مبارزه با کرم هلیوتیس ذرت | امداد کشاورز
×

کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

امدادکشاورز
19 مرداد 1400
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

ﻫﺮﭼﻨﺪ ذرت Zea mays ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان نمی باشد. وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮراست. ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ذرت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ذرت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم آﻓﺎت، ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ زراﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد. بنابراین ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرتزای ذرت و آﮔﺎﻫﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات، ﺑﺴﯿﺎر موثر باشد. یکی از این آفات مهم کرم بلال ذرت یا کرم هلیوتیس با نام علمی Helicoverpa zea می باشد.

مشخصات آفت کرم بلال

ﺑﺎلﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ حشره کامل زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﯿﺮه می باشد. روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﻟ ﻬﺎی ﺟﻠﻮ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه مشاهده می شود. بال های ﻋﻘﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ و دارای ﻧﻮارﻫﺎ و ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮه می باشد.

کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس) کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ۴۰ میلی متر ﻣﯽرﺳﺪ. رﻧﮓ آن ها ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ در ﻃﻮل ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

ﺷﻔﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای، و در ﺧﺎک و درون ﮔﻬﻮاره ﮔﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽگردد.

کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

ﺗﺨﻢﻫﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﺮوی، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ است.

زیست شناسی

اﯾﻦ آفت (corn earworm) در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در آب و ﻫﻮای ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻓﻌﺎل می باشد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ افزایش عرض جغرافیایی ( آب و هوای سردتر) فعالیت آن ها به ماه های تابستان محدود می شود.

ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ می باشد. ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ کرم بلال ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از یک ﺗﺎ ۷ ﻧﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﯾﮏ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ۳۰ روزه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. زمستان گذرانی این افت به صورت شفیره در خاک می باشد.

نحوه خسارت کرم بلال

لارو این افت فقط ایجاد خسارت می کند.ﻻروﻫﺎی ﺗﺎزه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه از ﺑﺮگﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢ، ﮔﻞ آذﯾﻦ ﻧﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﻞﻫﺎی ﺗﺎج آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد، آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺸﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ذرت ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ در درﺟﻪ اول در ﻧﻮک ﮔﻞ آذﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻻروﻫﺎ ﮔﻞ آذﯾﻦ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ و وارد داﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻻرو درﮔﻞ آذﯾﻦ مشاهده می شود. گاهی اوقات تمام دانه های ذرت را مورد حمله قرار می دهند. لاروهای سن یک به بعد می توانند از برگ ذرت تغذیه کنند.

این آفت با ورود به داخل ذرت راه را برای بیماری های قارچی باز می کند. در اغلب مواقع باعث ایجاد کپک داخل بلال می شود.

در ﻣﻨﻄﻘﻪ گرمسیری ﻻروﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول از ﺑﻼلﻫﺎی ذرت ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره و ﻻروﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم از ﺑﻼلﻫﺎیﮐﺸﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

مناطق انتشار

از ﻣﻨﺎﻃﻖ ذرت ﮐﺎری اﺻﻔﻬﺎن، دزﻓﻮل، ﻗﺰوﯾﻦ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻐﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اما اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ذرت ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد.

میزبان

اﯾﻦ ﺣﺸﺮه دارای داﻣﻨﻪی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮم ﻣﯿﻮه ی ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ، ﮐﻠﻢ، ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﮐﺮم ﻏﻮزه ی ﭘﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ گفته می شود. ﻋﻼوه ﺑﺮ ذرت و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺧﺮﺑﺰه، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ، ﺧﯿﺎر، ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﮐﺎﻫﻮ، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺧﺮﺑﺰه، ﺑﺎﻣﯿﻪ، ﻧﺨﻮد، ﻓﻠﻔﻞ، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ،ﮐﺪو ﺗﻨﺒﻞ ، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ، اﺳﻔﻨﺎج، ﮐﺪو، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ، و ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ می‌کند.

راههای کنترل و مدیریت آفت کرم بلال ذرت

استفاده از ﺗﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ در مزرعه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽگردد.

کنترل زراعی

ﮐﻨﺘﺮل زراﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ﯾﺦ آب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ می باشد زیرا این افت زمستان را در خاک سپری می کند. همچنین استفاده از ارقام مقاوم.

کنترل بیولوژیک

کنترل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ این آفت با استفاده از زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺗﺮﯾﮑﻮﮔﺮاﻣﺎ و ﺑﺮاﮐﻮن، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و زمان مناسب کنترل افت می باشد. همچنین استفاده از خشره کش بیولوژیکی Bacillus thuringiensis (Bt) (باکتری باسیلوس تورنجینسیس) است.

کنترل شیمیایی

براساس ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﺸﺮهﮐﺶ های ﻓﻮزاﻟﻦ % ۳۵ EC ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﯿﻮدﯾﮑﺎرب % ۸۰ DF ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۰/۷۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ آﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده نمود.

منبع

حسن مومنی، همایون کاظمی، حسین رنجبر اقدم و محمد حسن هادی زاده. دستنامه گیاهپزشکی ذرت. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. ۱۳۹۵.

https://ipm.illinois.edu/fieldcrops/insects/corn_earworm.pdf

https://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/corn_earworm.htm

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط

کرم خاردار پنبه

آفت کرم خاردار پنبه

کرم خاردار پنبه کرم خاردار پنبه یکی از آفات مهم پنبه در اکثر نقاط جهان غیر از ...
امدادکشاورز
16 آذر 1399
 آفت شته خونی سیب

آفت شته خونی سیب و راه‌های کنترل آن

آفت شته خونی سیب و راه‌های کنترل آن  آفت شته خونی سیب و راه‌های کنترل آن چیست؟  آفت شته ...
امدادکشاورز
24 دی 1399
آفات درختان میوه هسته دار

۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار

کشـت باغ هـای میوه هسته دارها بـه دلایل زیاد و مختلفی از جملـه بازارپسندی، نیاز بازارهای داخلـی ...
امدادکشاورز
11 خرداد 1400
Call Now Button
فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه