سیاه شدن برگ مرکبات
سیاه شدن برگ مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات   علت سیاه شدن برگ مرکبات چیست؟ سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک  بر روی درختان مختلف از جمله مرکبات در نواحی گرم و مرطوب ایجاد می‌شود. سیاه شدن برگ مرکبات (Sooty mold) که بر اثر یک قارج ایجاد می‌شود…

نماتد مولد زخم ریشه
نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه   ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻣﻮﻟﺪ زﺧﻢ رﻳﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری‌زای ﮔﻴﺎﻫﻲ به حساب می‎آید. ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪی ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻦ ﺧﺎک و رﻳﺸﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ اﻧﮕـﻞ داﺧﻠـﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑـﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪی ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺳﺒﺐ ایجاد زﺧﻢﻫﺎی ﻗﻬـﻮهای ﻧﻜﺮوﺗﻴـﻚ روی ﺳـﻄﺢ و درون بافت رﻳﺸـﻪی آﻟـﻮده ﻣﻲ‌شود و…

برگ قاشقی سیب زمینی
برگ قاشقی سیب زمینی

برگ قاشقی سیب زمینی   ویروس برگ قاشقی سیب زمینی یکی از گسترده ترین و از نظر اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های ویروسی سیب زمینی می‌باشد. که باعث ایجاد خسارت کمی و کیفی به این محصول می‌شود. این ویروس در اکثر مناطق کشت سیب زمینی در ایران وجود دارد. [ برگ قاشقی سیب زمینی…

بیماری آتشک چیست؟
بیماری آتشک چیست؟

بیماری آتشک چیست؟ آتشک چیست؟ بیماری آتشک یک بیماری باکتریایی در سیب، گلابی و به است که به دلیل خسارت بالا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان میوه می‌باشد. بیماری آتشک در شرایط مرطوب و گرم به گسترش می‌یابد. شرایط محیطی خشک و خنک به همراه هرس و سم‌پاشی در کنترل بیماری نقش مهمی دارد.  این…

بیماری های ویروسی ذرت
بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت   بیماری های ویروسی ذرت، ذرت (Zea mays L) همراه با برنج و گندم سه محصول زراعی مهم جهان هستند. که در شرایط مختلف آب و هوایی درمناطق معتدله، نیمه گرمسیری و گرمسیری کشت می شوند. سطح زیر کشت سالیانه ذرت در جهان بیش از ۱۴۲ میلیون هکتار با تولید ۶۳۸…

فیتیله نارنجی درختان
فیتیله نارنجی درختان

فیتیله نارنجی درختان بیماری فیتیله نارنجی درختان گسترش جهانی داشته و ایجاد شانکر می‌کند، بیماری قارچی شانکر سیتوسپورایی دارای اسامی دیگری از جمله شانکر لوکوستومایی، دارخور یا فیتیله نارنجی نیز می باشد. فتیله نارنجی یش از ۷۰ گونه درختان سخت چوب رو مورد حمله قرار می دهد.از  جمله  گردو،  چنار،  تبریزی،  گیلاس،  زردآلو، قیسیو  سیب می‌باشد. …

شانکر باکتریایی درختان میوه
شانکر باکتریایی درختان میوه

شانکر باکتریایی درختان میوه شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار از مناطق مختلف کشور بر روی درختان آلو، بادام، زردآلو، هلو ،گیلاس درختان گزارش  شده  است.  این  بیماری  باعث  کاهش کفیت و کمیت میوه و مرگ درختان می‌شود. شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دارکه یکی از بیماری‎های مهم این درختان است. به بیماری شانکر باکتریایی، بیماری…

بیماری برگ باد بزنی انگور و روش‌های مبارزه با آن
بیماری برگ باد بزنی انگور و روش‌های مبارزه با آن

بیماری برگ باد بزنی انگور   بیماری ویروسی برگ بادبزنی یکی از قدیمی‌ترین بیماری شناخته شده گیاه مو است. که این بیماری از جمله بیماری‌های مهم و مخرب مو در سراسر دنیا هست. عامل بیماری (GFLV) Grapevine fanleaf virus از جنس Nepovirus است. که انتقال این ویروس به طور طبیعی از طریق نماتد Xiphinema index…

بیماری گال طوقه و ریشه انگور
بیماری گال طوقه و ریشه انگور

سرطان طوقه و ریشه انگور (گال باکتریایی طوقه) یکی از بیماری‌های باکتریایی مهم و خطرناک انگور هست. این بیماری خطرناک در اکثر انگورستان‌های ایران شایع  می‌باشد وازآنجا که علائم این بیماری برای اکثر تاکداران در مرحله اولیه آلودگی نامعلوم می‌باشد، احتمال گسترش روز افزون آن در انگور کاری‌های کشور غیر ممکن نیست. ازآنجا که بهترین…

قارچ و گلسنگ روی تنه درختان
قارچ و گلسنگ روی تنه درختان

در واقع گلسنگ ها ترکیبی از جلبک ی خزه سبز و بافت قارچی هستند. هر گونه گلسنگ شامل یک گونه جلبک به همراه یه گونه قارچ است. بخش خزه نوعی گیاه میکروسکوپی یا گیاه بسیار ریز است که غذاسازی می‌‌کند و بخش قارچی رطوبت را از محیط جذب می‌کند. این همکاری هم به نفع هر…

آفات و بیماری‌های مهم پیاز
آفات و بیماری‌های مهم پیاز

بیماری پوسیدگی فوزاریومی پیاز   برگها از نوک به رنگ زرد و سپس قهوه ای تغییر رنگ پیدا می‌کند. غده های پیاز از قسمت طبق پیاز شروع به نرم و پوسیدگی و آبکی شدن می‌کند و ریشه ها می‌پوسند و کم کم از بین می‌روند و پیاز به راحتی از زمین خارج می‌شود. روی قسمتهای…