درختان مرکبات, ویدئوهای آموزشی

علت ریزش میوه مرکبات +ویدئو

ریزش برگ مرکبات

علت ریزش میوه مرکبات

درﺧﺘﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎت به صورت طبیعی گل دهی زیادی دارند و در اﻏﻠﺐ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﮔﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. و به این علت ﻛﻪ درﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮔﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻮه را ندارد. ﻫﺮ سال ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﮔﻞﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺎزه ایجاد شده می ریزند. البته ریزش میوه مرکبات تا یک اندازه طبیعی و لازم می باشد.

اﮔﺮ اﻳﻦ رﻳﺰشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و در ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎردﻫﻲ درﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده، ﺳﻼﻣﺖ درﺧﺘﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺷﺪت رﻳﺰش ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل باعث نگرانی کشاورز می‌باشد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ریزش بیش از حد گل و میوه نه تنها عملکرد درختان و بازدهی اقتصادی باغ کاهش می‌دهد. بلکه ممکن است سبب شروع پدیده سال آوری شود.

ریزش به چه معناست؟

جدا شدن خود به خودی اندام های مختلف گیاه برگ، گل و میوه از درخت را ریزش می‌گویند. اهمیت این پدیده در برگ کمتر از گل و میوه است. در درختان مرکبات هر سال تعداد زیادی از گل های ریزش کرده، و فقط حدود کمتر از یک تا دو درصد از گل ها به میوه تبدیل می‌شوند. ریزش ای غیر طبیعی و یا دیر نگام که به ریزش قبل از برداشت معروف می‌باشد، اکثرا به دلیل تنش های محیطی از جمله کم آبی، وزش بادهای گرم و خشک. همچنین کمبود عناصری مانند ازت، پتاسیم، بر و مس می باشد.

ﻫﺮچقدر ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻞﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪت رﻳﺰش ﮔﻞﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌شود. این تاریخ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺗﺎﺑﻊ دﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﮔﻞدﻫﻲ اﺳﺖ. درﺣﻘﻴﻘﺖ اﮔﺮ در طول زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻞﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ درﺧﺖ نرسد، ﮔﻞﻫﺎ دﻳﺮﺗﺮ ﺷﻜﻔﺘﻪ میدهند.درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮه ﺑﺮای ﮔﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زودﺗﺮ از بقیه شکوفا می٬‌شوند. ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از آن هایی می باشد، ﻛﻪ دﻳﺮﺗﺮ ﺷﻜﻮفا شدند.

علت ریزش میوه مرکبات

علت ریزش میوه مرکبات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *