درختان میوه, کاشت و پرورش گیاهان

ناگفته های کشت آناناس در گلخانه در ایران

چطور آناناس بکاریم؟

پرورش و کشت آناناس در گلخانه، یکی از فعالیت های بسیار سودآور اقتصادی است. این کار به 18 تا 24 ماه زمان نیاز دارد و در نهایت به میوه ای بسیار خوشمزه دست خواهید یافت. پرورش آناناس فوت و فن ها و نکات مخصوص به خود را دارد. در این مطلب از امداد کشاورز، تمام نکات ریز درباره کشت آناناس در ایران و پرورش آن در گلخانه را خواهید خواند

چند نکته که باید در مورد پرورش آناناس بدانید

شرایط کشت آناناس

برای پرورش آناناس مطمئن شوید که منطقه کشت شما نور کافی و مستقیم دارد. نور کافی به میوه کمک می کند تا در صورت نگهداری در محیط خنک، ماندگاری بالایی داشته باشد. آناناس بهترین محصول را در آب‌ و هوای گرمسیری ملایم با کمی سایه، می‌دهد. آناناس نمی تواند در سایه کامل یا تابش نور شدید آفتاب به خوبی رشد کند. آناناس در بسیاری از مناطق به عنوان میان‌کشت در بین درختان نارگیل و موز کشت می‌شود.

میوه آناناس در زمان مصرف باید بوی مطبوعی داشته و رنگ کاملاً زردی داشته باشد. برخی از افراد نیز آناناس را به صورت کاملاً سبز برداشت کرده و سپس اجازه می دهند تا در همان محیط برسد. اما در این روش باید بدانید که آناناس ها چه زمانی کاملاً می رسد و به صورت تقریبی این زمان ممکن است بین 18 تا 24 ماه به طول بیانجامد. در زمان برداشت آناناس حتماً باید از یک چاقوی تمیز و تیز استفاده کنید تا به میوه اصلی یا میوه های مجاور آن آسیب نرسد.

بیشتر بخوانید: خواص اناناس

آب مورد نیاز

مناطق پربارش بهترین مناطق برای رشد آناناس هستند. هرچند آناناس تحمل تنش‌های آبی بلندمدت را دارد، اما بهر حال این تنش ها بر اندازه میوه و کیفیت آن تأثیر می گذارد. آبیاری منظم به گیاه در مرحله رشد رویشی و کمک کرده و با هورمون پاشی، گلدهی در گیاه انجام شود. آناناس به شوری آب حساس می‌باشد.

بهترین دما برای رشد آناناس

بهترین دما برای رشد آناناس  ۳۲درجه سانتی‌گراد در روز و  ۲۰ درجه سانتی‌گراد در شب گزارش شده است. برای هر یک درجه افزایش یا کاهش دما از دمای بهینه، میزان رشد گیاه حدود  ۶ درصد کاهش می‌یابد.

خاک مورد نیاز آناناس

آناناس در خاک‌های شنی با بافت سبک تا لومی بهترین رشد را دارند. عمق این خاک باید بین ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر و بدون لایه سخت باشد. خاک‌های اسیدی مناسب کشت آناناس هستند.

 

شرایط نامطلوب برای کشت آناناس

  • خاکهای خیس و غرقابی
  • کودهای غلیظ (به دلیل سوختن برگ ها)
  • سرمازدگی

کشت آناناس در ایران

مشکلات کشت آناناس در مزرعه

کشت آناناس در فضای باز در ایران با این محدودیت ها مواجه است:

بنابراین کشت آناناس در هوای آزاد توصیه نمی گردد، ولی باتوجه‌ به هزینه‌های فراهم‌سازی شرایط اسیدی خاک یا استفاده از بسترهای هیدروپونیک و سایر هزینه‌ها برای ملایم نگه‌داشتن شرایط محیط گلخانه می‌توان به‌صورت محدود و آزمایشی آن را کشت نمود

ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای آﻧﺎﻧﺎس در اﻳﺮان

خاک های اسیدی بیشتر در مناطق شمالی کشور ایران وجود دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺻـﻼح ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎك و ﺗﻬﻮﻳﻪ و زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮایی)، امکان کاشت آناناس در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ های ایران امکان پذیر است. معمولاً ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ است. به همین دلیل در سایر نقاط ایران با خاک های آهکی دارای  pH  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۷ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻄﻠﻮب آناناس وجود ندارد و ﻻزم اﺳـﺖ در سیستم هیدروپونیک ﺑﺎ pH خنثی ﺗﺎ اسیدی ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

بهترین بستر هیدروپونیک برای کاشت آناناس ﺗﺮکیبی از ﭘﻴﺖ ﻣﺎس و ﭘﺮﻟﻴﺖ (ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1/5 ﺗﺎ 5 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ) ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ مساوی است. از آنجایی که در دمای زﻳﺮ ۷-۱۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد رشد آناناس شدیداً کاهش پیدا می کند و نسبت به ﺳـﺮﻣﺎی زﻣﺴـﺘﺎن تحمل ندارد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻛﺸـﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای آناناس در اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان است و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺟﻬـﺖ ﮔﺮﻣـﺎﻳﺶ ﻫﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﺴﺖ ﻻزم است که ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از سوختگی ﮔﻴﺎه و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ رﻃﻮﺑـﺖ ﻫـﻮا درﻣﺎهﻫﺎی ﺧﺸک ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

تکثیر آناناس

شما چندین روش برای شروع کشت آناناس پیش رو دارید. اکثر افراد از روش تکثیر آناناس از طریق تاج میوه اقدام به کاشت آناناس می کنند. تاج میوه، همان برگ های بالای میوه آناناسی است که از فروشگاه خریداری کرده اید. با این روش، بعد از 3-4 سال به میوه خوراکی دست خواهید یافت.

تکثیر آناناس از طریق قلمه

قرار دادن قلمه گیاهان مختلف در آب یک روش رایج است اما در مورد آناناس بهتر است ابتدا یک تا دو روز اجازه دهید تا قلمه آن خشک شود.

ابتدا برگهای میوه آناناس و 2 سانتی متر پایین تر از آن را جدا کنید. بقیه میوه را می توانید به مصرف خوراکی برسانید.

تکثیر آناناس از طریق قلمه

تمام قسمت های خوراکی ناحیه بریده شده بالایی را جدا کنید تا بخش مرکز اطراف برگ، تمیز و بدون گوشت میوه باشد.

تکثیر آناناس از طریق قلمه

سپس به دقت برگ ها را جدا کنید تا به ساقه برسید. این همان بخشی است که قرار است ریشه بزند.

تکثیر آناناس از طریق قلمه

قسمت پایین ساقه را با دقت ببرید. این قسمت دقیقا زیر محل اتصال برگ ها به ساقه قرار دارد. تمام بافت سفید ساقه را جدا کنید.

تکثیر آناناس از طریق قلمه

ریشه

حالا منتظر بمانید تا گیاه ریشه بزند. اگر گیاه قهوه ای و چروکیده شود و به اصطلاح بمیرد، در عرض یک هفته مشخص می شود. اگر این اتفاق نیافتد پس گیاه آناناس شما دوام خواهد آورد. اگر روش آب را انتخاب کردید، صبر کنید تا ریشه‌هایی را ببینید که در پایین ساقه رشد می‌کنند و سپس آن را در ظرف حاوی خاک قرار دهید. پس از کاشت آناناس، خاک را مرطوب و دما را گرم نگه دارید. هنگامی که گیاه ریشه می دهد، برگ های جدید شروع به رشد می کند.

رشد آناناس

رشد گیاه آناناس به صبر زیادی نیاز دارد. به آبیاری آن ادامه دهید و رشد آن را تماشا کنید. اگر بخواهید می توانید به آن کود دهید. دمای گلخانه در زمستان حدود 21 درجه سانتی گراد (سلسیوس) و در تابستان 26 درجه است. زمانی که آناناس به طور کامل رشد کرد، فضایی با عرض حدودی 90 سانتی متر و عمق حدودی 122 سانتی متر را اشغال خواهد کرد. حداقل هجده ماه طول می کشد تا میوه تولید شود.

میوه

در این مرحله شما متوجه رشد عجیبی در برگ های آناناس خواهد شد. در این مرحله برگ ها گرد و گوشتی می شود که نشانه شروع به تشکیل میوه آناناس است. این گل از گیاه خارج می شود و ساقه ایجاد می کند و سپس پروار می شود. شما متوجه پیچک های صورتی یا قرمز کوچکی روی گیاه خواهید شد که برای ایجاد برآمدگی های آناناس باز می شوند. با رشد آناناس، به آبیاری آن ادامه دهید. از زمان گلدهی آناناس تا زمان رسیدن آن حدود شش ماه طول می کشد.

زمان برداشت

در این مرحله رشد آناناس متوقف می شود و سپس شروع به رسیدن می کند. با رسیدن میوه، گیاه دومی را خواهید دید که در همان ظرف رشد می کند. رشد اولین گیاه پس از برداشت میوه متوقف می شود و آناناس بعدی وظیفه تولید میوه دیگری را بر عهده می گیرد. حدود سه ماه طول می کشد تا آناناس به اندازه کامل برسد. متوجه خواهید شد که آناناس به رنگ زرد طلایی در می آید و پس از آن زمان برداشت فرا می رسد. میوه را از ساقه جدا کرده و بخورید. میوه بسیار شیرین‌تر از میوه‌هایی است که در گلخانه یافت می‌شوند، زیرا پس از اینکه کاملاً رسیده شده، برداشت می شود.  سپس باقیمانده را بردارید، آن را بکارید و چرخه را ادامه دهید.

مشکلات کاشت آناناس

طبیعی است. با این حال به دنبال گیاهان پایه جدید باشید.

صبور باشید – گیاه آناناس در حدود دو سالگی گل می دهد و حدود شش ماه پس از آن میوه می دهد.

این مسأله می تواند گیاهان را از بین ببرد، اما ارزش تلاش برای نجات آن را دارد. گیاه را از ظرف بیرون بیاورید و ریشه های آسیب دیده را بردارید و آن را در کمپوست تازه قرار دهید. از آن به بعد بیش از حد آب نریزید – خاک باید مرطوب باشد اما خیس نباشد.

آنها را با پنبه آغشته به حشره کش ارگانیک بر پایه روغن های گیاهی یا اسیدهای چرب پاک کنید.

این مورد به دلیل جذب خاک مرطوب می شوند، بنابراین بگذارید کمپوست بین دو آبیاری خشک شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *