁزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻣﺎدﻩ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻧﺮﮔﺮدﻩ ﺧﻮد را ﺁزاد ﮐﻨﻨﺪ، ﺁﻣﺎدﻩ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻩ ﻣﯽشوند.

ﻟﺬا ﻣﻬﻢ هست، ﺗﺎ در زﻣﺎن  اﻧﺘﺨﺎب ارﻗﺎم ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ هﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ اﻳﻦ ارﻗﺎم هم صورت بگیرد. ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯼ در ﭘﮑﺎن ﺷﻮاهﺪ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ارﻗﺎم دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﻴﻮﻩ‌های ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮد ﺑﺎرورﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﻮﻩ‌های دﮔﺮﺑﺎرورﯼ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ رﻳﺰش دارﻧﺪ

تکثیر گردوی پکان

١تکثیرﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺬر

ﺑﺬرها باید ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن در ﺷﺎﺳﯽ ﺳﺮد ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺬرها ﺑﺮاﯼ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ باید در دﻣﺎﯼ ٢ ﺗﺎ ۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ ﺗﺎ ۹۰ روز ﺳﺮﻣﺎدهی شوند، و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  اﺗﺎق اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﻮد. هﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎدهﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺧﻮب و ﺳﺮﻳﻊ  باید ﺑﺬرها در دﻣﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﯽ ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﭘﮑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺬور ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﮏ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎدهﯽ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﻳﮏ کرد. ﺑﺬور اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ٣ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎل در ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ در دﻣﺎﯼ ۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ۹۰ درصد ﻧﮕﻪ دارﯼ کرد. اﻳﻦ ﺑﺬرها در اﻧﺒﺎر ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﻮاﻳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ. ﺑﺮاﯼ ﭘﺮورش درﺧﺘﺎن ﺧﺰاﻧﻪ اﯼ ﻓﻘﻂ باید از ﺧﺎﮎ ﺷﻨﯽ داراﯼ زهکشی اﺳﺘﻔﺎدﻩ گردد.

٢ تکثیر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ روﻳﺸﯽ

ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﮑﺜﻴﺮ روﻳﺸﯽ در ﭘﮑﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روﯼ ﻧﻬﺎﻟ‌ﻬﺎﯼ ﺑﺬرﯼ (داﻧﻬﺎل) ﭘﮑﺎن می‌باشد. ﻋﻤﺪﻩ  ﺗﺮﻳﻦ  روﺷﻬﺎﯼ  ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﭘﮑﺎن  ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﻴﻮﻧﺪ  زﺑﺎﻧﻪاﯼ، ﮐﻮﭘﻴﻮﻧﺪ  وﺻﻠﻪ اﯼ و  ﮐﻮﭘﻴﻮﻧﺪ ﺣﻠﻘﻮﯼ اﺳﺖ . ﭘﻴﻮﻧﺪ زﺑﺎﻧﻪ اﯼ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺮ روﯼ داﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯼ ﺟﻮان ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ و ﮐﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺻﻠﻪ اﯼ و ﺣﻠﻘﻮﯼ ﻃﯽ  ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﺗﻴﺮ و ﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﺮ روﯼ داﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯼ ﺟﻮان دوﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم می‌شود. داﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﺰرگ ﭘﮑﺎن ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎغ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮروﯼ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ۴ ﺗﺎ ٩ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎرﯼ ﺷﻮﻧﺪ.

پیوند موزی

ﻳﮑﯽ از روﺷﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﮑﺎن ﺑﻨﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻮزﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ شده. ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ. ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ دهﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﮐﻬﺎ ﻃﯽ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎید اﻧﺠﺎم شود. ﺑﺪﻳﻦ ترتیب از ﻗﺒﻞ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراﯼ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ. و ﻋﺎرﯼ از هرﮔﻮﻧﻪ ﺁﻓﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

 ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﯼ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان و ﻗﻮﯼ و ﻧﻴﺰ درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺑﺎ ﻗﻄﺮ۶ ﺗﺎ  ۱۲ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ۱۵، ۳۰ و   ۴۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮش ﻣﯽ زﻧﻴﻢ. هﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﮎ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ داراﯼ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺟﻮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﮔﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻬﺎﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﮐﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ می‌شود. و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ ﭘﻴﻮﻧﺪﮐﻬﺎ در دﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻗﻤﯽ ﮐﻪ از ﺁن ﭘﻴﻮﻧﺪﮎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮ روﯼ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪها ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ هﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮاردادﻩ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن در ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻬﺎﯼ ﭘﻠﯽ اﺗﻴﻠﻨﯽ درون ﻳﺨﭽﺎل و  در دﻣﺎﯼ ١- ﺗﺎ ٧ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ دارﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ پیوند استفاده شوند.

از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎﯼ ﺗﮑﺜﻴﺮ روﻳﺸﯽ در ﭘﮑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﻤﻪ هﺎﯼ ﭼﻮب ﺳﺨﺖ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ۱۰۰۰۰ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻳﻨﺪول ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر شده. و ﮔﻴﺎهﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻤﻪ رﻳﺸﻪ، اﻓﮑﻨﺪن ﺷﻴﺎرﯼ و اﻓﮑﻨﺪن هﻮاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻓﮑﻨﺪن هﻮاﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﻳﻨﺪول ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ شود. هﻤﭽﻨﻴﻦ از روﺷﻬﺎﯼ ﮐﺸﺖ درون ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﯼ ﺗﮑﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ استفاده کرد.

گردوی پکان

گردوی پکان

ﮐﺎﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎغ گردوی ﭘﮑﺎن

زمین مناسب

 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن دورﻩ ﺑﺎزدهﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ درﺧﺘﺎن  گردوی ﭘﮑﺎن و هزﻳﻨﻪ های ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎغ. اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﺷﺖ ﺁن، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﮐﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﺮورش ﺁن درﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎغ داشته است.

انتخاب پایه و رقم مناسب

اﻧﺘﺨﺎب رﻗﻢ و ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺑﺎﻏﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ‌شود. در اﻧﺘﺨﺎب رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﺖ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ باید ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ،
  • ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ،
  • واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ
  • ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳ‌‌ﻬﺎ.

کاشت

ﮐﺎﺷﺖ در ردیف‌های ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﺑﻴﺎرﯼ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﮕﻪ دارﯼ ﺑﺎغ ﻣﯽشود. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ رﺷﺪﯼ درﺧﺘﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ در زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺑﺎغ مورد توجه قرار گیرد. ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺬر در زﻣﻴﻦ اﺻﻠﯽ و ﻳﺎ ﮐﺎﺷﺖ در ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ کرد. ﺳﭙﺲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ارﻗﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روﯼ داﻧﻬﺎل‌هایﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻢ در ﺧﺰاﻧﻪ و هﻢ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﺮهﻴﺰ از ﺑﺮوز هر ﻧﻮع ﺗﻨﺶ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در ﺑﺎﻏﺎت ﭘﮑﺎن باید ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻒ ﺑﺎغ ﺑه ﺨﻮﺑﯽ انجام شود. و درﻓﺎﺻﻠﻪهﺎﯼ ردﻳﻔﻬﺎ، ﻋﻠﻔﻬﺎﯼ هﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻠﻒ ﮐﺸﻬﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ. و ﻳﺎ روﺷﻬﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺣﺬف شوند. عموما ﮔﻴﺎهﺎن ﮐﺸﺖ زﻳﺮ ﺑﺎﻏﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎﻏﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ شود. زﻳﺮا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺳﻄﺤﯽ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺳﻴﺐ بزند.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث ﺑﺎغ از ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻴﺎهﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻐﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﺧﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

آبیاری

ﺁﺑﻴﺎرﯼ باید ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل شود. زﻳﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ درﺧﺘﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﻮاع ﺁﺑﻴﺎرﯼ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ روﻳﺸﯽ و ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻓﺎت و در ﺑﺎﻏﺎت ﭘﮑﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

 

مواد غذایی مورد نیاز گردوی پکان

 مهمتریــن معیــار کود دهــی، انجــام آزمــون خــاک، آزمــون بــرگ، بررســی وضعیــت رشــد سالانه شــاخه‌ها، علائــم ظاهــری برگ‌هــا و در نهایــت بــرآورد مقــدار برداشـت محصـول از درختـان گردوی پـکان می باشد. بـرای آزمـون بــرگ، برگچه‌هــای میانــی از شــاخه‌های ســال جــاری تهیــه می‌شود.

نیتروژن

 بســیاری از واکنش‌هــای درون گیــاه به ویــژه فتوســنتز بـه نیتـروژن نیـاز دارد. تأمیـن نیتـروژن در درختـان پـکان در دو مرحلــه از رشــد بســیار ضــروری اســت:

  • اولــی در شــروع رشــد جوانه‌هــا و شــاخه‌های نورســته در اوایــل بهـار
  • دومـی همزمـان بـا پـر شـدن مغـز میـوه در اواخـر تابســتان و اوایــل پاییــز.

کودهــای نیتــروژن در باغــات پــکان بایــد همــه ســاله تأمیــن شــوند. کمبــود نیتــروژن باعــث ضعــف در رشــد سالانه رنگ پریدگــی برگ‌هــا و کاهــش محصــول می گردد. برگ‌هــا در درختــان پکانــی کــه کمبــود نیتــروژن دارنــد، در مرحلــه پرشــدن مغــز میــوه کــه نیــاز بــه کربوهیــدرات زیــادی دارد ریـزش کرده، و باعـث کاهـش کمیـت و کیفیـت محصــول می‌شود.

مصــرف بیــش از حــد نیتــروژن نیــز باعـث افزایـش بی رویه رشـد رویشـی شـده و علاوه بـر کاهـش محصـول، باعـث کاهـش تحمـل درخـت نسـبت بــه تنش‌هــای محیطــی. و آفــات و بیماری‌هــا می‌شود.  مناســبترین غلظــت نیتــروژن در بــرگ پــکان بیــن ۵/۲ تـا ۳ درصـد اسـت. از بیـن عناصـر غذایـی، درختـان پـکان به طـور معمـول همـه سـاله بـه ازت و روی نیازمندنـد؛ امـا اسـتفاده از فسـفر و پتاسـیم، چنـد سـال یکبـار ضـرورت می‌یابــد.

فسفر

فسـفر از عناصـر پرمصرفـی اسـت کـه در واکنش‌هـای انتقـال انـرژی در گیـاه، نقـش اساسـی داشته. کمبـود فسـفر اغلــب در خاک‌هــای قلیایــی و آهکــی مشاهده می‌شود. علائــم کمبــود آن ابتــدا در برگ‌هــای جــوان به صــورت رنـگ بنفـش مایـل بـه قرمـز و در نهایـت ریـزش زودهنگام در پاییــز دیــده می‌شود. توصیــه می‌گردد در پاییــز مقـدار ۵/۱ تـا ۲ کیلوگـرم کـود سـوپر فسـفات به صـورت چالکـود بـرای هـر درخـت بـارده اسـتفاده شـود.

پتاسیم

 پتاســیم در تنظیــم فشــار آب، بــاز و بســته شــدن روزنه‌هــای بــرگ و حفــظ پتانســیل آب بــرگ در شــرایط کم آبــی نقــش اساســی داشته. و همچنیــن پتاســیم در رشــد طبیعـی میـوه به ویـژه در زمـان پـر شـدن و تجمـع روغـن ً ۹۰ درصــد در مغــز نقــش بســیار مهمــی دارد.

 پتاســیمی کــه بــرای رشــد میوه‌هــا و تجمــع روغــن و پروتئیـن در آنهـا اسـتفاده می‌شود، از برگ‌هـا در نیمـه دوم فصـل رشـد تأمیـن می‌شود. بنابرایـن ذخیـره کافـی پتاسـیم برگهـا در درختـان پـکان بسـیار ضـروری اسـت و توصیــه می‌گردد. غلظــت پتاســیم برگ‌هــا از تیرمــاه تــا شـهریور مـاه بیـن ۲/۱ تـا ۵/۲ درصـد حفـظ شـود. کمبود پتاســیم در پــکان به صــورت ســوختگی حاشــیه نزدیــک دمبــرگ مشاهده می‌شود.

 

روی

روی در متابولیســم طبیعــی ســلول٬ها ماننــد ســاختن پروتئین‌هــا، آنزیم‌هــا و هورمون‌هــا به ویژه گــروه اکســین‌ها نقــش اساسی داشته. کمبــود روی در درختــان پــکان باعــث کاهــش غلظــت کلروفیــل بــرگ، کاهــش ســطح بــرگ، کاهــش طــول میان گره ها و رزتــی شــدن شــاخه و همچنیــن کاهــش قطــر تنــه درخــت می‌شود. بــرای تأمیــن عنصــر روی به ویــژه در خاک‌های آهکــی، از محلول‌پاشی ســولفات روی بــا غلظــت ۵/۲ در هــزار (۱کیلوگـرم پـودر سـولفات روی در مخـزن ۴۰۰ لیتـری)  اســتفاده می‌گردد. بهتریــن زمــان محلول‌پاشی در مرحلــه متــورم شــدن جوانه‌هــا در اوایــل بهــار اســت. محلول‌پاشی بایــد ســه بــار بــه فاصلــه ۲۰ روز انجــام گردد..

آهن

آهـن در سـاختن بسـیاری از آنزیم‌هـا و پروتئین‌هـا به ویـژه در ساختن رنگدانه کلروفیل نقش اساسی دارد. کمبـود آهـن بیشتـر به دلیـل وجـود آهـک، بالا بـودن PH خـاک، آب ماندگـی و سـردی خـاک ایجاد می‌شود. علائم کمبود آهن ابتـدا در برگهـای جـوان دیـده می‌شود. بـرای رفـع کمبـود آهـن توصیـه می‌شود از محلول‌پاشی برگهـا بـا کلات آهن بـا غلظـت ۵/۱ در هزار به ویـژه در خاک‌هـای آهکی اسـتفاده گردد.

گردوی پکان

نیکل

گردوی ﭘﮑﺎن در مقایسـه بـا سـایر درختـان میـوه حساسـیت زیـادی بـه کمبـود نیـکل در خـاک داشته. کمبود نیـکل باعـث بـروز بیمـاری گوش موشـی در بـرگ درختان پـکان می‌شود. ایـن بیمـاری میتوانـد باعـث مـرگ درختـان جـوان شـود. در خاک‌هـای خشـک، سـرد، خاک‌هایـی کـه آلوده به نماتد هسـتند یا میـزان بالایی روی و مـس را داشته،

بـرای رفـع کمبـود نیـکل در درختـان جـوان پـکان توصیـه می‌گردد. از محلول‌پاشی  ۱۰ میلی‌گـرم در لیتـر سـولفات نیکل اسـتفاده شـود.

بر

عنصر بر در جوانه زنـی دانه هـای گـرده و تشـکیل میوه درختـان به ویـژه میوه هـای خشـکباری نقـش اساسـی داشته، در درختان پـکان، کمبـود بـر باعـث کاهش درصد تشکیل میـوه و در نهایـت کاهـش عملکرد شده و. بـرای تأمین بر توصیـه می‌گردد، درختـان پـکان در اواخـر اردیبهشـت ماه با محلـول ۱۵۰ میلی گرم در لیتر براکس محلول‌پاشی شـوند.

هرس درخت گردوی پکان

ﻓﺮم روﻳﺸﯽ و ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﮑﺎن ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدﯼ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺮدو است. و هﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ هﺮس ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎردهﯽ داشته. وﻟﯽ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان گردوی ﭘﮑﺎن  باید در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ  ﺧﻮد،  ﺟﻬﺖ  ﺗﺸﮑﻴﻞ  اﺳﮑﻠﺖ  درﺧﺖ  و  ﭼﺎرﭼﻮب  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد  ﺗﺮﺑﻴﺖ  و ﭘﺮورش ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ اﻳﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮﯼ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ. ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪهﺎﻳﯽ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی رﺷﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ شوند.

ﮐﻨﺘﺮل زاوﻳﻪ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﻪ هﺎﻳﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ کند. درخت گردوی ﭘﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﯽ داراﯼ ٣ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺟﻮاﻧﻪ در ﻣﺤﻞ هرﮔﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ، ﺟﻮاﻧﻪ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ داراﯼ غالب اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ مستقیم داشته. از اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﻪ باید ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ گردد. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺳﺎزﻧﺪﻩ اﺳﮑﻠﺖ درﺧﺖ از ﺟﻮاﻧﻪ هﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ و ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اول و دوم رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮ روﯼ اﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎنی که رﺷﺪ درﺧﺖ ﺑﻪ۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﺟﺎزﻩ  رﺷﺪ داد. اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻏﺪاران تلاش می کنند. ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ را ﺑﺮاﯼ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺘﺮل کنند.

رﺳﻴﺪن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻮﻩ گردوی پکان

گردوی ﭘﮑﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ هاﺳﮏ از ﺁن ﺟﺪا ﺷﻮد. گردوهای رﺳﻴﺪﻩ  در ﻳﮏ زﻣﺎن همگی ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﯽرﻳﺰﻧﺪ. برای همین ﺑﺮاﯼ ﺑﺮداﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ از ﺗﮑﺎن دهنده های ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﻋﻤﻞ ﮐﻴﻮرﻳﻨﮓ ﺁﺟﻴﻞهاﯼ رﺳﻴﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎهﺶ ﻣﻘﺪارﯼ از رﻃﻮﺑﺖ آن ها می‌باشد. دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻐﺰها ﺣﺪود ٨ ﺗﺎ۱۰درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪهای ﭼﺮب و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﺁورﻧﺪﻩ ﻃﻌﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻪ دارﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻐﺰها باید ﺑﻪ ﺣﺪود ۵/٣ ﺗﺎ۵/۴ درﺻﺪ برسد. ﻣﻴﻮﻩ ﭘﮑﺎن هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺟﻴﻞ ها ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ روﻏﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮﯼ ﺑﺎﻻﻳﯽ دارد. ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺤﻞ ﺧﺸﮏ و ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارﯼ ﮔﺮدد. در دﻣﺎﯼ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻳﺨﭽﺎل، ﻣﻐﺰهﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮑﺴﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ دارﯼ هﺴﺘﻨﺪ. و ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻪ دارﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﻓﺮﻳﺰ ﻧﻤﻮد.

گردوی پکان

منبع:

مینا يغزائی یان. درخت پکان ( گردوی گرمسیری).ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﻳﺞ و ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ۱۳۸۷.

http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a852

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.