درختان میوه, تغذیه گیاهی

کوددهی و تغذیه سیب

کوددهی درخت سیب

کوددهی و تغذیه سیب

اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮدﺳﯿﺮي، از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ویژه ای ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﯿﺐ دارا هست. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺳﯿﺐ ﻣﻘﺎم اول را در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ دارا هست. ولی ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎغ هاي ﺳﯿﺐ ﮐﺸﻮر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺧﺎك ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و آﻫﮑﯽ قرار دارندبه همین دلیل اﮔﺮ ﮐﻮددﻫﯽ سیب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم نشود، درﺧﺖ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮار داده. پس یکی از کم هزینه ترین و در عین حال موثرترین اقدامات در این جهت، کوددهی سیب منطبق بر اصول علمی و فنی هست.

سیب

سیب(Malus domestica) ، از خانواده گلسرخیان و داراي حـدود ۳۰ گونـه می‌باشد .سیب ازگروه میوه هـاي دانـه دار و برگریـز )خـزان کننـده( هست. بیشـتر درمناطق داراي آب و هواي سرد و معتدل کشت می شود.منشـاء اصـلی سـیب، آسـیاي مرکـزي است. باغداران در باغهاي تجاري، با توجه بـه اولویـت هـاي بـازار هدفشان، تولید سیبی به قطر ۷ تا ۸ سانتی متر را می‌پسندند. و  سیبهایی با قطر کمتر از ۵ سانتی متر معمـولاً براي صنایع تبدیلی استفاده می‌شود. مهمترین ارقام خارجی که هم اکنـون در ایـران کشـت مـی‌شـوند. عبارتنـد از: زرد لبنـانی، قرمـز   لبنانی، رویالگالا و فوجی است.

کوددهی سیب

تولید سیب در کشور با چالش هایی نیز روبرو است. که مهمترین آن ها عبارت است از:

 • عملکرد کم و هزینه زیاد در واحد سطح
 • سال آوري
 • ریزش بیش از حد گل و میوه
 • انبار داری ضعیف (فاسد شدن و یا پودري شدن میوه در انبار)

کوددهی سیب

کود آلی

اضافه کردن کود آلی بهترین روش براي بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی مانند تامین تمام انواع عناصر غذایی، کاهش شوری خاک و زیسـتی مانند افزایش موجودات مفید خاکی می‌باشد. این اقدام سازگار با محیط زیسـت است. و باعث بهبود باردهی و کیفیت محصول می شود.

از مهمترین منابع ماده آلی در خاك، خاك برگ، انواع کمپوست با منشا گیاهی و کود دامی پوسیده نام برد. همچنین کشـت گیاهانی مانند انواع شبدر و یونجه در بین ردیف ها و زیر خاك کردن آن ها به عنوان کـود سبز، در افزایش مواد آلی خاك نقش دارد.

کود نیتروژن ( ازت)

کمبود نیتروژن

 • کوچک ماندن درخت(رشد کم سرشاخه هـا)
 • کـاهش محصـول، (سـال آوري) یک سال محصول کم و یک سال بیشتر(،
 • افت کیفیت و انبارمانی ضعیف میوه

در صورتی که کمبود خیلی شدید باشد، رنگ برگ ها، سبز کمرنگ می‌شود.

کوددهی سیب

البته مصرف زیاد کودهـاي نیتروژنـی  در اواخر فصل رشد، موجب کاهش کیفیت رنگ، طعم و انبارمانی میـوه مـی شود.و برگ ها دیرتر خزان می کنند و سرشاخه ها به سرمازدگی زمستانی، حساس می شود.

مصرف کود نیتروژنی

در روزهاي اول فصل رشد که خاك سرد می‌باشد و ریشه ها فعالیت چندانی ندارند، درخت سیب وابسته به ذخیرهای نیتروژن سال گذشته موجود در اندام هاي خود است. به همـین دلیل مصـرف خاکی کودهاي نیتروژنی در فروردین ماه توصیه نمی‌گردد. زیرا کارآیی مصرف کود کـم اسـت. دادن همان کودهای آلی به تنها در این روزها کفایت می‌کند. ولی درصورت ناکافی بودن این منبع (ناشی از مصرف کمتر کود نیتروژنی در سال گذشته) تشکیل جوانه هاي گل کاهش یافته و سـال آوري  تشدید می شود. براي رفع این مشکل، محلول پاشی کود نیتروژنی موثر می‌باشد.البته به این طریق در مقـدار مصـرف کـود نیتروژنـی نیـز صرفه جویی می‌گردد، زیرا مقدار مصرف کود در محلول پاشی بسـیار کـم می‌باشد.

باغـداران با توجـه بـه امکانات و ویژگی هاي اقلیمی می توانند بعد از تورم جوانه ها (قبل از باز شدن شـکوفه ) و یـا بلافاصـله بعد از برداشت محصول (حداقل ۳ هفته قبل از خـزان برگهـا ) محلول پاشی کنند. ایـن محلول پاشی مخصوصا اگر با روي و بر همراه باشد، در مقاومت شکوفه ها بـه سـرماي بهـاره نیز موثر است.

میزان مصرف کود نیتروژن

اوره سالانه مورد نیاز یک اصله درخت سیب بارور به گرم =  ۱۴ ×محیط طوقه درخت به سانتی متر منظور  از  محیط  طوقه،  قطر  تنه  درخت  در  نزدیک  سطح  خاك است  .این  مقدار  کود باید در سه نوبت مصرف شود . یک چهارم پس از ریزش گلبرگ ها .دو چهارم یک ماه بعد و یک چهارم نیز بعد از گذشت یک ماه دیگر .پس از مصرف کود اوره، با تجزیه برگ در نیمه تابستان،مقدار  کود  براي  سال  آینده  را  با  دقت  بیشتري  تنظیم  باید شود  .غلظت  مناسب  نیتروژن  در  برگ درختان سیب حدود2/2درصد است.

از انواع کودهای نیتروژنه مانند سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم می توان استفاده کرد.

مهمترین عوامل موثر بر مقدار نیاز درختان سیب به کود نیتروژنی عبارتند از:

 • اندازه تاج درخت :هر چه تاج درخت بزرگتر باشد، نیـاز بـه کـود نیتروژنـی بیشـتر اسـت
 • هرس : هر چه هرس شدیدتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی کمتر است
 • باردهی : هر چه عملکرد میوه بیشتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی بیشتر می شود.
 • تعداد درخت در واحد سطح :تعداد درختان بیشتر در هکتار، نیاز باغ به کـود نیتروژنـی را افزایش می دهد.
 • مصرف سالیانه کود آلی :ب ا مصرف کود آلی مرغوب، از نیاز به کود نیتروژنی کم می شود.
 • تراکم علف هاي هرز : هر چه تراکم علفهاي هرز بیشتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی بیشتر است.
 • مدیریت آبیاري :در سیستم آبیاري تحت فشار (قطره اي ) بـه کـود نیتروژنـی کمتـري در مقایسه با آبیاري سطحی نیاز است. زیرا در حالت آبیاری سطحی آبشویی خاک بیشتر است.

کود فسفر

علایم ظاهري کمبود فسفر به ندرت در باغ هاي بارده سیب دیده می شود .در کمبود شدید فسفر، برگ ها متمایل به ارغوانی شده و لبه هاي آن برنزي می شود.

کوددهی سیب

اصولا کمبود فسفر در باغات سیب کم است. تحرک فسفر در خاک کم می‌باشد. و هر چه بافت خاك سـنگین تـرباشد (رس بیشتر)، تحرك کود فسفاتی در خاك کمتر می شود. بنابراین دراین شـرایط بایـد کـود فسـفاتی را در اعماق پایین تر به کار برد. علت دیگر نشان دادن کمبود در درختان سیب، عدم فعالیت کافی ریشه ها، علیـرغم بـالا بـودن غلظت فسفر در خاك است. این امر نیـز ممکـن اسـت ناشـی از بیمـاري، تهویـه ناکـافی ناشـی از آبیاري سنگین و یا موارد دیگر باشد.

در صورت ناکافی بودن فسفر خاك، کاربرد کودهی فسفر دار در زمان کاشت نهال مفید می‌باشد، زیرا باعث گسترش بهتر ریشه، در سالهاي اول احداث باغ می گردد.

کودهای سوپر  فسفات  ساده و  سوپر  فسفات تریپل ارزانترین کودهاي فسفاتی  مناسب براي باغ هاي  سیب هستند در  صورت  نیاز  به  مصرف  کود  فسفاتی، مقدار مصرف بستهبه  نتایج  تجزیه خاك و برگ و سایر شرایط متفاوت و معمولاً بین ۲۰۰ تا  ۱۰۰۰گرم فسفر براي یک درخت می باشد.

کود پتاسیم

علایم کمبود پتاسیم

اگر درختان سیب از تغذیه پتاسیمی خوبی برخودار نباشند، اندازة تاج درخت کوچکتر از حالت معمول می شود . میوه نیز کوچکتر و پوست آن کم رنگتر از حالت عادي می شود .زمانی که کمبود  پتاسیم  خیلی شدید  باشد،  گلدهی و  تشکیل  میوه  نیز  مختل  می شود. در  کمبود  شدید، برگ هاي  پیر  به  رنگ  سبز  متمایل  به  آبی  می‌شوند. و  به  تدریج  لبه  برگ  دچار  سوختگی  می شود. با ادامه کمبود، سوختگی به سمت داخل برگ گسترش می‌یابد.

کوددهی سیب کوددهی سیب کوددهی سیب

زمان و میزان کود پتاسیم

با توجه به تحرك کم کودهاي پتاسـیمی در خـاك، و امکان تثبیت آنها در خاك، بهتر آن است که در اواخر اسفند، کودپتاسیمی بـه صـورت خـاکی (چالکود) و یا اختلاط با خاك استفاده شود. کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم، کودهـاي  مناسـب بـراي   مصرف در باغ سیب است .

در صورت نیاز به مصرف کود پتاسیمی، مقدار مصـرف بسـته بـه شـرایط متفاوت و معمولاً بین ۵۰ تا ۳۵۰گرم براي هر درخت می باشد در صورتی که بـه هـر دلیلی در طول فصل براي رفع کمبود پتاسیم کاری صورت نگیرد، می تـوان پـس از برداشـت میـوه، کـود حاوي این عنصر را محلول پاشی کرد. سولفات پتاسیم، کـود مناسـبی براي باغ سیب می باشد. مصرف این کود به صورت کود آبیاري از اثربخشی آن کم می کند.

کود کلسیم

علایم میوه هاي داراي کلسیم کـم:

سـرعت تـنفس بـالاتري داشته و زودتر می رسند. در این حالت هنگام نگهداري در انبار و یـا از زمـان بسـته بنـدي تـا فـروش،       بافت میوه نرم شده و دچار ناهنجاریهایی چون لکه تلخی، لکه چوب پنبه ايو اسکالد می شوند.

کوددهی سیب

رعایت موارد زیر کمک زیادی به افزایش غلظت کلسیم در میوه می‌کند:

 • مصرف به اندازه کود نیتروژنی: با مصرف بیش از حد کود نیتروژنی، رشد رویشی درخت تشدید شده و بیشترکلسیم جذب شده از خاك، به برگها و  شاخه ها  منقل می‌شود. و سهم کمی براي  میوه ها  باقی می ماند. به طور کلی، در صورتی که رشد سرشاخه  ها در سال بیش از ۴۰سانتی متر باشد، احتمال کمبود کلسیم در میوه وجود دارد.
 • مصرف به اندازه کودهاي پتاسیم و منیزیمی: مصرف بیش از حد این کودها،  هم  جذب کلسیم از خاك و هم انتقال کلسیم به میوه را مختل می کند.
 • توجه به تغذیه عنصر بور: کمبود بور باعث می شود، تا از تحرك کلسیم در اندام هاي درخت کم شود. و مقدار کمتري از آن به میوه انتقال بیابد.
 • هرس زمستانه مناسب: هرس بیش از حد درختان، رشد رویشی را در سال آینده زیاد کرده. و در این صورت کلسیم بیشتر به برگ ها و شاخه ها هدایت شده و سهم کمتري براي میوه ها می ماند .
 • تولید میوه سیب با اندازه متوسط: در شرایط یکسان، هر چه انـدازه میـوه بزرگتـر باشـد، غلظت کلسیم آن کمتر می شود .میوه هاي بزرگتر معمولا هنگامی دیده می شوند کـه بـار درخـت کم باشد .کم باري درخت، رشد رویشی را نیز تشدید می نماید که به نوبـه خـود ،کـاهش بیشـتر غلظت کلسیم درمیوه را به دنبال دارد.
 • آبیاري مناسب:خشکی محیط ریشه باعث خواهد شد تا بـرگ هـا مقـداري از آب و کلسـیم موجود در میوه را به سوي خود بکشانند .به این ترتیب مقدار کلسیم میـوه کـاهش مـی یابـد.

در صورتی که غلظت کلسیم کم باشد، محلولپاشی میوه با کلرید کلسیم از نوع مرغـوب و با خلوص بیش از ۷۸درصد توصیه می‌شود. .ده روز پـس از ریـزش گلبرگ هـا، مـی تـوان اولـین محلول پاشی را با غلظت 2در هزار انجام شود .تکرار آن پس از دو هفتـه و در کـل سـه تـا چهـار مرتبه تکرار آن تا حد زیادي از بروز ناهنجاری  ها جلوگیري می کند. .بـراي جلـوگیري از سـوختگی میوه، احتیاط هاي مربوط به محلولپاشی رعایت شود.

کود منیزیم

 علایم درختان سیب دچار کمبـود منیـزیم:

 • تاج کوچکتري دارند .
 • میخچه ها نازك، ضعیف و شکننده
 • خزان و ریزش زود هنگام برگ درخت

در کمبود شدید، برگ ها دچـار زردي و سـوختگی  بین رگبرگ می‌شود. در صورتی که این عارضه شدت داشته باشد، گلدهی درخت نیز کاهش مـی یابـد. و گـاهی نیـز تشکیل میوه از تغذیه نامناسب منیزیم تاثیر می‌گیرد. یعنی تعداد گل کـاهش نیافتـه، امـا تعـداد گلهایی که به میوه تبدیل می شود، کم می‌شود.

کوددهی سیب

در صورتی که غلظت منیزیم در برگ درخـت سیب ناکافی باشد، محلولپاشی، راه حل مناسبی می باشد ارزانتـرین کودهـاي مـوثر منیزیم دار، سولفات منیزیم هستند .این کود را می تـوان بـا غلظـت ۵ در هـزار محلولپاشـی کرد .تا  20روز پس از تشکیل میوه، مناسبترین زمان براي این محلولپاشی است.

کود آهن

علایم ظاهري کمبود آهن معمولا در اوایل بهار مشاهده مـی شود.

ابتدا برگهاي سرشاخه هاي درخت سیب به زردي می رود. ایـن زردي از بـین رگبرگ ها آغازمی شود. (رگبرگهاي سبز در میان پهنک زرد یا سفید).با ادامـه  کمبـود، سـوختگی برگ نیز آشکار می‌شود.

Apple fertilizer

کوددهی سیب

علت کمبود آهن

در خاکهاي آهکی، بـی کربنـات موجـود در محلـول خـاك، مـانع عمده جذب آهن توسط ریشه می‌شود .هر چه رطوبت خاك بیشتر باشد، غلظت بیکربنـات  نیـز  بیشتر می شود. به همین علت کلید مبارزه با کمبود آهن در باغ هاي سیب، آبیاري به انـدازه می‌باشد. آبیاري سنگین، عامل اصلی بروز کمبود آهـن اسـت. شـدت کمبـود آهـن در یـک بـاغ در سال هاي مختلف ممکن است متفاوت باشد .به عبارت دیگر آب و هـوا بـر ایـن پدیـده تـاثیر گذار می‌باشد. .در بهارهاي سرد و پر بارش، احتمال بـروز کمبـود آهـن   بیشـتر اسـت. همچنـین قطعـات مختلف یک باغ ممکن است این عارضه را با شدت هاي متفاوتی نشان دهند

مصرف کود آهن

محلول پاشی درختان سیب با سولفات آهن نیز می تواند بسته به کیفیت کود و شرایط محیطی و مدیریتی، در  مداواي  زردي  برگ  درختان  سیب  موثر  باشد. در  هر  حال  هنگام محلول پاشی باید مراقب  سوختگ برگ و میوه  بود.

کلات های آهن،  موثرترین کودها  براي  مقابله  با  کمبود  آهن  می باشند. کلاتهاي  آهن  در  صورت مصرف  در  اوایل  فصل  رشد ( خاك سرد و یا خیلی مرطوب) کارآیی کمتري دارند و بهتر است در ابتداي مرحله رشد سریع سرشاخه ها به همراه آبیاري مصرف گردد .

کود روی

علایم کمبود روی در درختان سیب

 • گلدهی و میوه دهی درختان به شدت مختل می شود .
 • رشد کلی درخت نیز کاهش می‌یابد. و درختان کوچک تر از اندازه معمول می‌شوند

Apple fertilizer

در کمبود شدیدکه علایم ظاهري کمبود دیده می‌شود. در انتهاي سرشاخه ها برگها درشت تر و به هم نزدیکتر می باشد .اما در وسط شاخه، برگها ریزتر و فاصله آنها از هم بیشتر می شود .در این حالت سرشاخه جارویی شکل به نظر می‎رسد. در باغ سیب  حتما  باید  از  مصرف  بی  مورد  کود  فسفاتی  اجتناب  کرد .درغیر  این  صورت  کمبود  روي شدت  یافته  و  باغدار  ضرر می‌کند.

در صورت کمبود مصرف خاکی کود سولفات روي توصیه می شود. بسته به شدت کمبود، تا  ۵۰۰ گرم سولفات روي براي  هر درخت بالغ توصیه می شود .این کود باید در سایه  انداز  درخت  پخش و سپس با خاك مخلوط شود . در صورتی که  باغدار  بخواهد  کود  را  به  همراه  آب  آبیاري  استفاده کند، باید از کلاتهاي  داراي  روي استفاده کند.

محلول  پاشی  با  سولفات  روي  نیز  در  درمان  کمبود  موثر  است  . زمان  مناسب  این محلولپاشی،  در  هنگام  تورم  جوانه ها  (قبل  از  باز  شدن  شکوفه ها) و یا  پس  از  ریزش  گلبرگ ها  و  یا پس از برداشت میوه (تا دو هفته قبل از خزان)، با غلظت 5 در هزارمی باشد

راهنماي کوددهی سیب بارده(بالغ) بر اساس مراحل رشد و نتایج آزمون خاك و برگ

مرحله رشد

نوع کود مقدار مصرف روش مصرف

توضیحات

خواب زمستانی (قبل از تورم جوانه ها)

انواع کود آلی (دامی، کمپوست و .) مرغوب و ارزان تا 25تن در هکتار، بر حسب توان مالی باغدار اختلاط با خاکی که در هنگام آبیاري خیس می شود

در صورتی که نتایج تجزیه خاك(عمق صفر تا 30سانتی متر)، میزان ماده آلی خاك را کمتر از 3درصد نشان دهد

خواب زمستانی (قبل از تورم جوانه ها)

کودهاي سوپر فسفات تریپل وسولفات پتاسیم و سولفات روي تا 3کیلوگرم براي هر درخت اختلاط با خاکی که در هنگام آبیاري خیس می شود

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته، نیاز به هر یک از این کودها را تایید نماید :فسفر کمتر از 11/0درصد، پتاسیم کمتر از 2/1درصد، روي کمتر از 15میلی گرم در کیلوگرم .

خواب زمستانی (قبل از تورم جوانه ها)

کودهاي  سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم  و سولفاتهاي آهن و روي

تا 5/1کیلوگرم براي هر درخت

چالکود یا کانالکود، به همراه کود آلی فراواندر سایه انداز درخت در جایی که با آبیاري خیس میشود

در صورت عدم اجراي ردیف هاي 1و 2،اعمال شود .همچنین نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته نیز بایستی نیاز به مصرف هر یک از این کودها را تایید نماید :فسفر کمتر از 11/0درصد، پتاسیم کمتر از 2/1درصد، غلظت آهن در برگ ملاك نیست و در صورت زردي برگهاي انتهاي شاخه در سال گذشته مصرف شود، روي کمتر از 15میلی گرم در کیلوگرم .

تورم جوانه ها (قبل از باز شدن جوانه)

اوره، سولفات روي و اسید بوریک محلول با غلظت ۵ در هزار محلول پاشی

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته، نیاز به هر یک از این کودها را تایید نماید :نیتروژن برگ کمتر از 2/2درصد، روي کمتر از 15و بور کمتر از 20میلی گرم در کیلوگرم

بلا فاصله پس از ریزش گلبرگها  (تشکیل میوه)

اوره 50تا 150گرم براي هر درخت کود آبیاري، یا پخش بر روي خاك سایه انداز و بلافاصله آبیاري

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاري انجام خواهد شد، براي سال آینده، دقیقتر شود .به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 2/2درصد بشود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

تا بیست روز پس از ریزش گلبرگ ها و تشکیل میوه

سولفاتهاي پتاسیم، منیزیم، آهن، روي، منگنز و اسید بوریک محلول با غلظت 5در هزار محلول پاشی

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال گذشته، نیاز به محلولپاشی هر یک از این کودها را تایید نماید :پتاسیم کمتر از 2/1درصد،   منیزیم کمتر از 2/0درصد، غلظت آهن در برگ ملاك نیست و در صورت زردي برگهاي سرشاخه )در سال گذشته یا سال جاري (مصرف شود، روي کمتر از 15پی پی ام، منگنز کمتر از  25پی پی ام و بور کمتر از 20پی پی ام

حدود یک ماه پس از ریزش گلبرگها (میوه در حدود اندازه فندق)

اوره

150تا 450 گرم براي هر درخت

کودآبیاري یا پخش بر روي خاك سایه انداز و بلافاصله آبیاري

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاري انجام خواهد شد، براي سال آینده دقیقتر شود .به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 2/2درصد گزارش شود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

حدود دو ماه پس از ریزش گلبرگها (میوه در حدود اندازه گردو)

اوره 100تا 300 گرم براي هر درخت کودآبیاري یا پخش بر روي خاك سایه انداز و بلافاصله آبیاري

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاري انجام خواهد شد، براي سال آینده دقیقتر شود .به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 2/2درصد گزارش شود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

از دو هفته پس از ریزش گلبرگها تا دو هفته قبل از برداشت میوه

کلرید کلسیم محلول با غلظت  2در هزار محلولپاشی5 هر دو هفته یک بار

در صورتی مصرف شود که نتایج تجزیه برگ سال گذشته و یا سال جاري، نشان دهنده غلظت کلسیم کمتر از5/1درصد باشد کمتر از 2/2درصد گزارش شود، در سال آینده 10درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

پس از برداشت میوه

اوره و سولفاتهاي پتاسیم، آهن، روي، منگنز، مس و اسید بوربک محلول با غلظت   10در هزار محلولپاشی

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در نیمه تابستان سال جاري، نیاز به محلولپاشی هر یک از این کودها را تایید نماید :نیتروژن کمتر از2/2درصد، پتاسیم کمتر از2/1درصد،  غلظت آهن در برگ ملاك نیست و در صورت زردي برگهاي سرشاخه در سال گذشته مصرف شود، روي کمتر از 15پی پی ام، منگنز کمتر از 25پی پی ام ، مس کمتر از 5پی پی ام و بور کمتر از 20پی پی ام

منبع:

دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه درخت سیب. وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات خاك و آب. ۱۳۹۶.

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *