آفت شناسی

آفت شناسی و مبارزه با آنها

برای جلوگیری از آفات اینجا بمانید

چرا آفت ها را بشناسیم ؟

 گیاهان، منابع اولیه غذای بشر و به نوعی تمام موجودات جهان محسوب می‌شوند. حفظ این منابع و سلامت آن‌ها، نه تنها برای انسان، بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتی است.

از هزاران سال قبل که بشر پی برد با سکونت در مناطق حاصلخیز، نیازی به کوچ و مهاجرت فصلی ندارد و از طریق کشت گیاهان و تولید محصولات گیاهی می‌تواند غذای خود را تامین کند با آفات گیاهی در تقابل بوده است. در قرون گذشته و معاصر، آفات گیاهی در سراسر جهان، خسارات بی‌شماری به زندگی بشر تحمیل کرده‌اند.

افزایش سطح آگاهی عمومی، جلب توجه سیاست‌گذاران و مسئولان تصمیم‌گیر در بخش امنیت ملی غذایی و مدیریت راهبردی در حفاظت از سلامت و امنیت منابع ملی گیاهی در ثبات و پایداری امنیت غذایی، از جمله اهداف اصلی شناخت بیشتر آفات گیاهی می‌باشد.

شناخت بیماری ها و راه درمان...

اهمیت بیماری‌های گیاهی برای انسان به علت خساراتی است که در نتیجه بیماری به گیاهان و فرآورده‌های آنها وارد می‌شود. بیماری‌های گیاهی ممکن است عامل محدود کننده کاشت یک گیاه در یک منطقه و یا یک کشور بوده و تمام گیاهان یک گونه را که به بیماری بخصوصی حساس هستند، نابود کند. علی‌رغم تفاوت‌های موجود از نظر میزان و نوع خسارت‌های مالی ناشی از بیماری‌ها، زارع مطلع و آگاه می‌تواند با استفاده از بهترین رقم مقاوم موجود، روش‌های مبارزه زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی، نه تنها مدیریت مناسبی برای محصول خود داشته باشد بلکه حتی در سال‌هایی که دیگر زارعات ضررهای زیادی متحمل شده‌اند، سود بیشتری بدست آورد.