درختان خشکبار, کاشت و پرورش گیاهان, ویدئوهای آموزشی

کاشت گردوی گرمسیری (پکان) + ویدئو

کاشت گردو

گردوی پکان چیست؟

درﺧﺖ گردوی ﭘﮑﺎن (Carya illinoensis) از ﺧﺎﻧﻮادﻩ Juglandaceae می‌باشد. و ﺑﻮﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯼ است. اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎیی پایینی دارد، و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم را به خوبی ﺗﺤﻤﻞ می‌کند. گردوی پکان (گردوی گرمسیری) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدوی اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ کیفیت ﺑﺎﻻیی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ. به همین علت کاشت گردوی پکان صرفه اقتصادی دارد.

ارزش غذایی

ﻣﻐﺰ داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﯽ است. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﻴﻮﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ارﻗﺎم ۵ تا ۷ درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﺁن ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻟﻔﺎ، ﺑﺘﺎ و دﻟﺘﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول، اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﮏ و اوﻟﺌﻴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع (اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﮏ) در روﻏﻦ ﭘﮑﺎن ﮔﺎهﯽ ﺗﺎ ۷۰ درﺻﺪ هم ﻣﯽ رﺳﺪ. به دﻟﻴﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (ﺣﺪود ۱۸ درﺻﺪ) ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ درﮔﺮوﻩ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ در هرم ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ شده است. هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ داراﯼ ۱۵ ﺗﺎ ‍۱۲درﺻﺪﮐﺮﺑﻮهﻴﺪرات، ٣-۴ درﺻﺪ ﺁب و ۱/۵ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ (ﺁهن، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ،ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ). و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﻮاع وﻳﺘﺎمین ها از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ هاﯼ A، B1 ،B2  و C است.

کاشت گردوی گرمسیری (پکان) + ویدئو کاشت گردوی گرمسیری (پکان) + ویدئو

گردوی پکان

درخت”پکان” یا “گردوی آمریکایی” درختی بــزرگ بــا عــادت رشــد گســترده و تاج بــاز، قــوی، تنومنــد و پرشــاخ و بــرگ می‌باشد. کـه در زمستان خزان، و ارتفــاع تاج آن بــه ۳۰ تــا ۶۰ متــر می رسد. ﺟﻨﺲ داراﯼ ﻧﻮزدﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺳﻴﺰدﻩ ﻋﺪد از ﺁﻧﻬﺎ  ﺑﻮﻣﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ و بقیه ﺑﻮﻣﯽ ﺁﺳﻴﺎ است. اﻳﻦ ﮔﻴﺎهان داراﯼ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺸﮑﺒﺎرﯼ، ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ و ﮐﺎرﺑﺮﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺒﻠﻤﺎن می‌باشد.

میوه

ﻣﻴﻮﻩ ﭘﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ هست. ﻣﻐﺰ داﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺬر ﺁن داراﯼ ﻣﺰﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ. ﺳﻦ ﺁﻏﺎز ﺑﺎردهﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدو ﻧﻬﺎل هﺎﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﯼ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎردهﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهان اﻏﻠﺐ داراﯼ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮑﻮﮔﺎﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮدﻩ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ حاصل شدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺑﺎغ و کشت گردوی پکان باید ارﻗﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

کاشت گردوی پکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *