مطالب آموزشی

یکی از ده علف هرز خطرناک دنیا

یکی از ده علف هرز خطرناک دنیا

علف هرز انگلی سس

علف هرز سس Cuscuta spp از جمله مهمترین علفهای هرز محسوب می‌شود. این علف هرز یکی از ده علف هرز خطرناک دنیاست. این گیاه وکلروفیل و برگ مشخص می‌باشد. برای همین برای تامین نیاز های خود به سایر گیاهان زنده وابسته هست. به همین علت به آن انگل می‌گویند. بنابراین شناسایی دقیق و راهکارهای مدیریت و کنترل سس از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

تاریخچه

گیاه سس بومی آمریکای شمالی( تگزاس) و کشورهای کانادا، امریکا، مکزیک، کوبا و باهاما است. و برای اولین بار در سال ۱۳۵۶ این علف هرز انگل در ایران  توسط دکتر ثابتی جمع آوری گردید.

معرفی علف هرز سس

سس حداقل داری ۱۰۰ گونه می‌باشد. که در حدود ۲۰ مورد از آن ها انگل گیاهان زراعی هستند.

گیاهچه

ﺳﺲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﮕﻞ با استغاده از ذخایر بذر طی می کند. ﻃـﻮل اﯾـﻦ دوره ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮه ﺑﺬر ﻣﺘﻔﺎوت و ۲ ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ است. ذﺧﯿﺮه ﺑﺬر ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻃـﻮل ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ رسد، میتواند به گیه کمک کند. در اﯾـﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺸﻪ ﮔﯿـﺎه ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﺗـﺎه و ﺗﻨﻬـﺎ ۱ ﺗـﺎ ۲ ﻣﯿﻠـﯽﻣﺘـﺮ می‌باشد. گیاهچه سس ﺳـﺎﻗﻪاي ﻧـﺦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ و ﺑﺎرﯾـﮏ ﺑـﺎ ﻗﺎﻋﺪهاي ﻗﻄﻮرﺗﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮل 2/5 ﺗـﺎ 7 ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ و ﺑـﻪ رﻧـﮓ زرد، ﻧـﺎرﻧﺠﯽ ﯾـﺎ ﺳـﺒﺰ کمرنگ دارد.

گیاه بالغ

ﺳﺲ ﺳﺎﻗﻪاي زرد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ )و در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺳﺒﺰ و ﺻﻮرﺗﯽ(، ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 0/3 ﺗـﺎ 0/8 ﻣﯿﻠـﯽﻣﺘـﺮ و ﻣﻨﺸـﻌﺐ داشته، و ﻓﺎﻗـﺪ رﯾﺸـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺮگ ﺳـﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞرﻓﺘﻪ و ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، اﻣـﺎ داراي روزﻧـﻪ است. در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎﻗﻪ ﺳﺲ ﺑﻪ دور ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪام ﻣﮑﻨﺪهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮑﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﮑﯿﻨﻪ ﺗﺎ آوﻧﺪﻫﺎی میزبان ﭘﯿﺸﺮوي و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﺟﺬب کرده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺲ ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ.

گل

ﮔﻞ ﺳﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۳ ﺗﺎ ۴ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و در گونه های دیگر ۱تا ۶ میلی متر است. و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

میوه

ﻣﯿﻮه ﺳﺲ ﮐﭙﺴﻮل، ﻗﻬﻮهاي روﺷﻦ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۳ ﺗﺎ ۴ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ است. در ﻫﺮ ﻣﯿﻮه، ﺗﺎ ۳ ﺑﺬر تولید ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺬر ﺳﺲ ﻗﻬﻮهاي رﻧـﮓ )و در ﻣﻮاردي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﯾﺎ زرد(، ﮐﻮﭼﮏ و داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺘﯽ است. ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 16000 ﺑﺬر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ

علف هرز سس علف هرز سسعلف هرز سسعلف هرز سس

علف هرز سس علف هرز سسعلف هرز سس

انواع سس

سس یونجه

گیاهی یکساله و علفی است و بدون سبزینه است و کاملا انگل است. دارای گل آذین کروی به قطر 2 تا 3 میلی متر و به رنگ سفید تا زرد است. در هر کپسول 2 تا 4 عدد بذر ریز وجود دارد. این بذرها می‌توانند تا 20 سال در خاک و 50 سال در انبار خشک باقی بمانند. هر گیاه سس می‌تواند 3000 بذر تولید کند. دمای لازم برای جوانه زنی سس 25 درجه سانتی گراد است، چند روز بعد از سبز شدن فرصت دارد به گیاه میزبان بچسبد و با تولید اندامکی به نام هوستریوم شروع به جذب مواد غذایی گیاه میزبان کند.

 علف هرز سس علف هرز سس علف هرز سس

میزبانهای سس یونجه

: فلفل، تنباکو، گیاهان زینتی مانند گلهای خانواده آفتابگردان، شمعدانی و برخی علفهای هرز مثل شیر تیغک، گاو پنبه، پیچک صحرایی، نیلوفر، خارشتر، شیرین بیان، سلمک، علف شور، درمنه و خارخسک.

سس درختی

این گونه انگل درختان میوه و درختان و درختچه های زینتی است. از نظر ظاهری از سس یونجه ضخیم تر بوده و قطر آن 3 میلی متر و رنگ آن متمایل به قرمز است. گلبرگها نوک گرد و هر کپسول دارای ۱ تا ۲ دانه به قطر 3.5 میلی متر است.

میزبانهای سس درختی

درختان و درختچه‌های میوه، بدون میوه و زینتی مانند آلو، انگور، تمشک، فندق، پسته، بید، تبریزی، افرا، یاسمن، یاس بنفش، گلسرخ و برخی گیاهان بوته‌اي و علفی از جمله شیرین بیان، درمنه، فرفیون و کاكتوس. در مازندران، کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس و یزد به درختان و درختچه هایی مانند انگور، انار، مرکبات، زیتون، انواع درختان میوه (آلو، زردآلو،…)، گل رز و حتی سبزیجات و برخی علف های هرز حمله نموده و صدمات زیادی به آنها می‌زند.

دامنه میزبانی سس

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ و وسیعی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. تنوع و دامنه ی وسیع ﺳﺲ نشان دهنده ای این است که این گیاه  به شرایط اقلیمی متفاوت سازگاری دارد.

ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي زراﻋﯽ، ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﺑـﺎﻏﯽ است. ﺳـﺲ اﻧﮕـﻞ ﺑﺎدﻣﺠـﺎن، ﭘﯿـﺎز، ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ، آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان، ﺳـﻮﯾﺎ، ﺳـﯿﺐزﻣﯿﻨـﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪﻫـﺎي ﭼـﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻬـﻮه و ﺑﺮﺧـﯽ از ﮔﯿـﺎه زﯾﻨﺘـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ داوودي، ﯾﻮﻧﺠـﻪ، ﺷﺒﺪر،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺳﻮﯾﺎ، ﺳﺒﺰي و ﺻﯿﻔﯽ، ﺳﻠﻤﮏ وﮔﻮﻧﻪﻫﺎي درﺧﺘـﯽ به حساب می آیند. ﺳﺲ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰۰ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﺳﺎﻗﻪ ﺳﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ و ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﯾﺎ ﺑﺮگ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽگردد و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ در صورت نبودن میزبان از بین می‌رود.

سس

ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﺳﺲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ، در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. احتمالا نور و رطوبت در گرایش ساقه سس به سمت میزبان نقش دارد. ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵/۲ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي میزبان باشد. به ان متصل می‌گردد.

بذر گیاه سس می توان ۵ تا ۳۰ سال در خاک بماند.

خسارت علف هرز سس

ﺧﺴﺎرت ﺳﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ متفاوت است. و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺧﺴﺎرت ﺳﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ۵۰ ﺗﺎ ۷۵ درﺻد ﮔﺰارش گردیده است. ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰارع ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻣﯽ رﺳﺪ. ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ نمی‌باشد. ﺳﺲ ﺑﺎﻋﺚ ۵۷ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺲ زردرﻧﮓ، داراي ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮐﻤﺘﺮي  می‌باشند و ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮند. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺲ در ﻣﺰارع ﯾﻮﻧﺠﻪ، اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺑﻌﺪ از ۳ اﻟﯽ ۴ ﺳﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

ﺳﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازي روي ﮔﯿﺎه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ زﯾﺮ ﺗﺎجﭘﻮش، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ می‌گردد. اﻧﺪامﻫﺎي ﺳﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ وﯾﺮوﺳﯽ در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت خسارت می‌کردد.

راههای کنترل علف هرز سس

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺲ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎ می‌باشد.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺴﺎرت ﺳﺲ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎوم، وﺟﯿﻦ دﺳﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل می‌باشد. اﻣﺎ هیچ کدام از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺲ، رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﻟﮑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ گردد.

کنترل شیمیایی

 • پیش از اتصال به میزبان
 • پس از اتصال به میزبان

علفکش های ثبت شده برای کنترل سس در ایران

علفکش

گیاه زراعی

توصیه فنی

ﭘﺎراﮐﻮآت 3 ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر

یونجه پس از رویش سس

ﮔﻠﯿﻔﻮزﯾﺖ 366 ﺗﺎ 730 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر

یونجه

مرﺣﻠﻪ 20 ﺗﺎ 25 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﺗﮑﺮار 10 روز ﺑﻌﺪ

ﭘﺮوﭘﯿﺰاﻣﯿﺪ 2 ﺗﺎ 2/5 ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر چغندرقند

ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل ﺳﺲ ﺑﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ

 

مباره مکانیکی

 • شخم زدن: یکی از راههای مبارزه هم شخم عمیق و استفاده از کولتیواتور است، اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه در اﺑﺘﺪاي دوره روﯾﺶ ﮔﯿﺎه زراﻋـﯽ و ﺳـﺲ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد.
 • پاک کردن بذر زراعی: ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺲ، ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﺸﺖ ﺑﺬر آﻟﻮده ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ می‌باشد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺲ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰرﻋﻪاین است. ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺑﺬر ﺗﻤﯿﺰ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 • وجین: در مناطقی که آلودگی موضعی وجود دارند بوسیله دست از بین برده شود. هر قطعه از رشته‌های سس تازه که باقی بماند به تنهایی میتواند رشد کند و آلودگی را مجددا گسترش دهد. لذا به هنگام مبارزه مکانیکی کلیه سس‌های کنده شده باید در محلی دور از محصول جمع آوری و بهتر است، سوزانیده شوند تا بذرهای موجود نیز از بین بروند.
 • سوزاندن: با شعله افکن

کنترل زراعی

 • تاریخ کشت: بستگی به شرایط آب وهوایی منطقه. تاخیر در کاشت گیاه زراعی یا برعکس در منطقه سردتر کاشت زودتر گیاه زراعی
 • کوددهی مناسب
 • تناوب کشت: مثل کاشت گندمیان( گندم و ذرت) و…. و گیاهانی که در زمستان رشد اولیه دارند مانند کاهو و کلم است.
 • استفاده از ارقام زراعی متحمل
 • تراکم کاشت
 • آﺑﯿﺎري: ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺲ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ، ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن آﺑﯿﺎري را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺬر ﺳﺲ ﺑﺪون رﻃﻮﺑﺖ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

پیشگیری

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺲ ارزانﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑـﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن است. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺬر ﺳـﺲ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺴـﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي او ﺟﺎﺑﺠـﺎ می‌گردد.. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ راﻫﮑـﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺲ است. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑــﺬر ﮔــﻮاﻫﯽﺷــﺪه، اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﺗﻤﯿـﺰ ﺑــﻮدن ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮور ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﻮﻧﺠﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﺳﺲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ است.

 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺬر ﺳـﺲ ﺑـﺎ ﺑـﺬر ﯾﻮﻧﺠﻪ، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺬر ﺳﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ کرده و. در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺬر ﯾﻮﻧﺠﻪ، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در ﻣﺰارﻋﯽ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺲ، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن کرد.

در نتیجه رعایت نکات بهداشتی در مزارع و باغات، بهترین و مهمترین راهکار مدیریت سس می‌باشد.

 

منبع

دکتر فریبا میقانی ؛ آقای محمدرضا کرمی نژاد ؛ دکتر حسین نجفی. علف‌هرز سس زراعی (Cuscuta campestris) (بیولوژی و مدیریت). موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. ۱۳۹۶.

سید محمد میروکیلی. مدیریت علف هرز انگلی سس. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزد. ۱۳۸۷.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuscuta

https://aces.nmsu.edu/pubs/_a/A615/welcome.html

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *