آموزش آزمون خاک

35,000 تومان
  •  آزمون خاک برای تعیین نیاز خاک
  • شناسایی کمبود عناصر غذایی
  • مدرس: مهندس اردشیر کرموندی